Dilluns 18 de març: Ple ordinari amb videoactes

Dilluns 18 de març: reunions a Tarragona, reunió prèvia dels 3 tombs i Ple ordinari amb videoacta.

Aquest matí l’equip de govern hem anat a dues reunions importants a Tarragona, al Departament d’urbanisme de la Generalitat i hem sortit amb molt bones notícies que ben aviat podrem explicar.

A quarts de 6 de la tarda ens reunim amb l’ex-junta de l’Associació dels 3 tombs i la regidora de cultura, per acabar d’ultimar la festa del proper diumenge.

I a les 7 de la tarda celebrem l’últim Ple ordinari amb una novetat: és el primer Ple que fem amb videoacta. La Videoacta és un sistema de gestió d’actes municipals que permet l’elaboració de les actes dels Plens municipals de manera immediata.
És la integració de vídeo i documents electrònics signats digitalment, combinant la gravació en vídeo dels Plens amb el document electrònic que conté l’ordre del dia del Ple i que està signar electrònicament per la secretària municipal per donar fe legal de l’acta. En el moment que el sistema de videoacta està instal·lat, la gravació signada electrònicament per la secretària juntament amb l’ordre del dia i el resultat de les votacions de cada proposta, és l’acta que es portarà a aprovació. Ja no caldrà que un treballador resumeixi les intervencions sinó que el Ple estarà complet dins l’acta amb totes les intervencions. A la Junta de govern del 3 de gener vam aprovar contractar el servei i compra de videoacta amb l’empresa VitelSA a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per un import de 10.796,37€ (IVA inclòs) que inclou:
el software de gravació, gestió i signatura digital; equip de control; sistema de vídeo per la sala de Plens; sistema d’àudio per la sala de Plens i la instal·lació i servei de formació per la posada en funcionament.
L’ús de les videoactes ja estan incloses en el ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, ja que l’article 116 referent a les actes diu que “En el camí de la implantació d’una Administració plenament electrònica i de l’assoliment d’un grau òptim de transparència i d’accés del ciutadà a la informació i a la documentació dels ens locals, així com d’acostament entre l’Administració i l’administrat, es considera adequat i necessari l’ús d’un sistema de gravació d’actes, amb signatura digital reconeguda, que pugui substituir la tradicional acta en format paper i que reflecteixi de forma més fefaent el contingut de les intervencions fetes i dels acords presos, així com la seva retransmissió en directe.
Per aquest motiu els Plens s’enregistraran en un sistema de gravació d’actes amb signatura digital reconeguda i el secretari aixecarà acta.
Al ser la primera vegada que l’utilitzem, s’han de retocar vàries coses i l’empresa, que avui és al Ple, ho arreglarà la setmana que ve.

L’ordre del dia del Ple d’avui té 13 punts:
tres actes dels tres últims Plens, que s’aproven per unanimitat

moció presentada pels regidors i regidores del PDeCAT en relació al pacte del Penedès Marítim, que no s’aprova pels vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita!!
ÉS una proposta de treballar conjuntament els Consells Comarcals del Garraf i el Baix Penedès, amb els municipis que hi vulguin participar i les plataformes ciutadanes que també hi vulguin participar, per aconseguir:
Primer. Constituir una plataforma institucional – amb la finalitat de cercar solucions per a la situació de la mobilitat pel Penedès Marítim, fent intermediació amb les administracions superiors que tenen competències i pressupost per aplicar solucions efectives a favor de la ciutadania dels nostres territoris – . Aquesta plataforma tindrà com a denominació de Pacte pel Penedès Marítim, integrada inicialment pels consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès i oberta a tots els municipis de les dues comarques que desitgin integrar-s’hi.
Segon . Les institucions que desitgin formar-ne part estaran representades per mitjà dels seus presidents i presidentes, alcaldes i alcaldesses, sense caràcter partidari i amb la única finalitat de fer sentir la veu del territori i cercar solucions efectives. En cap cas aquesta plataforma pretén substituir la interlocució o representativitat de les administracions que la integren, sinó potenciar-la des de la imatge d’unitat dels actors del territori compromesos amb uns objectius comuns.
Tercer .- Fer públic davant de la ciutadania la voluntat de constituir aquesta plataforma i presentar-se davant el Parlament de Catalunya, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona com a element facilitador de les solucions de mobilitat pel Penedès.
Quart. Instar per tal que de forma immediata, es creï un règim transitori específic per a la C-32, amb descomptes especials pels residents d’acord amb el que es produeix en d’altres punts del nostre país, mentre es treballa en una solució definitiva que acabi amb el greuge que està patint el Penedès Marítim a l’àmbit de la mobilitat.
Tant ERC de la Bisbal com la regidora no adscrita no creuen ni saben treballar conjuntament amb persones d’ideologia diferent per una finalitat comuna i, per tant, no m’estranya que no hagin votat a favor!

moció presentada pels regidors i regidores del PDeCAT per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades, s’aprova pels vots a favor del PDeCAT, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la regidora no adscrita
És una moció de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) per:
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol•liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.

moció presentada per la regidora no adscrita en relació a la renda garantida de la ciutadania, que s’aprova per unanimitat
Aquí, a diferència d’ella, votem a favor perquè sempre posem pel davant la millora de benestar de la ciutadania.

A partir d’aquí venen sis punts que són per donar compte (punts que no es voten) de:

donar compte dels Decrets d’alcaldia des de l’últim Ple ordinari (desembre 2018) fins ara

donar compte del període mig de pagament del tercer i quart trimestre del 2018, així com del global del 2018.
Període Mig de Pagament del tercer trimestre del 2018: 18,75 dies.
Període Mig de Pagament del quart trimestre del 2018: 17,07 dies.
Període mig de pagament global del 2018: 19,17 dies.
Aquestes xifres denoten un Ajuntament sovent i amb bona salut financera. El màxim que permet la normativa és de 30 dies.

– donar compte al Ple dels informes d’intervenció relatius al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària del tancament del 2018 i de la pròrroga del pressupost pel 2019.
El tancament i liquidació de l’execució del pressupost del 2018 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, no compleix amb la regla de la despesa degut a l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon (és un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament) i compliment del límit de deute amb un endeutament al 32,39%, ja que el límit màxim és del 70%.
Al no aprovar pressupostos per aquest 2019, es prorroguen els pressupostos del 2018 de la següent manera: Pressupost de 3.906.277,32€ pel 2019, inferior al del 2018 (4.854.927,02€) pel fet que amb pressupost prorrogat no es pot preveure inversió.
Complint amb els requisits d’estabilitat pressupostària: compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix amb la regla de la despesa i compliment del límit de deute amb un endeutament al 31,10%, ja que el límit màxim és del 70%
Seguim amb un Ajuntament sanejat i complint amb l’estabilitat pressupostària.

– i donar compte dels informes d’intervenció i avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic del 2019

– L’últim punt del Ple, al ser ordinari, és el de Precs i preguntes. Primer es contesten les preguntes formulades a l’últim Ple ordinari i prenem nota de les preguntes que ens fan.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari