Dilluns 11 de novembre: reunions i Junta de govern amb aprovació de conveni per càmeres lectores de matrícules i la sol·licitud del PUOSC

Dilluns 11 de novembre: reunions i Junta de Govern local.

Aquest matí la Leo, regidora d’esports, i jo ens reunim amb el nou president de Club segle XX i membres de la Junta. Tractem diversos temes relacionats amb l’entitat.

Per la tarda primer reunió amb el president de l’Associació de veïns de Can Gordei, una de les reunions periòdiques per tractar temes de Can Gordei, del local, projectes de futur, … I després, amb la Judith, reunió amb la Colla Castellera els Bous. Tractem el tema del seguiment del projecte per l’adequació del futur local d’assaig, el final de temporada i també de la propera temporada.
Com es pot comprovar amb les reunions d’avui, som un poble viu i ric amb entitats i associacions!!

A les 7 de la tarda celebrem Junta de Govern on aprovem vint-i-quatre propostes:
actes de dues juntes de govern anteriors

– l’alta d’un gual

– tres liquidacions de plusvàlues

– el conveni amb Caixabank pel projecte l’arbre dels somnis, que ja vam signar per tirar-lo endavant

Liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, per a l’execució del programa Innovador de la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès i del Pla d’acció de coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès
El maig de 2019 la Junta de Govern vam aprovar aquests convenis de col·laboració. Són projectes d’ocupació on hi participem tots els municipis de la comarca.
Els costos a assumir per part de l’Ajuntament són: 1.037,49€ del programa Innovador de la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès i 257,56€ del Pla d’acció de coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès. Durant el passat mes d’octubre el Consell Comarcal va enviar aquestes liquidacions que aprovem avui.

– Aprovació de la justificació del conveni 2018 i del nou conveni 2019 amb l’ADF Clot de Bou
Aprovem la justificació del conveni 2018 de 5.000€ i aprovem el conveni per aquest 2019 de 5.000€.
L’Agrupació de Defensa Forestal ADF Clot de Bou, és una entitat sense ànim de lucre que té la finalitat de la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
La Bisbal compta amb un important nombre de voluntariat a l’entitat, amb una gran feina de prevenció i formació contínua.

– Donar d’alta una nova targeta del punt verd

Obres menors, règim de comunicació

– Autoritzar la retirada de residus d’una parcel·la

Liquidació del pagament del conveni de l’Àrea Recreativa del Montmell per aquest 2019
La majoria hem anat moltes vegades a l’Àrea recreativa del Montmell per fer una calçotada, una passejada o simplement gaudir de l’entorn. És comarcal ja que, a través de l’adhesió de la majoria dels municipis de la comarca, en paguem el manteniment a través del Consell Comarcal del Baix Penedès.
La part anual corresponent a la Bisbal és de 796,15€ per aquest 2019 i avui n’aprovem el pagament.

Paguem factures per un total de 119.284,15€

Aprovem factures per un total de 42.943,97€

Renunciem a la subvenció concedida per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) que havíem demanat per la redacció del Pla director d’aigua i clavegueram.
Tot té una explicació! La vam sol·licitar quan volíem contractar una empresa perquè ens redactés el Pla director, però llegint el contracte amb l’empresa concessionària resulta que és l’empresa qui havia de redactar aquest Pla sense cost per l’Ajuntament. Per tant, és l’empresa concessionària qui l’ha redactat. Com que no ha suposat cap cost per l’Ajuntament, hem de renunciar a la subvenció per aquest concepte.

Anul·lem una duplicitat en liquidacions tributàries.

Tornem una fiança de residus per una obra que ja ha finalitzat.

Anul·lem la liquidació tributària per una obra que al final no es fa.

Iniciem el procediment per la licitació del servei de bar i botiga al local social de Can Gordei
El local social de Can Gordei era de l’associació de veïns i fa quasi dos anys que és municipal. Com que aviat acaben el servei els actuals llogaters del bar i botiga, hem d’iniciar el procediment per després poder fer el concurs per portar-lo. En uns dies sortiran publicats al BOP els Plecs de clàusules admnistratives i tècniques perquè tothom les pugui consultar. Després de l’exposició al públic començarà la licitació.

Sol·licitud Subvenció PUOSC 2020/2024 per canviar xarxa d’aigua i enllumenat públic al barri de la Riba
Un projecte molt important! El PUOSC és el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, destinat a impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.
Hi ha dues línies de subvenció: Línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal i és vigent durant tot el període 2020-2024 i línia de subvencions per acció territorial a municipis petits (menys de 5.000 habitants), amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda i és vigent durant tot el període 2020-2024.
El barri de la Riba té les canonades d’aigua més antigues del municipi, provocant constant fuites d’aigua amb la conseqüent molèstia pel veïnatge i també la pèrdua d’aigua. Té canonades de polietilè a la part més nova però la major part del barri té canonades de fibrociment i amb escomeses de plom.
A part l’enllumenat públic també és molt antic, presenta moltes avaries i és aeri i no compta amb xarxa soterrada per telecomunicacions.
L’import total d’aquest projecte és d’1.119.331,72€ (IVA inclòs) i inclou l’obra civil, la xarxa d’aigua potable, l’enllumenat i la xarxa soterrada de telecomunicacions.
Avui aprovem sol·licitar la subvenció del PUOSC per l’arranjament de les infraestructures del barri de la Riba, i sol·licitem les dues línies de subvencions pel mateix projecte:
Línia de subvencions per a inversions: 250.000€ (l’import màxim que podem sol·licitar).
Línia de subvencions per acció territorial a municipis petits (menys de 5.000 habitants): sol·licitem 120.000€ (l’import màxim que podem sol·licitar)
Per tant, sol·licitem subvenció per 370.000€ que suposa un 33% del total de la inversió. És un projecte molt important i necessari.
Durant el 2020 es redactarà el projecte i les obres s’executaran el 2021. Ara toca esperar la resolució de la subvenció.

conveni amb el Departament d’interior de la Generalitat per videovigilància amb càmeres lectores de matrícules
Una altra gran notícia! Comencem un nou projecte que ja es treballa de fa temps i que estarà en funcionament d’aquí uns mesos. Aprovem el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament, per l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Aquest sistema de videovigilància al municipi contribuirà a millorar la seguretat ciutadana, assegurar la convivència ciutadana i a la utilització pacífica de les vies i espais públics i també pot resultar de gran utilitat per a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per prevenir i poder investigar possibles il·lícits administratius i penals i en els casos en què es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, raons per les quals es pretén obtenir un registre en imatges.
És un projecte pilot atès que estableix un període de prova d’un any, abans de procedir a donar l’experiència com a definitiva.
L’Ajuntament hem d’adquirir els dispositius de videovigilància fixos, amb les característiques i requisits tècnics que es descriuen al conveni.
Aquestes setmanes que estem elaborant el pressupost pel 2020, tenim previst una partida corresponent a l’adquisició d’aquests dispositius i el seu manteniment. S’instal·laran càmeres a les entrades i sortides de tots els nuclis però, per l’import d’inversió, es farà per fases.
Per formar part d’aquest projecte pilot, cal que disposem d’una connexió de banda ampla per transmetre les dades a la Direcció General de la Policia. És possible gràcies a la recent instal·lació de fibra òptica al municipi, que ja està en funcionament.
A partir de l’aprovació d’aquest conveni, continua la tramitació del projecte.

Després de la Junta, l’equip de govern seguim amb reunió per nous projectes, comentar temes de cada àrea, … En definitiva, treballant per la Bisbal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari