Dijous 7 de febrer: Junta de Govern ordinària i Ple extraordinari

Dijous 7 de febrer: Junta de Govern Local i Ple extraordinari.

A les 10 del matí fem Junta de Govern ordinària, amb les següents 18 propostes aprovades:
aprovar dues actes de Juntes anteriorsBisbal1
– aprovar la certificació número 7 de les obres del local social de la Miralba, per 45.67,27€ (IVA inclòs)
– ratificar un decret d’alcaldia de la concessió d’una subvenció del 2018 per arreglar façanes
– aprovar la tala d’uns pins a una parcel·la per fer malbé el paviment
– tres modificacions en els padrons d’activitats municipals: baixa del curs de la memòria, alta de zumba i baixa del parc de salut
– aprovar sis llicències urbanístiques
– aprovar la despesa de l’àrea recreativa del Montmell, segons l’annex al conveni aprovat al Consell Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca pel seu manteniment. Fins ara es pagava una quota ordinària i una d’extraordinària pel manteniment de l’àrea recreativa del Montmell, ara se sumen les dues quotes en una sola, sense canviar l’import total, que és per la Bisbal de 796,15€.
– aprovar el contracte menor amb la Fundació Privada Santa Teresa, per què realitzin les següents tasques a l’edifici de l’Avinguda Baix Penedès del Rebost Solidari: Retirada de prestatges en mal estat i arreglar-ne d’altres, canviar cortines trencades a les diferents finestres, arranjament espai exterior de l’entrada per evitar que entrin humitats, arreglar desperfectes de les parets, pintar parets i sostre i col·locar cantoneres de protecció en llocs de pas.
L’import del contracte és de 3.785,30€ (IVA inclòs). Després de posar-hi ordre i deixar-hi només aliments en bon estat i inventariar-ho, feia falta endreçar-ho i pintar-ho, per poder oferir un bon servei als usuaris del Rebost solidari tal i com es mereixen.
adjudicar el contracte de servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma per gestió comptable i econòmica per mitjans electrònics
L’adjudiquem a l’empresa Spai Innova Astigitas SL per 27.300€ (IVA exclòs) pels anys 2019 a 2022, ambdós inclosos. Spai Innova Astigitas SL és l’empresa guanyadora del procés de licitació del servei que es va iniciar el mes de desembre.
És un nou programa de comptabilitat que  incorpora totes les novetats informàtiques que facilita la comptabilitat diària i els diferents informes necessaris, a part que és totalment compatible amb el gestor de documents que utilitza l’Ajuntament.
– pagament a Endesa de 2.157,98€ per l’escomesa elèctrica que ha d’anar fins al nou pou de l’Esplai. És l’últim pas per posar en funcionament aquest pou.

Ple2A les 11 del matí tenim Ple extraordinari amb quatre punts a l’ordre del dia. Som tots els regidors menys la regidora no adscrita que excusa la seva presència.
1.- Modificació de crèdit 1P-2019
Són dues propostes on es fan modificacions internes de les partides, sense que suposi crear serveis o despesa nova ni incrementar-ne cap:
Primer proposem canviar el número de 10 partides del pressupost, posant-hi el mateix import (menys una partida) i, per fer-ho, cal donar de baixa les 10 partides i tornar-les a donar d’alta:
– la partida 12002 “Administració general d’habitatge i urbanisme. Retribucions bàsiques de personal funcionari (grup A2). Enginyer” passa a ser la partida 12001 amb el mateix nom i el mateix import que té al pressupost prorrogat, que és de 9.130,94€
– la partida 48004 “Assistència social primària. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Ajuda a famílies: protocol aigua i llum” passa a ser la partida 48017 amb 5.000€ i el mateix nom
– la partida 22199 “Llar d’infants. Productes alimentaris. Menjador escola bressol” passa a ser la partida 22105, amb 1.000€
– la partida 48105 “Llar d’infants. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvenció llar d’infants per a famílies desfavorides” passa a ser la partida 48018, de 6.000€
– la partida 22609 “Promoció cultural. Activitats culturals” comptaamb 7.000€ i es queda amb 5.800€, ja que es crea nova amb el nom “Promoció cultural. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Premis concurs literari St. Jordi” i el número de partida 48019 amb 1.200€, que és l’import del concurs literari
– la partida 46.501 “Instal·lacions esportives. Transferències corrents a comarques. Conveni Consell Esportiu” passa a ser la partida amb el mateix número i modificant el nom “Transferències corrents a comarques. Consell Esportiu del Baix Penedès”, amb 14.000€
– la partida 48003 “Òrgans de govern. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvencions a la natalitat i adopció” passa a ser la partida 48016  canviant lleugerament el nom per “Actuacions de caràcter general. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvencions a la natalitat i adopció”, amb 5.000€
– la partida 82090 “Actuacions de caràcter general. Préstecs a curt termini al sector públic. Bestretes al personal” passa a ser la partida 83000 canviant el nom a “Administració general. Préstecs fora del sector públic. Bestretes al personal” amb 6.000€
– la partida 46701 “Actuacions de caràcter general. Transferències corrents a consorcis. Consorci Universitari” passa a ser la partida 46508 i també canvia el nom i el concepte a “Transferències corrents a comarques. Consell Comarcal del Baix Penedès – TREFO”,amb el mateix import 2.000€. Com a Consorci Universitari no s’ha de fer cap aportació i sí que hem entrat en el conveni TREFO del Consell Comarcal
– la partida 46507 amb el nom “Transferències a comarques. Foment ocupació”, passa a ser la partida 46509 i amb el nou concepte “Transferències corrents a comarques. Consell Comarcal del Baix Penedès – ENFEINA’T”, amb  el mateix import 300€. Un conveni que és el segon any que subscrivim amb el Consell Comarcal de foment de l’ocupació
Segon: Aprovar el canvi de descripció de les següents aplicacions pressupostàries, per tal que aquesta s’adeqüi a la denominació fiscal del beneficiari de la subvenció estipulada de manera nominativa al pressupost prorrogat de l’exercici 2019. Són dues partides:
– “Funcionament de centres docents d’educació preescolar i primària i educació especial. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvenció nominativa – Conveni escola Ull de Vent (material escolar)” és la partida 48003 amb 10.720€ i el que fem és afegir-hi “Subvenció nominativa – Conveni escola Ull de Vent (material escolar)”
– Promoció cultural. Transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvenció Institut d’Estudis Penedesencs”, és la partida 48011 amb 500€ i hi afegim “Subvenció Institut d’Estudis Penedesencs”
Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació del calendari fiscal 2019
Aprovar el calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019, segons segueix:
Taxa conserv.cementiri (un únic pagament anual)   30/01/2019-31/03/2019
Taxa escombraries (dos pagaments anuals)   29/03/2019-29/05/2019  i 30/07/2019-30/09/2019
Imp.Vehicles de Tracció Mecànica (un únic pagament anual)    29/03/2019-29/05/2019
IBI Urbana  (dos pagaments anuals)  26/04/2019-28/06/2019 i 28/06/2019-30/08/2019
IBI Característiques Especials  (un únic pagament anual)  6/04/2019-28/06/2019
IBI Rústica (un únic pagament anual)  28/06/2019-30/08/2019
Ocupació de Domini Públic  (un únic pagament anual)   28/06/2019-30/08/2019
IAE (un únic pagament anual)  30/07/2019-30/09/2019
Aprovat per unanimitat
Ple1
3.- Bases reguladores generals del concurs literari de Sant Jordi
Fa 10 anys, l’Associació AdB va començar a organitzar el concurs literari i, a començaments d’aquesta legislatura, va passar el relleu a la regidora de cultura.
Des del 2016 que l’Ajuntament de la Bisbal organitzem el concurs literari amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi. Aquest concurs se celebra el dia 23 d’abril de cada any mitjançant un acte de lliurament de premis i el seu objectiu és promoure la creació literària, així com celebrar la festivitat de Sant Jordi.
Cal felicitar tots els membres de l’associació bisbalenca AdB perquè van ser capaços d’organitzar i amb gran èxit un concurs literari sense el suport municipal, ja que va ser durant les dues legislatures de govern d’ERC. L’anterior equip de govern no va ni cedir un espai ni donar-hi cap mena de suport.
Aprovat per unanimitat, aquí caldria preguntar-se perquè els regidors d’ERC avui ho aproven i, en canvi, sempre es van negar a donar suport logístic i econòmic a la iniciativa. Suposo que han entès que es tracta del mateix concurs!
L’important és que enguany que se celebra el desè aniversari del concurs literari a la Bisbal, podem tirar-lo endavant.

4.- Compliment de la sentència núm. 275/17
Una treballadora va interposar un recurs contenciós el 2013, després que a l’abril del 2013 l’Ajuntament acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina amb l’Ajuntament. Havia guanyat la plaça d’interinatge de tècnica jurídica d’urbanisme.
Aquest va ser el contenciós administratiu número 602/2013, interposat davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona, el qual va ser resolt a favor de la treballadora de manera ferma a finals del 2017 de la següent manera:
“Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de la Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.
No sabem l’import exacte total, que serà més de 18.000€. En el moment que es tingui l’import total exacte, s’aprovarà per Junta de Govern el seu pagament, ja que és d’obligat compliment l’execució de les sentències judicials.
Aquest import s’haurà de sumar als 676.270,15€ que ja s’han pagat durant aquesta legislatura per la mala gestió de l’equip de govern d’ERC durant les dues legislatures anteriors.
Aquests 676.270,15€ són de: 147.000€ deutes amb el Consell comarcal: transport escolar, serveis socials, servei de recollida d’escombraries;  59.313,56€ de deute amb Aqualia per la gestió de la depuradora de l’Esplai i inversions; 18.560,54€ de transport comarcal;  270.583,04€ de factures pendents de pagar del 2014 i 180.813,01€ de sentències judicial (arquitecte municipal).
Després que el Sr. Rivas intentés justificar, sense aconseguir-ho, que ells ho havien fet bé, han aprovat també aquest punt. Ja informarem quan sapiguem l’import exacte.

Matí intents entre Junta de Govern i Ple, propostes importants i totes per continuar treballant per la Bisbal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari