Dimecres 27 de novembre: Ple extraordinari amb els pressupostos 2020

Dimecres 27 de novembre: Ple extraordinaris amb el pressupost del 2020

Avui a les 7 de la tarda celebrem Ple extraordinari amb set punts a l’ordre del dia. Totes les propostes són importants però n’hi ha una que destaca i és el pressupost 2020. El pressupost és la base perquè l’Ajuntament pugui funcionar i també l’eina per tirar endavant les propostes del nostre equip de govern Segurament ho valorem molt més perquè durant aquest 2019 anem amb pressupostos prorrogats del 2018 i, entre d’altres coses, no hem pogut fer inversions aquest any.
Per la importància dels pressupostos i per la seva complexitat, ara explico les propostes del Ple i l’evolució dels pressupostos, però el contingut dels pressupostos els explicaré en diferents publicacions i els divideixo en:
explicació per capítols
explicació per programes o serveis
inversions del 2020
planificació de les inversions de la legislatura 2019/2023

L’explicació del Ple d’avui:

1. Expedient 462/2019. Elaboració i aprovació del pressupost de l’exercici 2020
L’import dels pressupostos del 2020 és de 4.467.862,53€, molt similar a l’import total dels pressupostos de la legislatura anterior menys el 2019. Com que no es van aprovar pressupostos per aquest any, anem amb pressupostos prorrogats i això implica que no podem fer inversió i, per tant, al pressupost de 2018 s’hi ha de restar la inversió i obtenim el pressupost prorrogat pel 2019.
El que sí que ha variat, i a millor, és l’endeutament de l’Ajuntament. Quan vam entrar a l’equip de govern, al juny de 2015, el rati d’endeutament era del 113% quan el màxim permès és del 75%. Sobrepassar el rati és negatiu de per sí, però porta altres connotacions negatives com el fet de no poder fer inversió fins que es baixa del 75%. Gràcies a la bona gestió que vam fer durant la legislatura anterior, el 2016 ja vam baixar d’aquest 75% i, pel 2020, es preveu que sigui inferior al 40%.
L’equip de govern portàvem uns mesos treballant en aquest pressupost, el primer d’aquesta legislatura, i hem fet molt bona feina, res a comparar amb la legislatura anterior! Aquests pressupostos estan pensats per la ciutadania de la Bisbal, sense interessos particulars i sense xantatges i això es nota!
Aprovem inicialment els pressupostos pels nostres 6 vots a favor, l’abstenció del PSC (2) i els vots en contra d’Units, Ara i ERC (1 regidor cadascú)

2.Expedient 1381/2019. Modificació de crèdit 4P/2019
A finals del 2019 i treballant amb el pressupost prorrogat del 2019, proposem una modificació de crèdit de 675.581,01€ amb el següent detall:

Augmentar les següents partides amb un import total de 675.581,01€:
– Transport públic: 20.000€ més perquè tingui un total de 101.000€
A finals del 2018 es va licitar el servei de transport urbà perquè entrés en vigor el gener de 2019 i així estava previst al pressupost. Al no aprovar-se el pressupost, prorroguem el del 2018 i no contempla l’import del nou servei que va entrar en funcionament al gener de 2019 (dues línies en el servei de bus de l’institut i servei a demanda).
– Serveis de recaptació: 9.232,63€ més perquè tingui un total de 233.982,31€
– Jurídics i contenciosos: 25.000€ més perquè tingui un total de 31.000€
Aquesta partida cal incrementar-la per les reclamacions de liquidacions de les plusvàlues, a causa de la disfunció entre la sentència i la Llei d’hisendes locals. Fins que no canviïn la llei, l’hem de continuar aplicant.
– Treballs per empreses: 20.000€ més perquè tingui un total de 42.000€
Contractes d’activitats pel Racó de la Gent gran de matins i tardes que no estaven inclosos en el pressupost prorrogat del 2018 perquè eren serveis pel 2019.
– Despeses diverses: 4.500€
Al venir de pressupost prorrogat faltava incorporar aquesta despesa que és l’import de les actuacions castelleres de l’11 de setembre
– Serveis Socials: increment de 12.977,21€
Cada any varia l’import que es paga dels serveis socials del Consell Comarcal pels serveis prestats a la Bisbal. Aquest 2019 s’han incrementat serveis però no estava contemplat al pressupost perquè tenim pressupost prorrogat. Amb aquest import liquidem el que queda ‘aquest any.
– Rehabilitació poliesportiu: increment de 562.525,57€ perquè tingui un total d’1.256.563,51€
En el pressupost estava contemplat una de les subfases de la fase 1, però havent-hi suficient import del romanent de tresoreria, dotem la partida del poliesportiu per poder fer front també a l’altra subfase de la fase 1. D’aquesta manera podrem licitar la fase 1 del poliesportiu municipal en els propers mesos, que inclou el pavelló esportiu i els vestuaris.
– Treballs per empreses: crear la partida amb 25.845,60€
En la junta de govern d’1 de març de 2018 es va adjudicar el contracte de servei de comunicació i dinamització de les xarxes socials i premsa de l’Ajuntament. Més endavant es va detectar que s’havia posat que era la partida número 912.14000 quan s’hauria d’haver posat a la partida 12.22706. Com que tenim pressupost prorrogat arrosseguem aquest error en el número de la partida i per això es crea una partida nova per aquest 2019 per aquest servei.

Per poder incrementar aquestes partides, en rebaixem d’altres:
– Subvenció façanes rebaixem en 10.000€
L’any passat només es va donar subvenció a una persona i s’ha cregut no convocar-la aquest any. Per tant, traspassem l’import d’aquesta partida.
Subvencions rebaixem en 10.000€
– Subvenció IBI rebaixem en 4.000€
Al modificar el reglament de les ajudes extraordinàries, vam incloure també aquesta en casos excepcionals. Com que tenim pressupost prorrogat, segueix havent-hi aquesta partida i per això la donem de baixa traspassant l’import.
– Subvenció empreses rebaixem en 10.000€
Ja està adjudicat l’import de les subvencions per creació de llocs de treball i autònoms i aquests 10.000€ és l’import sobrant.
– Subvenció menjador llar rebaixem en 20.000€
Aquest 2019 s’ha modificat el preu del menjador escolar de la llar d’infants al canviar el servei passant-lo a carmanyola. Es va aprovar un nou preu que no és subvencionable i es dóna de baixa la partida.
– Subvenció Casal rebaixem en 1.500€
Les subvencions al Casal van també amb les ajudes extraordinàries i, per tant, no s’ha utilitzat d’aquesta partida que és la que traspassem.
– Manteniment parcs i jardins rebaixem en 10.000€
Es rebaixa perquè no s’ha prorrogat el contracte amb l’empresa que feia la neteja de voreres de les urbanitzacions. S’ha de tornar a licitar. Aquest és l’import sobrant de la partida.
– Estudis i treballs tècnics rebaixem en 25.000€
És la partida del pressupost del 2018 que es va prorrogar el 2019 i incloïa estudis i treballs que ja es van fer el 2018. Al ser pressupost prorrogat tornàvem a tenir la partida per aquest any.
– Utilitzar part del romanent de tresoreria, en 589.581,01€
Aprovem la proposta amb nostres vots a favor (6), els del PSC (2) i Ara (1) i l’abstenció d’Units (1) i ERC (1)

3. Expedient 1438/2019. Modificació de les indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part
A començaments d’aquesta legislatura, a finals de juny, es van aprovar les següents indemnitzacions per l’assistència a Plens i Juntes de Govern: 80€ per Ple i 150€ per Junta de Govern Local
Són els mateixos imports que venien de la legislatura anterior i que no els hem modificat fins ara per no modificar el pressupost.
Avui proposo al Ple actualitzar aquests imports i que comencin a ser vigents l’1 de gener de 2020, ja que al pressupost del 2020 inclourem aquests imports amb la previsió de Plens i Juntes de Govern: 100€ per Ple i 200€ per Junta de Govern Local
Cal tenir en compte que, en aquest consistori, cobren assistències els regidors i regidores que no tenen sou per dedicació total o dedicació parcial, que són el Sr. Félix Villazán de l’equip de govern i els 5 regidors i regidores de la oposició.
S’aprova la proposta amb els nostres vots a favor (6) i el d’ARA (1) i les abstencions del PSC (2), Units (1) i ERC (1)

4. Operació de delimitació amb el terme municipal de Masllorenç
Des del Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya s’estan duent a terme expedients de delimitació de municipis de Catalunya, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal amb altres municipi. Durant el 2018 vam participar en tres expedients de delimitació, del terme de La Bisbal del Penedès amb Rodonyà, amb el Montmell i amb Llorenç.
Aquest mes d’octubre es va concretar la delimitació entre els temes municipals de La Bisbal del Penedès i Masllorenç.
La reunió va ser a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès:
Per part de la Bisbal: la regidora Leo Uceda, la secretària-interventora i jo
Per part de Masllorenç: l’alcalde Joan Miró, regidora, l’arquitecta i el secretari-interventor.
Teníem sobre la taula l’estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre aquests municipis, a partir de la seva acta d’atermenament de 10 de juny de 1921. Hi ha 5 fites entre els dos municipis.
A la reunió hi assisteixen part dels veïns convocats, que són dels que tenen propietats als límits dels dos municipis. Es signa l’acta de delimitació que no té modificacions significatives. El següent pas és que els dos Ajuntaments aprovem l’acta per Ple i ho enviem a la Generalitat.
S’aprova per unanimitat

5. Operació de delimitació amb el terme municipal de Banyeres del Penedès
A començaments d’octubre ens reunim a l’Ajuntament de Banyeres per la delimitació entre els termes dels dos municipis.
Per part de la Bisbal: la regidora Judith Vidal, la secretària-interventora i jo
Per part de l’Ajuntament de Banyeres: l’alcalde amadeu Banach, un regidor, l’arquitecte i el secretari
Quant a les conclusions que s’extreuen d’aquesta trobada, la delimitació del terme municipal de la Bisbal amb el de Banyeres, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha realitzat un estudi sobre les fites i la línia de delimitació d’ambdós municipis, a partir de l’acta d’atermenament de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta. Aquesta línia, que compta amb 2 fites, està situada en el torrent de Sant Marc i la riera de l’Albornar.
Signem l’acta de conformitat per portar-la posteriorment al Ple, que és el que estem fent ara.
S’aprova per unanimitat

6. Expedient 1418/2019. Donar compte del Període Mig de pagament del 3r trimestre del 2019
Es dóna compte del Període Mig de Pagament a proveïdors del 3r trimestre d’enguany, que és de 26,09 dies i, per tant, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, en compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Expedient 1419/2019. Donar compte de Informe de secretaria-intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost, corresponent al 3r trimestre de 2019
Es dóna compte al Ple que s’ha complert amb l’obligació d’enviar la informació requerida, dins dels terminis establerts. En concret, la informació relativa a l’execució trimestral del pressupost d’aquesta Corporació corresponent al tercer trimestre de 2019, que es va enviar al MINHAP (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) el 30/10/2019.
Les entitats locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP, en endavant), abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any i a través de la corresponent aplicació de captura, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre.

Després del Ple, anem a sopar els 6 regidors de l’equip de govern per celebrar els primers pressuposts aprovats després de molta feina de preparació. Som un gran equip i estic molt orgullosa de formar-ne part i compartir govern amb aquestes grans persones! (Puntualitzo que cadascú ens vam pagar el nostre sopar!)
I tot aixì és gràcies a totes les persones que formen part del grup del PDeCAT a la Bisbal, tant d’associats com simpatitzants, que assisteixen al Ple, opinen i amb qui ens reunim periòdicament.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari