Dilluns 29 d’abril: dos plens extraordinaris

Dilluns 29 d’abril: dos plens extraordinaris al matí.

A les 10 del matí fem Ple extraordinari, aprofitant que hem de fer un Ple avui o demà pel sorteig dels membres de les meses per les eleccions del 26 de maig. L’ordre del dia és:

Punt 1.Sorteig dels membres de les meses electorals pel 26 de maig
Fem el sorteig, i almenys no repeteix ningú dels que ahir van estar a les meses!

Punt 2. Reconeixement extrajudicial de crèdits
Pel nom sembla que sigui alguna cosa greu, però és la proposta d’aprovar i pagar factures d’anys anteriors.
Des de l’entrada en vigor de la nova llei de contractacions i d’administració electrònica, les empreses han d’enviar les entrades a registre, factures,… via electrònica.
Tenim 5 factures que van enviar diferents proveïdors entre juliol i desembre de 2018 que no van entrar correctament al registre de factures per varis motius i les van entrar correctament aquest 2019. Però com que són serveis prestats el 2018 o compres realitzades el 2018, s’han d’aprovar per Ple.
S’ha aprovat pels vots a favor del PDeCAT i de la regidora no adscrita. Els regidors i regidores d’ERC han votat en contra! Vol dir que han votat en contra de pagar a uns proveïdors, un dels quals de la Bisbal, d’uns serveis o compres realitzats!

Punt 3. Donar compte del Decret d’alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
Donar compte del Decret d’alcaldia número 2019-0233 del 25 de març, relatiu a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2020-2022).
El pla pressupostari per aquests tres anys conté:
– El compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa
– Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses
No es vota perquè només es dóna compte al Ple.

Punt 4. Informes d’estabilitat pressupostària
Donem compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del deute públic de la modificació de crèdit 2ALC/2019. Informe que es va fer el 25 de març de 2019, per part d’intervenció.
Aquest informe conclou que la modificació de crèdit compleix amb la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que:
Complim amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per tenir capacitat de finançament,
Complim amb l’objectiu de regla de la despesa,
I complim amb l’objectiu del límit de deute públic, amb una ràtio de deute viu de 24,9%.
No es vota perquè és donar compte al Ple.

Punt 5. Donar compte del període mig de pagament del 1r trimestre del 2019
Donem compte del període mig de pagament del 1r trimestre del 2019, que és de 6,38 dies, complint així amb la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tampoc es vota

Punt 6. Donar compte dels Decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia signats des del 12 de març fins el 24 d’abril.

Acabem el Ple a quarts d’11 del matí i el següent Ple extraordinari és a les 11:00h. Com que és un Ple extraordinari i urgent, primer s’ha de votar la urgència ja que el vàrem convocar ahir diumenge i proposo fer-ho abans de les 11 del matí, a continuació del primer Ple.
El primer punt és declarar la urgència del Ple i votar-ho, per poder continuar. Per tant explico el motiu:
El 27 de febrer de 2019 l’empresa concessionària del servei d’aigua, va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa del servei públic d’abastament d’aigua potable. En el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, el Ple ha d’aprovar un informe mfavorable o desfavorable sobre aquesta proposta. El termini és fins el 29 de març.
Però el 26 de març de 2019, sol·licitem a l’empresa la presentació de la documentació justificativa d’aquest increment que demanen. La notificació la va rebre el 27 de març de 2019. Això suspèn el termini de tramitació i l’empresa té un mes per presentar-la, fins el 27 d’abril.
Aquest dissabte ha fet un mes i l’empresa no ens ha presentat la documentació. Però igualment hem de convocar el Ple per resoldre i, segons normativa tenim dos dies per fer-ho.
Per aquest motiu no podem convocar un Ple extraordinari sinó un Ple extraordinari urgent. Ahir diumenge el vam convocar per avui.
Votem la urgència de celebrar el Ple convocat en 24 hores d’antelació i s’aprova per unanimitat.

Per tant, passem al punt: Sol·licitud per la modificació de la tarifa del servei públic d’abastament d’aigua potable
En aquesta proposta donem compte de l’informe d’intervenció desfavorable a la proposta de l’empresa; no acceptar la modificació de tarifes i donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
Proposen modificar la tarifa del 1r tram de consum en un 9,45% i dues de les quotes fixes dels rebuts, la uota de servei incrementar-la en 1,34€ i la quota de conservació d’infraestructures incrementar-la en 1,6€.
Amb la documentació presentada per l’empresa concessionària, proposen un increment d’un 8% de mitjana per cobrir l’increment d’algunes partides de despeses que no cobreixen amb els ingressos actuals del servei.
Com és lògic, aprovem no aplicar aquest increment.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari