Dilluns 23 de setembre: aprovem el compte general del 2018

Dilluns 23 de setembre: Ple extraordinari.

A les 7 de la tarda tenim Ple extraordinari amb 2 punts a l’ordre del dia. Avui assistim els 11 regidors del consistori.

1. Compte General de l’exercici 2018
Aquest punt no és una aprovació exclusiva avui, sinó que avui és el final del procediment d’aprovació del compte general de l’any 2018, que va començar el 8 de juliol.
El 8 de juliol aprovem, per Junta de govern, quins seran els membres de l’auditoria ciutadana pels comptes de 2018. Es fa mitjançant un sorteig.
El ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament és vigent del 2017 i l’any passat, ja vam aprovar l’auditoria ciutadana pels comptes del 2017 com un nou acte de transparència i participació ciutadana.
El 8 de juliol ho vam aprovar, triant aleatòriament a 10 persones censades. Aquestes persones estaven convidades a assistir i participar de la Comissió de comptes, de manera voluntària, i per aquest motiu se’ls va convocar a una reunió informativa la setmana següent
El 9 de juliol vam convocar la Comissió de comptes pel 30 de juliol. La Comissió de Comptes és un òrgan col·legiat format per un regidor o regidora de cada grup municipal, que té el vot ponderat del nombre de membres del seu grup. Durant aquells dies (del 7 al 30 de juliol) els regidors i regidores del consistori podien venir a consultar tot l’expedient així com totes les factures i documents de pagament.
El 30 de juliol es fa la Comissió de Comptes de l’exercici 2018, on el Dictamen que va ser favorable per part de tots els membres assistents (Feliu Gil de Compromís, Dani Caballero del PSC, Silvia Monfort d’ERC).
El pressupost de l’any 2018 ascendia a 4.854.927,02€. A la finalització de l’exercici:
-Hi va haver un superàvit pressupostari de 222.904,00€
-El coeficient de deute viu va ser del 40,47%
-El període mig de pagament era de 19,17 dies
-Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
-No es complia amb la regla de la despesa, a causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon. Això va fer que la despesa corresponent a les quotes que s’han d’abonar als propietaris no es poguessin restar de la regla de la despesa. Es tracta d’un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament i, tal com indica l’article 21 de la LOEPSF (Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) en cas d’incompliment d’alguns dels paràmetres citats, cal elaborar un pla econòmic – financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, complir tots els objectius. En aquest cas, en tractar-se d’un incompliment puntual, quedarà resolt el 2019 i, per tant, ja es compliran tots els requisits i no cal aplicar cap mesura correctora. És per això que el passat 4 de juliol de 2019, al Ple extraordinari, es va aprovar un pla econòmic – financer que especificava que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es complirien els requisits d’estabilitat pressupostària per als anys 2019 i 2020.
Tota la documentació i informació referent als comptes de l’exercici 2018 han estat a disposició de tots els regidors i regidores del 9 de juliol fins el 16 de setembre. A part que està penjat al portal de transparència.
El 16 de setembre era l’últim dia per presentar al·legacions al comptes. Com que no s’ha presentat cap al·legació dins el termini, ja podem passar per Ple l’aprovació l’aprovació del compte general de l’exercici 2018.
A partir d’aquesta aprovació per Ple, s’enviarà juntament amb tota la documentació, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d’Hisenda.

Abans de passar la paraula als diferents grups polítics, comento al grup municipal d’ERC (format per una regidora) que tenim un codi ètic aprovat i que s’ha de complir. Això ve perquè ha fet vàries publicacions a les xarxes socials aquest estiu sobre els comptes del 2018.
Durant la Comissió de comptes no va fer cap pregunta i els va aprovar, però després publica notícies com aquesta sota el títol “despilfarros de dinero público???”: “Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 10.000€” “comidas en restaurantes a parte del sueldo”.
Li he demanat que ens expliqués com és que arriba aquestes conclusions, perquè aquesta partida de dietes dels membres dels òrgans de govern, és per pagar les indemnitzacions que el 2018 van cobrar els regidors per assistir a Plens, Juntes de Govern i comissió de comptes (menys els regidors que tenim dedicació a l’Ajuntament).
Si hi ha dubtes pot venir a consultar a l’Ajuntament, ja que tota la documentació ha estat a disposició del 9 de juliol al 16 de setembre, a part que pot venir a consultar dubtes a secretaria.
Li he demanat que ho corregeixi de les xarxes. Ho farà?
A la Comissió de comptes tots els assistents van aprovar el dictamen favorable. Avui al Ple s’ha aprovat el compte general per majoria amb els 6 vots de Compromís amb la Bisbal i els 2 vots del PSC. Han votat en contra la regidora d’ERC i la regidora d’ARA i el regidor d’Units s’ha abstingut.

2.- Revisió de preus del contracte de recollida de residus amb l’empresa CESPA SA
L’Ajuntament va adjudicar a l’empresa CESPA SA, el maig de 2011, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus per un import anual de 373.829,56€ més IVA, per un període de 10 anys. També va quedar aprovat que un any després de la signatura del contracte, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la variació anual de l’IPC català del darrer mes publicat. D’acord amb l’article 77.3 de la Llei de contractes del sector públic, la revisió serà del 85% de la variació de l’IPC anterior.
El 2015 es va aprovar una revisió de preus, corresponent a revisar el preu total del contracte entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2013. El preu total anual quedava en 385.268,74€ més IVA.
El març de 2017 l’empresa CESPA SA sol·licita revisió de preus del contracte, des de l’1 de febrer de 2015 i el 31 de gener de 2016, entre l’1 de febrer de 2016 i el 31 de gener de 2017 i entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener de 2018.
El juny de 2017 vam amortitzar anticipadament 130.177,36€ més IVA. Amortització sobre la inversió feta per l’empresa corresponent al rènting dels contenidors, la inversió del punt verd i l’adquisició de vehicles
L’octubre de 2018 aprovem la revisió de preus (revisió de preus sol·licitada el març de 2017) per 33.917,49€ (IVA inclòs). L’import a abonar a la concessionària seria de 46.500,60€ (IVA inclòs) segons els càlculs, però aquest import s’ha de minorar amb 12.583,10€ que és la part proporcional de l’import de l’amortització anticipada de juny de 2017.
El novembre de 2018, l’empresa presenta un escrit manifestant la seva disconformitat amb aquesta revisió de preus perquè, segons l’empresa, els càlculs aplicats no són correctes. Els seus càlculs dóna un import de 77.749,19€.
Vam encarregar un estudi de revisió global dels preus del contracte de recollida de brossa a una auditoria. L’informe arriba el juny de 2019 i conclou que: la revisió de preus aprovada el 2015 s’ajusta a la legislació vigent del moment i a les especificacions contingudes al Plec de clàusules i que la revisió de preus aprovada a finals del 2018 és anàloga a la del 2015 i suposa un import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (IVA inclòs)
En aquest punt s’aprova per unanimitat desestimar en part les al·legacions presentades per CESPA SA, aprovar la revisió de preus i aprovar l’import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€.

Agrair als amics i amigues que heu vingut de públic! Seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari