Dilluns 28 d’octubre: Junta de Govern local

Dilluns 28 d’octubre: fem Junta de Govern local

Aquesta tarda celebrem Junta de govern local amb vint-i-dos punts a l’ordre del dia:
– la venda d’un nínxol
corregir un error en les notificacions de les subvencions del menjador escolar del curs passat
dues devolucions de fiances d’obres acabades
llicència d’obres
– 10 liquidacions de plusvàlues
aprovar factures per un import total de 62.080,54€
pagar factures per un total de 84.233,65€
– contracte menor pel projecte d’enderroc de l’espai de la fassina, menys la torre
Contractem el servei de redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra, i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials emplaçades al carrer Barcelona, números 7 a 11, amb excepció de la torre de la fassina.
Vam signar la compra d’aquesta edificació el mes d’abril. L’antiga fassina és un edifici de 486 m² situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent. La part de més alçada, amb un total de 15 metres, és una torre que sobresurt del perfil d’edificacions del nucli urbà de la Bisbal i que ja forma part de l’skyline del municipi.
És un edifici molt antic i en mal estat. Es conservarà la torre de la fassina i la resta s’enderroca, per poder construir-hi l’edificació que es consideri.
S’aprova contracte menor a l’empresa Disseny i arquitectura project management SLPU per 7.550,40€ (IVA inclòs).
Liquidació conveni Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès del 3r trimestre del 2019
Els serveis socials de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès els tenim delegats al Consell Comarcal del Baix Penedès qui, amb diferents professionals, ens ofereixen serveis socials bàsics i específics per la ciutadania.
A la Junta aprovem la liquidació del 3r trimestre per 15.574,02€, del conveni amb Serveis Socials del Consell Comarcal, amb el següent detall per serveis:
13.274,02€ dels següents serveis realitzats: professionals de serveis socials, serveis d’ajuts a domicili, servei d’acolliment residencial d’urgència, servei de transport adaptat, servei d’intervenció socioeducativa, servei d’informació i atenció a les dones i serveis d’immigració; i 2.300€ dels educadors de carrer. És del servei de l’educadora que està a la Cova Jove.
Contracte menor pel control de colònies de gats
Consisteix en la seva captura, esterilització, marcatge auricular per la seva identificació, vacunació i desparasitació, a fi de controlar la seva població i la seva salut. És un contracte a Wapus Veterinari SL per 3.048,90€ per realitzar des de l’aprovació del contracte i fins el 31 de desembre de 2019.
Des de la regidoria de benestar animal s’està treballant per contractar aquest servei de manera permanent a partir de l’1 de gener de 2020, incloent assessorament a les alimentadores de gats i fent un seguiment de les colònies.
Aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestal a La Bisbal del Penedès
El plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de les franges perimetrals al voltant de les edificacions.
Els Ajuntaments tenen la obligació de redactar aquests plànols de delimitació, inexistent a la Bisbal.
A l’octubre de 2015 l’Ajuntament vam sol·licitar a la Diputació de Tarragona, l’assistència tècnica per redactar-lo. I la Diputació de Tarragona va aprovar, al desembre de 2015, l’expedient de contractació de l’assistència tècnica per la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en 80 municipis, entre els que hi havia la Bisbal. Del 2016 al 2019 s’han realitzat aquests treballs tècnics als municipis. A l’Ajuntament ens l’envien el mes de maig de 2019 i, després de fer les consideracions pertinents, ja el podem aprovar inicialment.
Licitació servei control de plagues, de la població de coloms i de la processionària del pi
Licitem els serveis de control de plagues als edificis municipals i espais públics que ho requereixen, així com els serveis de control de la processionària i de control de les poblacions de coloms.  Fins ara es feia el servei de control de plagues i el servei de control de la processionària a través de contractes amb empreses. Ara es licita aquest servei i s’amplia afegint el control de les colònies de coloms, que fins ara no es feia.
L’Ajuntament té la necessitat de controlar la població de coloms al municipi, per evitar possibles problemes de salut pública i de degradació del patrimoni arquitectònic i del mobiliari urbà i de la vegetació.
El servei es licita en tres lots, perquè les empreses puguin presentar ofertes al lot o lots que vulguin:
Lot 1: control de plagues 2.263,40€ (IVA inclòs) anuals
Lot 2: control de la població de coloms 6.252,07€ (IVA inclòs) anuals
Lot 3: control de la processionària 7.803,29€ (IVA inclòs) anuals
Licitació per començar l’1 de gener de 2020. Contracte per 2 anys i prorrogable 2 anys més.
Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, durant els 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant.
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en la normativa corresponent.

La feina començada a l’anterior legislatura i la que comencem, van donant els seus fruits!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari