Dijous Sant, 18 d’abril: Ple extraordinari, curs de premonitors, documentació per les municipals, el Joan de cal Cintet per TV3, la missa de Dijous Sant i nou llibre

Dijous 18 d’abril, Dijous Sant: Ple extraordinari, lliurament de diplomes del curs de premonitors organitzat per JBP, documentació electoral per les municipals, sorpresa de bisbalenc a TV3, missa del Sant sopar i canvi de llibre.

A les 11 del matí celebrem Ple extraordinari amb 6 punts a l’ordre del dia, 4 punts referent al personal municipal i 2 punts de caire econòmic.
Els 4 punts referents al personal municipal són l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), adhesió a l’acord comú , horaris del personal i calendari laboral 2019. Els quatre punts estan consensuats amb els treballadors municipals i s’aproven per unanimitat.
– Relació de llocs de treball
El 2017 s’aprovà un contracte menor pel servei d’assessorament i elaboració de la RLT amb l’empresa Manubens Associats, després de l’auditoria laboral que va contractar l’Ajuntament l’any 2015.
En l’actualitat l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no compta amb cap instrument que li permeti ordenar els llocs de treball segons la normativa actual de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya. I la RLT esdevé la pedra angular de l’organització dels recursos humans que presten serveis a les administracions públiques; havent-se convertit en un instrument tècnic d’aprovació preceptiva per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que permet l’ordenació del seu personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.
L’RLT ha d’incloure tots els llocs de treball de funcionaris, de laborals i en el seu cas, també d’eventuals.
S’ha de tenir en compte que la RLT és una relació de llocs de treball, no de persones. És a dir, conté la definició de cada lloc de treball amb independència de quin sigui el treballador públic en concret que, en un moment determinat pugui ocupar els llocs de treball.
La creació, la modificació i la supressió de llocs de treball es fan mitjançant la RLT. Per a qualsevol modificació de les estructures, per a la seva reestructuració, per a la creació de noves unitats o l’eliminació d’altres, així com per a modificar qualsevol característica d’un lloc de treball (ja sigui retributiva, de requisits, d’adscripció, de sistemes de provisió, de tipologia, etc.), cal aprovar i/o modificar la corresponent relació de llocs de treball.
En aquest sentit, la RLT ha de recollir la situació de present del personal municipal, tant les que es troben ocupades i prestant-se en servei actiu com les que puguin temporalment vacants; i també conté previsions de futur en matèria de llocs de treball, les quals, si bé no estan contemplades entre les places dotades pressupostàriament en la plantilla municipal, es poden considerar òptimes -a nivell organitzatiu, de dimensionament, de prestació de serveis, etc.., .i es podran anar integrant en la plantilla municipal en anualitats futures, i sempre que així ho possibilitin les limitacions pressupostaris, tant les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat com les pròpies limitacions del pressupost municipal.
L’elaboració de l’RLT la promou l’Ajuntament i, d’acord amb l’art., 37 (b, c, m) del TREBEP, ha de ser objecte de negociació amb els representants del col·lectiu empleats públics afectats.
De conformitat amb l’art. 22.2 i) de la LBRL, s’ha d’aprovar per acord del Ple i un cop aprovada s’ha de publicar oficialment en el BOP de Tarragona durant 15 dies hàbils i, després d’aquest termini queda aprovat definitivament si no hi ha al·legacions i ja entra en vigor.
Durant el 2017 i 2018 l’empresa ha preparat les fitxes de tots els llocs de treball existents a l’Ajuntament on hi consta: lloc de treball; funcions bàsiques; grup, nivell, escala i subescala; naturalesa jurídica del lloc de treball; forma de provisió; formació específica; requeriments específics; complement de destí i complement específic.
S’han regularitzat els sous adequant-los a normativa i de manera que tothom qui faci la mateixa feina per categoria similar, cobri el mateix. També s’han preparat les fitxes de llocs de treballs que necessitaria l’Ajuntament en un futur no llunyà per prestar millors serveis a la ciutadania.
– Adhesió al conveni
Proposem adherir-nos a l’acord comú de condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, de l’ACM (Associació Catalana de Municipis), la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), UGT i CCOO, que suposarà una regularització i millora de les condicions laborals i drets i deures dels empleats públics.
Pel nombre de treballadors municipals no negociem un conveni col·lectiu, però des d’alcaldia es proposa l’adhesió a aquest conveni.
Aquest conveni és del 2018, té vigència fins a finals d’aquest any i està actualitzat d’aquest mes de febrer.
Regula els següents aspectes: la jornada laboral, els descansos i vacances, els permisos i llicències, les reduccions de jornada, les excedències, les indemnitzacions i retribucions, el pagament d’hores extres, els triennis, els horaris, la formació, el règim disciplinari, … Tot el que es troba en vàries normatives aquí ho tenim en una sola i millorada i actualitzada.
Com he comentat abans, fruit dels contractes laborals sense procés selectiu i d’urgència de les dues legislatures anteriors, sorgeix que hi hagi treballadors que treballin un total diferent d’hores setmanals amb sous diferents per fer la mateixa feina. Doncs amb aquest conveni s’igualen hores totals treballades i es regulen i milloren drets i deures tant de personal funcionari com de personal laboral.
Tant els representants dels treballadors com els representants dels dos sindicats majoritaris es mostren favorable a l’adhesió d’aquest conveni.
Aprovar aquest conveni implica que entra en vigor l’endemà de l’aprovació per Ple.
– Horari dels serveis municipals
Al negociar RLT i conveni, també negociem altres temes com els horaris laborals i el calendari laboral per aquest 2019, que és el punt següent a l’ordre del dia. Dos aspectes que no estaven regulats fins ara.
Per confeccionar els horaris dels diferents serveis municipals, s’ha negociat amb els dos representants (de funcionaris i de laborals), fent les propostes per cada servei i que es complís amb la jornada laboral.
Proposem un horari per cada servei, amb horari d’estiu i horari d’hivern per alguns serveis i amb horari adequat a l’horari escolar en altres serveis.
Aquests horaris entraran en vigor l’1 de maig. (publicar els horaris d’oficina i biblioteca, que són els de cara al públic)
– Calendari laboral pel 2019
El calendari laboral cal aprovar-lo cada any, tenint en compte els horaris laborals, els dies festius i les festes locals.
El calendari laboral no cap aprovar-lo per Ple ja que és per Decret d’alcaldia, tal i com hem fet a començaments d’abril. Però proposem ratificar aquest Decret per Ple, juntament amb els altres punts relacionats amb el personal municipal.
És un calendari que també s’ha consensuat en la mesa de negociació i que computa el total d’hores a treballar per cada treballador, tenint en compte els horaris i calendaris que proposem al Ple.
En aquest calendari es tenen el compte els dies a treballar i de vacances que consta al conveni del punt número 2 i, per tant, els treballadors tenen 22 dies de vacances, amb dies addicionals de vacances en funció de l’antiguitat, també dies d’assumptes propis.
Els dies 24 i 31 de desembre d’aquest 2019 són dies de festa administrativa, al ser vigília de Nadal i cap d’any i no es treballarà. Però aquestes hores ja estan repartides en la resta de l’any, de manera que el còmput anual és el mateix que marca el conveni.

Procediment seguit en aquests quatre punts:
30 de novembre de 2018: l’empresa redactora de la RLT fa reunions amb cada grup de treballadors municipals explicant en què consisteix una RLT i com anirà el procediment fins la seva aprovació.
Desembre de 2018: Des d’alcaldia es lliura a cada treballador la fitxa del lloc de treball que ocupa ara i es donen unes setmanes perquè puguin formular preguntes i suggeriments respecte la fitxa.
Gener i febrer 2019: es resolen els dubtes i suggeriments. I els treballadors funcionaris i laborals escullen els seus representants per poder negociar la RLT.
Març 2019:
– es constitueix la mesa de negociació de la RLT de l’Ajuntament i de l’adhesió al conveni del personal. Assistents: representant dels treballadors laborals, representant dels treballadors funcionaris, secretària de la Corporació, alcaldessa, representants dels dos sindicats majoritaris al país (UGT i CCOO) i assessorament del despatx Manubens Associats, contractats a tal efecte.
– Es fan dues reunions més de treball sobre la RLT i el conveni.
Documentació de treball: Memòria de la RLT de l’Ajuntament; organigrama; fitxes de cadascun dels llocs de treball de l’Ajuntament actuals i amb previsions de futur i el conveni.
– Quan s’arriba a un consens amb els representants dels treballadors i els sindicats, pel què fa a la RLT i el conveni, s’organitza una reunió dels representants dels treballadors, secretaria, alcaldia, l’empresa Manubens i un representant de cada partit polític per explicar-ho, abans de portar-ho a Ple.
Fruit dels contractes laborals sense procés selectiu i d’urgència de les dues legislatures anteriors, sorgeix que hi hagi treballadors que treballin un total diferent d’hores setmanals amb sous diferents per fer la mateixa feina. Doncs amb la RLT, conveni s’igualen sous s’igualen hores totals treballades i es regulen drets i deures.
En el moment en què estigui aprovat, qualsevol modificació de la mateixa ha de passar per la mesa de negociació i, per tant, pels representants dels treballadors i pels representants dels sindicats majoritaris.
El nostre objectiu és aprovar una RLT i un conveni amb el màxim de consens possible, de manera que sigui la que millor representi els treballadors actuals i la que millor reflecteixi les necessitats actuals i futures per prestar millor els serveis.

El punt número 5 és l’aprovació del pla econòmic i financer pel 2018
En el Ple ordinari del 18 de març de 2019, vam donar de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària del tancament del 2018.
El tancament i liquidació de l’execució del pressupost del 2018 compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i el límit de deute, però no compleix amb la regla de la despesa, degut a l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon que ha fet que la despesa corresponent a les quotes que han d’abonar els propietaris, no es poguessin restar de la regla de la despesa. És un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament
L’article 21 de la LOEPSF (Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera) determina que, en cas d’incompliment ‘alguns dels paràmetres, en el nostre cas, de la regla de la despesa, hem d’elaborar un pla econòmic-financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, acomplir tots els objectius.
Al ser un incompliment puntual que queda solucionat aquest 2019, fa que ja es compleixin tots els requisits. Això fa que no s’ha d’aplicar cap mesura correctora.
El Pla econòmic-financer que proposem aprovar demostra que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es compleixen els requisits d’estabilitat pressupostària el 2019 i 2020.
Aprovar un pla econòmic financer és d’obligat compliment quan no es compleix algun dels requisits. És la normativa que tenim, encara que no hi estiguem d’acord! però aquí la oposició (ERC més la regidora no adscrita) no ho han entès però feien veure que sí que ho entenien. No és estrany que no ho entenguin perquè és complicat, però amb voluntat d’entendre-hi i preguntant als respectius partits (ERC i Ara) segur que els hi haurien solucionat els dubtes i evitar que fessin el ridícul al Ple.
Tots aquests temes comptables i de normativa són complicats perquè, a més no són lògics, però els regidors de l’equip de govern com a la majoria de municipis, anem a sessions formatives obertes a tots els càrrecs electes (govern i oposició) perquè t’ho expliquin. Nosaltres sempre aportem per la formació, però ja es veu que no tothom ho veu així!
Aquest punt no s’ha aprovat pels vots en contra d’ERC i de la regidora no adscrita, per no entre-ho ni voler-ho entendre.

I l’últim punt, el del superàvit del 2018.
Després d’aprovar el pressupost per un exercici, després hi ha variacions en els ingressos i en les despeses. En el cas que tinguis més ingressos que els pressupostats o que ingressis els pressupostats, t’has de cenyir al càlcul de la regla de la despesa per poder acomplir els requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En molts casos acomplir aquest requisit implica no fer tota la despesa que podries i, per aquest, motiu hi ha superàvit.
Enguany el superàvit del 2018 que podem destinar a inversions és de 222.904€. Ara proposem l’aprovació d’aquest superàvit i, en un ple posterior, s’aprova la seva distribució.
Aquest punt tampoc l’han entès, sinó no té sentit que hagin votat en contra ERC i la regidora no adscrita, perquè han votat en contra de tenir superàvit que més endavant es decidirà en què s’inverteix!

És el nivell que hi ha a la oposició…

Avui ens arriba la notificació que ja s’ha lliurat la documentació de tota la llista per les properes municipals. Som una llista d’11 més 10 suplents, com en les últimes eleccions municipals. Un pas més fet, aviat us podrem presentar el nom i totes les persones que en formen part.

El dia continua i a quarts de 2 del migdia, la Leo regidora de joventut i jo, anem al CMC per lliurar els certificats d’assistència del curs de premonitors.
Des d’aquesta legislatura tornem a tenir el conveni amb Jove Baix Penedès (JBP) del Consell Comarcal del Baix Penedès i això ens permet, entre d’altres, acollir cursos com aquest. El curs de premonitors va destinat a joves de 16 i 17 anys. Van començar dilluns i avui han acabat, un curs de quatre dies de 9 del matí a 2 del migdia.
Quan hem arribat es notava el bon ambient del curs i, després de xerrar una estona amb ells, els hem donat els certificats. Esperem que més endavant els puguem veure al nostre casal d’estiu! Hi ha molts alumnes de la Bisbal, felicitats a tots!

Al migdia vaig a casa a dinar i quedem parats al veure el Joan Solé Bundó, de cal Cintet, per TV3. Surt una notícia de calçotades que es fan arreu del món ara que s’acaba la temporada i, quan surt Cophenague, es veu el Joan coent els calçots. Fa gràcia veure gent coneguda per la tele!. Molts records Joan i Montse, bisbalencs pel món!!

A les 8 del vespre a la missa del Sant Sopar, amb els cants de Setmana Santa interpretats per la Coral. A l’acabar anem al Santíssim i admirem la feina de totes les voluntàries que, any rere any, ho preparem per la setmana santa amb els típics “matjos”.

Després de sopar, a llegir! Ahir vaig acabar els dos llibre que havia agafat a la biblioteca: “Abans ningú deia t’estimo“, molt i molt recomanable!! i “El fuego invisible“, un llibre que enganxa a mesura que el vas llegint, està bé.
Ara començo un dels llibres que vaig comprar a la parada de Sant Jordi a l’escola, el llibre “El millor d’anar és tornar” de l’Albert Espinosa ,a veure què tal…

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari