Pressupostos 2020: inversions a realitzar el 2020

Pressupostos 2020: explicació de les inversions a executar l’any 2020

En el Ple extraordinari del 27 de novembre, aprovem inicialment els pressupostos del 2020. Com que és un tema important i complex, l’explicació en diferents publicacions.
explicació per capítols
explicació per programes o serveis
– inversions del 2020
planificació de les inversions de la legislatura 2019/2023

EXPLICACIÓ DE LES INVERSIONS A EXECUTAR EL 2020:
Les inversions que s’executaran el 2020 (1.942.270,32€), les dividim en dos grups:
– Amb càrrec al pressupost 2020 (459.063,57€): adequació edificis i instal·lacions municipals, enllumenat públic, seguretat, servei de prevenció i extinció d’incendis, renovació bústies urbanitzacions, xarxa d’aigua i clavegueram i parcs infantils
– Amb càrrec al romanent i superàvit pressupost 2019 (1.483.206,75€): fase 1 del poliesportiu municipal i xarxa d’aigua i clavegueram.

Seguretat i ordre públic: 46.000€
Per garantir la seguretat pública i assegurar la convivència ciutadana, s’inicien diversos projectes.
Un és la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les entrades i sortides dels diferents nuclis. Formem part d’una prova pilot del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb el cos de Mossos d’Esquadra, amb qui hem signat un conveni.
Aquest 2020 instal·larem tres càmeres lectores de matrícules.

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 30.000€
La Bisbal està classificada com a municipi d’alt ric d’incendis, amb sis nuclis envoltats de zones boscoses. Per aquest motiu, des del 2015, que cada any es dedica una partida al pressupost per crear noves zones de franges forestals, complint així amb la normativa de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Comptem amb recursos propis i la subvenció anual del 50% de la Diputació de Tarragona i la Generalitat.

Adequació edificis i instal·lacions municipals: 1.581.627,08€ (305.063,57€ del pressupost 2020)

– 5.000€: habitatge social. Durant el 2019 es realitzen les obres de rehabilitació de les dues antigues cases dels mestres per adequar-les a habitatges socials. Es preveu que les obres acabin a començaments del 2020.
Abans d’aprovar el reglament d’ús d’habitatges socials, cal adequar els dos habitatges amb mobiliari i es crea la partida de 5.000€. Són recursos propis.

– 77.690,54€: adequació fassina. El 2019 l’Ajuntament ha adquirit la finca de l’antiga fassina. Pel seu mal estat de conservació cal enderrocar tot l’espai menys la torre de la fassina, que es condicionarà perquè la Colla Castellera l’utilitzi com a local d’assaig. Aquesta partida és per l’enderroc i adequació. Amb recursos propis.

– 100.000€: Millores als locals socials municipals.
Milloren tots els locals socials municipals de les urbanitzacions: Priorat, Miralba, Can Gordei i Esplai. Cadascun diferent en funció de les seves necessitats i mancances:
15.000€: mobiliari local social de la Miralba. Aquest 2020 es licitarà el servei de bar i la gestió del local. Amb aquesta partida es dotarà de mobiliari i electrodomèstics el local social de la Miralba, per tal de donar un bon servei. Es finança amb recursos propis.
30.000€: ampliació local social del Priorat. Durant el 2019 s’està redactant el projecte d’ampliació del local, a l’espai de cobert. El local social del Priorat és nou però només disposa d’una sala. Aquesta ampliació permetrà que s’hi puguin desenvolupar dues activitats alhora. Es finança amb venda de parcel•les.
25.000€: renovació de la xarxa elèctrica del local social de l’Esplai. El local necessita aquesta renovació de la xarxa elèctrica, per la millora dels serveis i la seguretat. Es finança amb la venda de parcel•les.
30.000€: rampa d’accés i ampliació local social de Can Gordei. Durant el 2019 s’està redactant el projecte d’ampliació del local en una part del bar i part del porxo. Actualment el local social disposa d’una sala gran que és el bar. Amb aquesta inversió el local tindrà una sala per realitzar activitats independentment de l’espai del bar. També s’executarà la rampa d’accés del porxo a la pista esportiva. Es finançarà amb la venda de parcel·les.
40.000€: enderroc masia de la Miralba. L’antiga masia de la Miralba és en un solar de propietat municipal, al costat del local social. Per seguretat i per adequació de l’espai, s’enderroca la masia deixant la parcel·la a nivell.

4.577,16€: projectors, pantalles i equips informàtics de locals i Ajuntament. Es finançarà amb recursos propis.
Projector i pantalla a l’aula de formació de l’hotel d’entitats
Projector i pantalla a l’aula de música del CMC
1 pantalla autònoma gran (mòbil)
Pc amb projector BlueRay i 2 sortides HDMI per l’auditori Salbà al CMC
Projector i pantalla al Racó de la Gent Gran
Projector i pantalla al local de la Miralba

17.388,87€: ampliació i millora dels equipaments informàtics de les oficines municipals per millorar la gestió electrònica als tràmits municipals i dotar els departaments de les eines informàtiques i programes adequats. Es finança amb fons propis.
Software: 20 llicències d’Office, autocad i programa de medició
Ampliació del hardware del registre i atenció al ciutadà, de la zona administrativa, de comptabilitat i d’urbanisme
Tres destructores de paper, una per cada planta de l’edifici
Pc amb pantalla per la sala del segon pis per reunions

20.000€: adequació instal·lació elèctrica Ajuntament. Amb fons propis.

20.000€: millores instal·lacions piscina municipal, concretament al pàrquing de la piscina i les escales d’accés al vial de l’institut. És una millora pels usuaris de la piscina (de juny a setembre) i pels professors de l’institut (de setembre a juny). Es finança el 50% amb fons propis i el 50% amb venda de parcel·les.

1.296.970,51€ (20.407€ del pressupost 2020): instal·lacions esportives municipals
20.407€: quotes leasing del camp de futbol municipal. El març de 2020 acaba el leasing que es va contractar el 2012 per finançar les obres del camp de futbol municipal. Es finança amb fons propis.
1.256.563,51€: fase 1 de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal. La fase 1 correspon a la construcció dels vestuaris i la rehabilitació del pavelló esportiu. És un equipament bàsic pel municipi. S’executarà durant el 2020 i no consta com a inversió al pressupost perquè el seu finançament no ve de diners del 2020, sinó que ve de subvenció de la Diputació de Tarragona (150.752€) i de fons propis del 2019 (1.105.811,51€).
20.000€: canvi de lluminàries del camp de futbol per LED’s. És per dos motius: el canvi a LED’s és sostenible i l’actual potència contractada provoca algunes apagades. No consta al pressupost del 2020 dins inversions, perquè es finançarà amb el superàvit del 2019.

Xarxa d’aigua i clavegueram: 212.643,24€ (6.000€ del pressupost2020)
En aquesta partida hi ha 6.000€ del pressupost del 2020 i 206.643,24€ de superàvit del 2019, com a inversió sostenible.

-37.543,49€ renovació xarxa d’aigua Carrer Rossinyol, al Papagai. El 2019 s’ha executat el canvi de canonades als carrers Alosa i Cadernera i pel 2020 es renovarà la part del C/ Rossinyol més malmesa.

-90.138,31€ soterrament de trams aeris de canonades d’aigua al Priorat.

-84.961,44€ substitució xarxa sanejament al Priorat. 2019 i 2020. Es finançarà amb fons del 2019, perquè l’obra està licitada falta l’adjudicació

Enllumenat públic: 57.000€
Adquisició d’un camió cistella per realitzar actuacions a l’enllumenat públic, entre d’altres. Es finança amb recursos propis.

Parcs infantils: 5.000€
Renovació de part del mobiliari malmès als parcs infantils. Es finança amb la venda de parcel·les.

Renovació bústies urbanitzacions: 10.000€
El servei de Correus no realitza el repartiment de cartes per les cases de les urbanitzacions al·legant falta de personal. Ja fa uns anys que les urbanitzacions (menys el Priorat) disposen de bústies exteriors prop dels locals socials o a les entrades. Amb el pas del temps es malmeten i cal renovar part d’aquestes bústies. Es finançaran amb la venda de solars.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari