Dijous 4 de juliol: convocatòria de Junta de Govern, reunions d’urbanisme i Ple extraordinari

Dijous 4 de juliol: convocatòria de Junta de Govern, reunions d’urbanisme i Ple extraordinari.

Avui he signat la convocatòria de la primera Junta de Govern d’aquesta legislatura, que serà dilluns que ve.

Pel matí tenim dues reunions molt interessants sobre temes d’urbanisme, de planejament i de consultes vàries d’urbanisme. És un tema interessant però complex!

A dos quarts de 9 del vespre celebrem un Ple extraordinari amb 11 punts a l’ordre del dia. Avui som 10 regidors perquè la regidora d’ERC ha excusat la seva presència.

El contingut del Ple és:
(Els sis primers punts són la part resolutiva, que vol dir que són propostes per passar a votació)

1.Nomenament dels representants de la Corporació a AMTU (Associació de Municipis pel transport urbà)
En el Ple ordinari de desembre de 2018, vam aprovar associar-nos a AMTU, nomenant com a representant de l’Ajuntament a l’assemblea de l’Associació a l’Agnès Ferré i com a suplent a la Judith Vidal. Ara proposem nomenar la mateixa representant i suplent.
La proposta s’aprova per 7 vots a favor ( 6 de Compromís) i 1 d’Units. S’han abstingut els dos regidors del PSC i la regidora d’Ara.

2.Delegacions de Competències del Ple a la Junta de Govern Local
Aquest punt forma part dels Plens constitutius dels Ajuntaments. És la mateixa proposta que ja vam fet fa quatre anys i també en les legislatures anteriors. cada òrgan col·legiat (Ple, Junta de Govern i alcaldia) tenen unes competències pròpies de cada òrgan, però hi ha algunes competències que són delegables a altres òrgans. En aquest punt proposem passar les competències del Ple delegables a la Junta de Govern.
S’aprova per 6 vots favorables de Compromís, la regidora d’Ara vota en contra i els regidors del PSC i d’Units s’abstenen.

3.Festes Locals any 2020
Abans del 31 de juliol hem de notificar els dies de festa local aprovats per l’any vinent.
Pel 2020 proposem que les festes locals siguin el 23 d’abril, dia de Sant Jordi (que caurà en dijous) i el 14 d’agost per la Festa Major (que caurà en divendres)
S’aprova per unanimitat

4. Aprovació dels models de declaració de bens i activitats
En la legislatura anterior ja es van aprovar uns models de declaració de béns i activitats que omplim els càrrec electes abans de prendre possessió, al final de la legislatura o si es renuncia al càrrec.  Ara proposem uns altres models més simples i fàcil d’omplir.
S’aprova per unanimitat

5.Pla econòmic i financer 2019
En el Ple ordinari del 18 de març de 2019, vam donar compte de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària del tancament del 2018: Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, Compleix el límit de deute però no compleix amb la regla de la despesa, degut a l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon que ha fet que la despesa corresponent a les quotes que han d’abonar els propietaris, no es poguessin restar de la regla de la despesa. És un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament.
L’article 21 de la LOEPSF (Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera) determina que, en cas d’incompliment ‘alguns dels paràmetres, en el nostre cas, de la regla de la despesa, hem d’elaborar un pla econòmic-financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, acomplir tots els objectius.
Al ser un incompliment puntual que queda solucionat aquest 2019, fa que ja es compleixin tots els requisits. Això fa que no s’ha d’aplicar cap mesura correctora. El Pla econòmic-financer que proposem aprovar demostra que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es compleixen els requisits d’estabilitat pressupostària el 2019 i 2020. Aquesta mateixa proposta la vam portar al Ple del mes d’abril però no es va aprovar pels vots en contra dels regidors d’ERC i de la regidora no adscrita, tot i la obligació d’aprovar un Pla econòmic i financer.
Avui s’aprova pels 6 vots de Compromís i 4 vots d’abstenció de la resta de regidors

6.Distribució superàvit 2018
Després d’aprovar el pressupost per un exercici, en el dia a dia hi ha variacions en els ingressos i en les despeses. En el cas que tinguis més ingressos que els pressupostats o que ingressis els pressupostats, t’has de cenyir al càlcul de la regla de la despesa per poder acomplir els requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En molts casos acomplir aquest requisit implica no fer tota la despesa que podries i, per aquest, motiu hi ha superàvit.
Enguany el superàvit del 2018 que podem destinar a inversions és de 222.904€. En el Ple d’abril ja el vam portar a aprovació però tampoc es va aprovar. Ara proposem l’aprovació d’aquest superàvit i, en un ple posterior, s’aprova la seva distribució.
S’aprova per unanimitat.

(Activitat de control. Ara venen cinc punts de donar compte, no es voten)
7.Nomenament membres Junta de Govern Local
Donem compte en aquest Ple del Decret núm. 464, de 21 de juny, el quan es nomenen com a membres de la Junta de Govern a:
Judith Vidal Vilella, Leo Uceda Martín i Félix Villazán Ruíz. En aquest Decret també s’estableix que les sessions ordinàries seran el primer i tercer dilluns de cada mes a les 19:00h.

8.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 460 i 470
Els decrets 460 i 470 estan signats el 20 de juny i l’1 de juliol respectivament, de Delegació especial de competències de les diferents regidories, anomenant a:
Agnès Ferré Cañellas: Regidora de serveis centrals, Regidora d’hisenda, Regidora d’urbanisme i Regidora d’empresa i ocupació.
Judith Vidal Vilella: Regidora de cultura i lleure, Regidora de turisme, Regidora de comerç i Regidora d’agricultura.
Leo Uceda Martín: Regidora d’ensenyament, Regidora d’enllumenat i del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram, Regidora de mobilitat i via pública, Regidora de medi ambient , Regidora de protecció animal i Regidora d’esports.
Feliu Gil Esteve: Regidor de sanitat, Regidor de festes i Regidor de barris.
Félix Villazán Ruíz: Regidor de seguretat ciutadana, Regidor de gestió de residus i Regidor de joventut.
Paqui Cepas García: Regidora de benestar social i habitatge, Regidora de gent gran i Regidora d’atenció a la ciutadania.

9.Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 469
Decret d’alcaldia signat el 28 de juny, és la Delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

10.Grups Polítics municipals
Proposta de posar en coneixement la creació dels grups polítics municipals que així ho han sol·licitat en temps i forma, per aquesta legislatura 2019/2023.
S’han constituït els següents grups municipals:
Compromís amb la Bisbal del Penedès, grup format pels 6 regidors de Compromís.
Portaveu: Judith Vidal
Suplent: Leo Uceda
PSC, grup format pels 2 regidors del PSC.
Portaveu: Dani Caballero
Suplent: José Ma Cuadros
Units per la Bisbal del Penedès – FIC, grup format per regidor d’Units.
Potaveu: Xavier Faura
Ara la Bisbal, grup format per la regidora d’Ara.
Portaveu: Maguy Antolín
ERC AM, grup format per la regidora d’ERC.
Portaveu: Silvia Monfort

11.Donar compte Decrets d’Alcaldia
Donem compte dels Decrets d’alcaldia signats entre el 24 d’abril i el 28 de juny.

En menys de mitja hora s’acaba el Ple i sense crits ni incidències! Aquesta legislatura comença amb bon peu!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari