Dilluns 16 de setembre: celebració de casament i Ple ordinari

Dilluns 16 de setembre: casament i Ple ordinari.

Avui tinc el goig de casar el Francesc i la Noemí, veïns de Santa Cristina. Em repeteixo però és cert que és molt gratificant i emocionant casar dues persones que s’estimen.
Abans de la cerimònia preparo el text, posant-hi la part obligatòria de les cerimònies de casament. Però sempre vaig variant el text i/o la poesia final. En el moment en què donen el sí, se’ls veu als ulls l’amor i la il·lusió de seguir vivint junts.
Moltes felicitats parella!

I per la tarda tenim el primer Ple ordinari d’aquesta legislatura. Un Ple amb 16 punts, dels quals 9 són propostes dins la part resolutiva, 6 són donar compte dins la part de control i al final el prec i preguntes. Aquí hi ha el resultat i explicacions:

Punts 1 al 4. Aprovació de les actes dels Plens del 15 de juny, 20 de juny, 4 de juliol i 12 d’agost
S’aproven per unanimitat les actes del 15 i 20 de juny.
S’aproven per majoria les actes del 4 de juliol i 12 d’agost.

5. Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013, pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del poliesportiu municipal a l’entitat Club segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013
S’aprova per majoria: 6 vots a favor (Compromís amb la Bisbal) i 5 en contra (2 del PSC, Units, ARA i ERC)
El motiu de declarar nul de ple dret l’acord del 2013 és perquè no es correspon el procediment seguit en l’arrendament amb la classificació patrimonial del poliesportiu municipal.
Quan s’urbanitza el Polígon Industrial Les Planes Baixes, l’Ajuntament obté el 10% de l’aprofitament mig i aquestes parcel•les passen a ser patrimoni municipal del sòl (tal i com estableix la normativa).
FIDSA ven el Poliesportiu (perquè n’és el propietari) a l’Ajuntament, a través de permuta, el febrer 2011. Es va permutar amb una parcel•la del polígon industrial de Les Planes Baixes que estava classificada com a patrimoni municipal del sòl. Per tant, el poliesportiu passa també a ser patrimoni municipal de sòl. I així consta al balanç municipal des d’aquell moment.
En aquest cas, com que és un bé classificat com a patrimoni municipal del sòl, es pot llogar o cedir a tercers amb procediment de concurs públic i no es permet l’adjudicació directa.
En el Ple de setembre de 2013 s’aprova l’”arrendament d’un bé patrimonial a l’associació club segle XX” i, posteriorment, un contracte d’arrendament amb l’entitat Club siglo XX pel Poliesportiu Municipal(les construccions) per 20 anys, mitjançant procediment d’adjudicació directe i per 150€ al mes.
Es pot llogar a Club s.XX una part del poliesportiu municipal però no és correcte la manera com ho va fer l’Ajuntament.
Al començament de la legislatura anterior (2015/2019) vam encarregar vàries auditories, una va ser l’encàrrec a Faura-Casas Auditors Consultors SL d’auditoria sobre la contractació administrativa de serveis feta per l’Ajuntament en la legislatura 2011/15.
Es van analitzar varis contractes, entre ells el d’advocats, el de manteniment de zones verdes, compra de mobiliari pel centre de dia a una empresa agrícola, etc i també dos convenis de cessió d’espais a l’Associació de veïns de l’Esplai i a l’Associació Club s.XX.
L’octubre de 2016 l’auditoria ens va enviar l’informe. Amb el conveni amb Club s.XX, l’auditoria diu que és un edifici del patrimoni municipal del sòl i no s’ha realitzat cap procediment de concurs sinó que es va realitzat directament.
Amb el resultat d’aquesta auditoria ja haguéssim pogut proposar al Ple l’inici de l’expedient i enviar-ho a la Comissió Jurídica Assessora perquè emeti dictamen, però vam demanar un altre informe i, el novembre de 2016 demanem a la Diputació de Tarragona, al SAM (Servei d’Atenció als Municipis) un informe en base a aquesta informació.
A començaments del 2017 ens va arribar l’informe jurídic en relació a aquest contracte d’arrendament dient que no és correcte adjudicar la gestió de l’immoble amb un contracte d’arrendament, sinó que s’ha de fer amb concurs.
Aquest contracte d’arrendament de l’Ajuntament a Club s.XX, pot ser considerat nul d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que és un acte administratiu que prescindeix total i absolutament del procediment establert.
En virtut de l’article 106 de la Llei 39/2015, l’Ajuntament hem de sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i, quan arriba, l’Ajuntament hem d’actuar d’acord amb el dictamen.
En el Ple ordinari de juny de 2017, dins la legislatura anterior, vam presentar la mateixa proposta al Ple per la seva aprovació, però no es va aprovar.
El que preteníem fer en el Ple de 2017 i en el d’avui és actuar conforme a la legalitat, ja que si detectem una possible irregularitat hem d’actuar. La possible irregularitat és de la proposta del Ple de l’equip de govern del 2013 i del secretari que va emetre l’informe. L’entitat Club segle XX no hi té res a veure perquè aquesta proposta i el conveni estan redactats des de l’Ajuntament.

Tot això ho aprovem per l’incompliment de la normativa de l’equip de govern del 2013, que van aprovar el contracte d’arrendament del poliesportiu municipal de manera directa quan ho havien de fer amb concurs públic.
Mentre no arribi l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, el contracte segueix vigent. En el moment en què arribi l’informe s’actuarà segons indiquin.

6. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de servei de menjador escolar
Aprovat per majoria: 9 vots a favor (6 Compromís, 2 PSC i ARA) i 2 vots en contra (Units i ERC)
Per aquest curs 2019/2020 ha baixat el nombre d’alumnes a la llar, tendència que s’estén a la resta de llars d’infants, i no era viable continuar amb la mateixa gestió al menjador perquè s’encaria molt el servei.
La regidoria d’ensenyament, Leo Uceda, ha parlat amb altres llars d’infants i mirat quins sistemes utilitzen pels menjadors escolars.
El sistema més estès és de la carmanyola i és el que s’utilitzarà a partir d’aquest curs 2019/20. D’aquesta manera els infants tindran l’atenció que necessiten entre 13:00h i 15:00h i, pel dinar, s’estableix el sistema de carmanyola amb el preu de 3€/diaris, que correspon al monitoratge.

7. Aprovació del Text Refós de les Ordenances Fiscals vigents
Aprovat per majoria: 8 vots a favor (Compromís i PSC) i 3 abstencions (Units, ARA i ERC)
Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen el règim fiscal d’un ens local. És a dir, els impostos, preus públics i taxes.
Tenim moltes ordenances fiscals aprovades i modificades en anys diferents i moltes s’han d’actualitzar i modificar.
Com a punt de partida tenim aquesta proposta, que és recollir en un sol text totes les ordenances fiscals vigents de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
Hi trobareu totes les ordenances d’impostos, taxes i peus públics dels serveis que ofereix l’Ajuntament. Aquest text refós es publicarà i no caldrà buscar ordenança per ordenança al portal de transparència, sinó que hi són totes les ordenances vigents recollides.
A partir d’aquí anirem portant al Ple actualitzacions de les ordenances.

8. Nomenament del representant suplent de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès
Aprovat per unanimitat.
En el Ple extraordinari del 20 de juny, vam aprovar el nomenament de la regidora de turisme Judith Vidal com a representant de l’Ajuntament al Consorci d’enoturisme del Penedès. Des del Consorci ens informen que també hem de nomenar un suplent del representant. I per aquest motiu proposem al Ple nomenar com a suplent la regidora Leo Uceda.

9. Proposta d’acord del grup municipal d’ERC sobre la modificació del ROM
No s’aprova la proposta: 6 vots en contra (Compromís amb la Bisbal), 2 abstencions (PSC) i 3 vots a favor (1 Units,1 ARA, 1 ERC)
El grup municipal d’ERC, format per la Sra. Silvia Costa, proposa al Ple la proposta de modificar el ROM (Reglament d’Organització Municipal) modificant alguns articles i creant-ne de nous.
Primer: publicitat electoral
Proposa crear un nou article al ROM que ho reguli. Abans d’iniciar un període electoral s’aprova, per Decret d’alcaldia, els espais per col•locar la publicitat electoral. És cert que hauríem de delimitar més els espais on es posa la propaganda i ho farem, però no crearem un nou article al ROM amb aquest concepte perquè significaria endarrerir-ho de cara a la Junta electoral.
Segon:publicitat de les donacions rebudes a l’Ajuntament
Proposa crear un nou article on es publiquin les donacions rebudes. L’Ajuntament rep subvencions i, a l’apartat de notícies del web municipal, es dóna publicitat de les que rep. Per tant, ja es compleix amb la llei de transparència, ja es publiquen i no cal modificar el ROM en aquest aspecte.
Tercer: queixes rebudes pels veïns
Proposa crear un nou article per crear un protocol d’actuacions en casos de queixes de veïns sobre empreses contractades per l’Ajuntament o de queixes al personal de l’Ajuntament. Diu que l’Ajuntament no respon aquestes queixes i no és cert. Seguim la legislació vigent i l’Ajuntament responem d’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart: Torre de guaita
Proposeu crear un nou article al ROM tenint més percentatge cada partit polític a la revista municipal així com deixar espai per entitats.
La legislació vigent contempla que els Ajuntaments tinguin una revista municipal on s’informa a la ciutadania de notícies, acords i propostes municipals. La legislació fixa que s’han de deixar espais pels grups municipals, els mateixos espais per cada grup.
Es compleix amb la normativa donant accés a tots els partits, per tant, no estem d’acord amb la creació d’aquest nou article al ROM.
Cinquè: jurisdicció civil
Proposa crear un article per crear expedients informatius i arribar a una entesa per temes de reclamacions patrimonials.
Diu que, en temes de reclamacions patrimonials, contestem que vagin directament a judici.
Això també és fals. Quan entra a registre una reclamació procedim d’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En funció de si és reclamació patrimonial o d’un altre caire, s’actua segons indica la normativa citada.
Sisè: Junta de govern
Proposa crear un nou article al ROM que permeti que assisteixin a les Juntes de Govern locals.
I l’article 113 b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que les sessions de la Junta de Govern local no són públiques. Per aquests articles, l’article 117 del ROM estableix que les Juntes de Govern no tenen caràcter públic. No estem d’acord en aprovar la creació d’aquesta article, perquè vulneraria la legislació actual.
Setè: publicació de subvencions sol·licitades pels regidors
Proposen crear un nou article al ROM que digui que s’han de publicar al web municipal, les sol·licituds de subvencions presentades per qualsevol membre del consistori així com la seva resolució final. Demanen que els 11 regidors de l’ajuntament publiquem al web qualsevol subvenció que puguem demanar, com que no s’especifica, entenem que és qualsevol subvenció a l’Ajuntament, Generalitat, .. i altres organismes.
No hi ha subvencions específiques per ser regidors, sinó que les subvencions que un regidor o regidora pot demanar és caràcter particular i no com a regidor.

Punts 10 i 11. Execució trimestral del pressupost del 1ri 2n trimestres del 2019
Els Ajuntament hem d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre.
El 26 d’abril es va trametre al Ministeri el resum de l’estat d’execució del pressupost de 2019 corresponent al 1r trimestre i el 30 de juliol el del 2n trimestre, indicant:
– els pagaments que s’han utilitzat per calcular el Període Mig de pagament del 1ri 2n trimestre
– els llistats de comptabilitat del 1r i 2n trimestre, tant d’ingressos com de despeses
Donem compte a aquest Ple de l’enviament al Ministeri, dins termini, de l’execució trimestral del pressupost del 1r i 2n trimestre del 2019.

12. Donar Compte de les línies fonamentals del pressupost
Donem compte del Decret de 12 d’agost de les següents línies fonamentals pel pressupost de 2020, d’un total de 4.441.008,45€.
Aquestes línies fonamentals compleixen l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, l’equilibri pressupostari, l’anivellament pressupostari i l’objectiu de deute.
S’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda abans del 15 de setembre. Són les bases per confeccionar el pressupost del 2020.

13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Teniu el llistat de tots els Decrets dels que es dóna compte avui, que són els decrets signats des de l’1 de juliol fins el 9 de setembre.

14. Donar Compte acords de la Junta de Govern
Donem compte dels acord de les Juntes de Govern local celebrades des de l’1 de gener fins el 31 de juliol de 2019, i que estan disponibles al portal de transparència.

15. Informe Alcaldia
Dono compte de dos fets:
Sentència ferma del Jutjat contenciós, que desestima el recurs presentant per la regidora no adscrita i els regidors i regidores d’ERC contra l’Ajuntament per possible vulneració dels drets fonamentals
L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no va vulnerar els drets dels regidors i regidores d’ERC i la regidora no adscrita en el Ple de moció de censura del 22 d’agost de 2018.
El 6 d’agost del 2018 els regidors d’ERC i la regidora que en aquell moment era del PSC van presentar moció de censura, presentant com a alcaldable a la regidora del PSC.
El dia 22 d’agost es va celebrar aquest Ple, però uns dies abans el PSC va entrar document a registre de l’Ajuntament conforme notificaven que la seva regidora deixava de formar part del PSC.
Comprovant la documentació, es va procedir a nomenar i informar la regidora del PSC que passava a ser regidora no adscrita.
En el Ple de moció de censura es va informar de la normativa a aplicar on, en aquest cas, feia falta un vot més perquè la moció de censura prosperés. Però la moció no va prosperar perquè van haver-hi 5 vots en contra de la moció de censura (els regidors i regidores del PDeCAT) i cap vot a favor (els regidors d’ERC i la regidora no adscrita no van votar).
El setembre de 2018, els regidors i regidores d’ERC i la regidora no adscrita, presenten denúncia al Jutjat contenciós administratiu contra l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per la suposada vulneració dels seus drets fonamentals en el Ple de moció de censura del 22 d’agost de 2018.
El mes de maig de 2019, el Jutjat dicta sentència desestimant la denúncia al no haver-se vulnerat els seus drets fonamentals. A finals de juliol de 2019 el Jutjat declara la sentència com a ferma.
En dono compte perquè és l’Ajuntament a qui es va acusar i qui ara, amb la sentència ferma, ha quedat absolt.

Pagament a Seguretat social per una sentència d’origen al 2013
La persona que havia guanyat la plaça d’interinatge de tècnica jurídica d’urbanisme, va interposar un recurs contenciós el 2013, després que a l’abril del 2013 l’Ajuntament acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina amb l’Ajuntament.
Aquest va ser el contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu de Tarragona, el qual va ser resolt a favor de la treballadora de manera ferma a finals del 2017 de la següent manera: “Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de la Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.
En el Ple 7 de febrer de 2019 s’aprova per unanimitat l’acceptació de la sentència judicial, sense saber l’import exacte ja que s’està pendent dels imports que fixin Seguretat Social i Hisenda (per l’IRPF).
També s’aprova que, en el moment que es tingui l’import total exacte, s’aprovarà per Junta de Govern el seu pagament.
A la Junta de Govern del 9 de setembre aprovem el pagament del deute generat amb la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació amb l’expedient de referència per un import total d’11.520,94€. Aquest import correspon a les quotes de Seguretat Social que paga l’Ajuntament.
Des de Seguretat Social ja ens han indicat l’import, el que vol dir que l’Ajuntament hem estat unes setmanes “deutores” amb Seguretat Social per la mala gestió de l’equip de govern d’ERC de 2013.
Els 11.520,94€ corresponen a: 7.265,95€ de quotes de seguretat social, 2.543,08€ de recàrrec i 1.711,91€ d’interessos de demora.
Ara hem aprovat el pagament a Seguretat Social i encara hi ha pendent de pagar les nòmines des que es va acomiadar la treballadora fins que ha sortit la sentència. En el moment en què tinguem l’import, s’aprovarà i tancarà.

C) Precs i preguntes
Prenem nota de les preguntes que fan els diferents regidors, per respondre al següent Ple ordinari, que serà el de desembre.

Un Ple amb molts punts importants, i demà seguim! Un agraïment molt especial a totes les persones de Compromís que han vingut al Ple donant suport. Som un gran equip!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari