Dilluns 12 d’agost: Junta de Govern i Ple extraordinari

Dilluns 12 d’agost: Junta de Govern local i Ple extraordinari.

A les 7 de la tarda, tot l’equip de govern, fem Junta de Govern amb 38 punts a l’ordre del dia. A algú li pot sembla que una hora és poc (perquè a les 8 del vespre tenim Ple) per fer tants punts, però com que són punts que portem a la junta quan ja estan treballats per tot l’equip de govern, hi ha consens abans de celebrar-lo.
Les propostes que hem aprovat són:

– aprovar l’acta de la sessió anterior

– declarar la inexistència del fet imposable en una plusvàlua

– desestimar recursos de dues plusvàlues

– aprovar deu liquidacions de plusvàlues

– aprovar els padrons dels cursos de la memòria, parc de salut i benestar emocional dels últims mesos

– donar de baixa un gual

– donar d’alta dos guals

– modificar els titulars de rebuts d’escombraries de dos habitatges

– aprovar el contracte menor amb la Colla Castellera Joves Xiquets de Valls, per l’actuació del 15 d’agost

– dues declaracions urbanístiques responsables, de dos habitatges diferents, per la pavimentació d’una part del jardí

– una declaració urbanística responsable per canviar una banyera per plat de dutxa

– llicència d’un nou habitatge turístic

– llicència urbanística per la construcció d’un nou habitatge

– una declaració urbanística responsable pel canvi d’una canalera

– aprovar la proposta de vàries despeses

– aprovar factures per un total de 65.043,60€

– aprovar el pagament de factures per un total de 25.342,45€

– donar compte de la signatura de l’escriptura d’adjudicació del 25,23% d’un solar del polígon les Planes Baixes

– devolució d’una garantia per l’adjudicació anterior

– contracte menor del servei de vigilància durant la Festa Major (del 14 al 18 d’agost) per 4.583,02€

– llicència d’obres per l’estesa elèctrica d’Endesa a una empresa del polígon industrial

– aprovar la justificació del conveni amb Joventut Bisbalenca
El juliol de 2018 s’aprovà, per Junta de Govern, el conveni amb Joventut Bisbalenca CF per la temporada 2018/19, per un import de 20.000€. Aquest mes de juliol han presentat la documentació justificativa del conveni i avui aprovem la justificació.
Ara la Leo, regidora d’esports, ja prepara el conveni per la propera temporada 2019/20.

– aprovar la licitació de les obres de reforma de les dues antigues cases dels mestres, per transformar-les en habitatge social
S’aprova la licitació de les obres dels dos habitatges per un total de 76.746,11€. Els plecs de clàusules tècniques i econòmiques demà es publicaran al perfil del contractant, al portal de transparència. És licitació amb presentació de forma electrònica i el termini de presentació de pliques és de 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació.
Durant el 2016 i 2017 es van modificar de normes de planejament per la desafectació dels dos habitatges perquè el seu ús passés a ser d’equipaments a habitatges.
El gener de 2018 vam aprovar, per Junta de Govern, el contracte menor per a la redacció del projecte bàsic, d’execució i direcció d’obra de la rehabilitació de les antigues cases dels mestres per a convertir-les en dos habitatges socials de propietat municipal.
El juliol de 2018 aprovem, per Junta de Govern, el projecte de rehabilitació de les ‘cases dels mestres’ per convertir-les en habitatges socials.
El juny de 2019 sol·licitem una subvenció de 20.000€ a la Diputació de Tarragona per a la rehabilitació de les “cases dels mestres”, que ens atorguen el juliol de 2019.
Amb la venda de parcel·la de propietat municipal de juliol 2019 (d’una part de parcel·la del polígon), es consigna a la partida d’habitatges socials els 56.746,11€ restants (76.746,11-20.000).

I a les vuit del vespre fem Ple extraordinari. La regidora d’Ara la Bisbal no assisteix i el regidor d’Units per la Bisbal arriba al final del segon punt de l’ordre del dia. La resta de regidors hi som a l’hora en punt. És un Ple amb 7 punts a l’ordre del dia:

1.Aprovació del pagament de les costes del títol judicial 22/2016
Proposem aprovar el pagament de les costes judicials a l’anterior arquitecte municipal. És un tema que ara ja arxivarem definitivament!
El 2016 executem la sentència i es va sol·licitar al Jutjat la taxació dels costes d’aquesta execució.
El procediment s’acaba el juliol de 2018 i l’import total de costes a abonar per part de l’Ajuntament, és de 7.151,41€ més 100€ de costes relatives al recurs interposat.
D’on ve tot això:
En el Ple ordinari setembre de 2016 s’aprova l’execució de la sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya, de reconeixement de perllongació de la permanència en servei actiu de l’arquitecte municipal. Aquesta sentència deixa sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern del 19/06/13 per “ser contrari al dret”. I condemna a l’Ajuntament a donar d’alta l’arquitecte a la Seguretat social amb efectes retroactius del 14/08/13, a abonar les nòmines de llavors fins ara més els interessos de demora corresponents, i a readmetre’l com arquitecte municipal.
Perquè aquesta sentència?
El 2013, l’arquitecte municipal va fer els 65 anys, l’edat de jubilació. Però, com a arquitecte es permet que continuï treballant fins als 70 anys.
Ell va demanar continuar i, si és un lloc de treball imprescindible, l’ajuntament no s’hi pot negar.
Però l’equip de govern del 2013 va fer el contrari: no va acceptar la sol·licitud de continuar i va amortitzar la plaça d’arquitecte, perquè deien que a l’Ajuntament no feia falta cap arquitecte municipal (sembla impossible que algú pugui dir això, però és el que va passar!).
L’arquitecte municipal va denunciar a l’ajuntament i la sentència va arribar el 2016. L’Ajuntament va haver de pagar, el 2016, un total de: 173.277,55€ on encara faltava sumar-hi els interessos de demora (que és el que aprovem al Ple d’avui).
Cap grup polític demana la paraula, i s’aprova per part de tots els assistents (6 vots de Compromís amb la Bisbal, 2 vots del PSC i 1 vot d’ERC)

2. Modificació del Reglament que regula les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals
Aquesta proposta l’explica la Paqui, que és la regidora de benestar social.
El reglament es va aprovar per acord de Ple del 19 de desembre del 2016 i es va modificar al Ple de 18 de març de 2018. Al Ple ordinari de desembre de 2018, es va proposar una nova modificació, que no va ser aprovada. Aquesta modificació era per incorporar les ajudes a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per:
-Ajudes excepcionals en ensenyament: l’adquisició de llibres de text, transport escolar i quota de l’Ampa
– Ajudes excepcionals en els rebuts de l’IBI
El reglament inicialment regula els ajuts puntuals per subministraments bàsics com l’aigua i la llum i comptadors solidaris.
Els ajuts per despeses d’ensenyament com són els llibres, transport escolar i quota de l’AMPA, es feia via subvencions que suposa modificar cada any les bases i després fer la convocatòria, el que provoca que una família que vingui una vegada començat el curs, ja no pot optar a aquesta subvenció.
Per altra banda, aquests ajuts es resolien en una mesa per aquestes subvencions mirant només la documentació aportada.
Amb aquesta modificació volem ampliar-ho i atorgar aquests ajuts durant tot l’any però amb un pla de seguiment i de treball a complir, anant de costat amb serveis socials i el servei d’ocupació. És un ajut social i, a canvi ha de seguir un pla de formació i ocupació sempre acompanyat dels professionals.
Es passa de ser una subvenció escolar per famílies desafavorides a un ajut escolar amb acompanyament i ajuda a la família perquè busqui feina o es formi o busqui habitatge perquè pugui sortir de la situació actual.
Els ajuts pels rebuts d’IBI seran ajuts puntuals per a persones amb pocs recursos, corresponent al domicili habitual i complint els requisits establerts.
Tots aquests ajuts es valoraran a la taula social que es reuneix cada mes, amb Serveis socials del Consell comarcal i el servei d’ocupació municipal.
Durant el mes juliol de 2019 s’ha fet una consulta pública, tal i com marca la normativa actual, a través del web municipal sobre aquest reglament. Acabat el termini no s’ha presentat cap opinió i, per tant, presentem aquesta proposta al Ple.
Una vegada aprovada la proposta pel Ple, s’exposa al públic durant 30 dies i, acabat el termini, si no hi ha al·legacions queda aprovat definitivament.
La proposta s’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 2 del PSC), 1 vot en contra d’ERC i una abstenció d’Units per la Bisbal.

3. Modificació de crèdit 3P/2019
Tenim dues inversions importants i urgents en matèria de sanejament: part de clavegueram de l’Esplai i part del col·lector del Priorat, amb un total d’inversió necessària de 97.655,60€.
– Esplai: La canonada del clavegueram, a l’alçada del local social de l’Esplai, està trencada i aixafada. Aquesta inversió té un pressupost de 12.694,16€.
– Priorat: substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del Priorat, ja que en aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir. Aquesta problemàtica de mal funcionament fa anys que hi és però fins ara no s’hi havia actuat i per això considerem que és prioritària i necessària. La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives.
L’obra té un cost total de 84.961,44€. A finals de maig la Diputació ens va atorgar una subvenció, amb el programa PAM-PEXI, de 74.013€. El juliol aprovem inicialment, per Junta de Govern, el projecte executiu.
Partides per fer front a la inversió:
Al pressupost 2019 tenim la partida Renovació de xarxa de clavegueram amb un import assignat de 74.013€ (que és l’import de la subvenció de la Diputació). No hi ha més import perquè, com que no es va aprovar el pressupost, no hi havia ap partida d’inversió.
Per tant, necessitem incrementar aquesta partida amb 23.642,60€ (97.655,60-74.013).
Modificació de crèdit per finançar part d’aquestes inversions:
Aprovem inicialment la modificació de crèdit 3P/2019 en modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al fons de contingència.
El fons de contingència és una partida del pressupost, és un fons per utilitzar en casos imprevistos i necessaris. En el pressupost del 2019, la partida és de 22.320,65€.
Apliquem els 22.320,65€ de la partida de fons de contingència a la partida de Renovació de xarxa de clavegueram, quedant en un total de 96.333,65€.
Per arribar al total necessari per les dues inversions, de 97.655,60€, encara ens faltaran 1.321,95€ que és part del punt següent a l’ordre del dia.
La proposta s’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 2 del PSC), 1 vot en contra d’ERC i una abstenció d’Units per la Bisbal.

4. Modificació de crèdit 2P/2019
Del 2018 tenim un superàvit pressupostari de 222.904€ més 33.290,72€ que ha d’anar destinat a reduir deute (segons legislació), aprovat pel Ple extraordinari del 4 de juliol de 2019.
Proposem l’aprovació de modificació de crèdit en modalitat de suplement de crèdit, finançat amb el superàvit pressupostari del 2018. Per tant, proposem la següent distribució del superàvit 2018:
– 33.290,72€ a reducció d’endeutament (passant a tenir un rati d’endeutament a 31 de desembre del 24,89%)
– 1.321,95€ a la partida de Renovació xarxa de clavegueram
– 221.582,05€ a la partida a la partida de Rehabilitació del poliesportiu
Renovació xarxa de clavegueram: els 1.321,95€ que ens falten per poder executar les obres del clavegueram de l’Esplai i del col·lector del Priorat.
Rehabilitació del poliesportiu: a la partida de rehabilitació del poliesportiu hi ha 472.455,89€ i, amb els 221.582,05€ del superàvit, queda una partida de 671.717,29€.
La fase 1 de la rehabilitació del poliesportiu municipal, correspon als vestidors, vestíbul i pavelló, i té un pressupost d’1.256.563,51€ (IVA inclòs) (545.091,18€ dels vestidors i vestíbul i 711.472,33€ del pavelló).
Ara falta buscar el finançament de 584.846,22€ per iniciar les obres de la primera fase.
S’aprova la proposta pels vots a favor de tots els assistents

5. Acord pel compliment de sentència
Recurs contenciós-administratiu del 2012 que, per la inactivitat de l’Ajuntament en relació a la modificació del planejament urbanístic municipal i del projecte de reparcel·lació de la Miralba, arriba sentència amb data de març de 2019 i sentència ferma el juny 2019.
Per acomplir-la hem d’iniciar i tramitar un procediment de modificació puntual del planejament urbanístic per adaptar-lo a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de la C-51 Vendrell-Valls al seu pas per la Miralba.
La C-51 ja està acabada, al seu pas per la Miralba, i les obres d’urbanització de la Miralba també estan acabades. Per tant acomplir la sentència és modificar les normes de planejament amb el traçat actual de carreteres, acotant bé els vials.
D’on ve tot això:
Desembre 2007: es publica al DOGC la resolució del Conseller de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, d’aprovació definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de la C-51 Vendrell-Valls
Gener 2008: s’aprova definitivament, per decret d’alcaldia, el projecte de reparcel·lació de la Miralba
Maig 2008: Direcció General de Carreteres aprova el projecte constructiu de la C-51 del Vendrell a Valls
Juliol 2012: Conselleria de territori i sostenibilitat requereix a l’Ajuntament perquè iniciï els tràmits de modificació de planejament urbanístic municipal per adaptar-lo als informes del projecte de Carreteres.
Setembre 2012: Ajuntament contesta que no ha iniciat els tràmits de modificació per vàries consideracions.
En conseqüència, el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya presenta un recurs contenciós contra l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per la inactivitat de l’Ajuntament al no fer la modificació, tal i com estableix la llei.
Abans de passar la paraula a la resta de grups polítics, faig un apunt per exigir al grup d’ERC de la Bisbal que corregeixin la publicació que han fet al Fecebook sobre aquesta sentència, ja que publiquen informació falsa dient que l’actual equip de govern ha estat inactiu i per això aquesta sentència. Això no és veritat, perquè ve del 2012, quan l’equip de govern justament era el d’ERC. Per tant, està incomplint el codi de conducta i codi ètic en el punt “No difondre falsedats ni utilitzar-les com a fonaments de la pròpia actuació”.
Després d’aquest incís i d’una breu intervenció de la regidora d’ERC, passem a votació la proposta, que s’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 2 del PSC), 1 vot en contra d’ERC i una abstenció d’Units per la Bisbal

6. Modificació reglament escola de música
Aquest punt de l’ordre del dia l’explica la Leo, regidora d’ensenyament. El Reglament de règim intern de l’escola de música es va aprovar el 2003. Aquest reglament regulava les pautes de funcionament intern entre els membres del col·lectiu implicat en el procés educatiu de l’escola de música.
L’objectiu és proporcionar la possibilitat de desenvolupar les possibilitats creatives i la sensibilitat artística, a través d’un pla d’estudis flexible i adaptat a les necessitats dels alumnes.
Després de 16 anys de l’aprovació d’aquest reglament, cal procedir a la seva revisió i actualització des de totes les vessants, tenint en compte l’experiència d’aquests anys.
Amb la normativa actual, passem a la gestió indirecta del servei.
Complint amb la normativa, s’ha fet una consulta pública a través del web municipal sobre el reglament de l’escola de música. Acabat el termini no s’ha presentat cap comentari. Per tant, continuem amb la tramitació.
La proposta s’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 2 del PSC) i 2 vots en contra (1 d’ERC i 1 d’Units per la Bisbal).

7. Donar compte del període mig de pagament (PMP) del 2n trimestre del 2019
Donem compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2019
El PMP d’aquest 2n trimestre és de 26,5 dies. Per tant, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.
Aquest punt no es vota i, per tant, aixequem la sessió.

Una tarda amb moltes propostes aprovades, fruit del treball de tot l’equip de govern!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari