Dijous 31 de gener: acabem el mes de gener amb Junta de Govern local (subvencions i adjudicació de serveis)

Dijous 31 de gener: acabem el mes de gener amb Junta de Govern local extraordinària, bàsicament per acabar de resoldre i tancar els expedients de les subvencions del 2018.

bisbalAvui a les 11 del matí celebrem Junta de Govern local extraordinària amb 15 punts a l’ordre del dia:
– dues comunicacions al Registre de la Propietat
– quatre retirades de vehicles abandonats
rectificar un error en l’import del padró fiscal del cementiri per aquest 2019
comunicació d’obres menors d’urbanisme
– alta d’un nou gual
modificar els estatuts de la junta de conservació del polígon les Planes Baixes
pagament de factures ja aprovades, per import de 67.179,09€
rectificar la concessió de subvencions per nous autònoms, incorporant un nou beneficiari que complia els requisits i no era dins l’expedient (rectificar és de savis!)
concessió de les subvencions a entitats culturals, convocatòria 2018
El termini per sol·licitar subvencions d’activitats culturals va ser fins l’1 d’octubre de 2018. Es van presentar 4 entitats i avui aprovem la concessió a: Associació Cors Antistiana  901,51€ i la Societat 6.995,64€. Les altres dues entitats sol·licitants no compleixen els requisits de les bases de subvencions.Bisbal
Aquestes subvencions de cultura són una part del suport que ofereix la regidoria de cultura, ja que totes les entitats culturals registrades al Registre d’entitats de l’Ajuntament, sol·licitin o no subvenció, compten amb: cessió d’espais municipals per realitzar les seves activitats i reunions; fotocòpies de documents necessaris per les seves activitats; disseny de cartells anunciant activitats de l’entitat; difusió de les activitats a les xarxes socials municipals; servei d’ambulàncies en cas que sigui necessari per l’activitat que realitzen; suport logístic amb material municipal i    participar en el servei de venda d’entrades del cicle Gaudí de cinema en català, on l’entitat es queda la recaptació.
concessió de les subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles a persones amb pocs recursos, corresponent al domicili habitual exercici 2018
El 2018 és el primer any que s’han convocat aquestes subvencions. Se subvenciona del 60% de la quota de l’IBI, amb un màxim de 300€ a propietaris o llogaters que se’ls hi repercuteix la quota en el rebut de lloguer, que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). La finalitat és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.
BisbalEls requisits de la persona sol·licitant que contemplen les bases són: estar empadronat a La Bisbal del Penedès, a l’habitatge per la qual se sol·licita aquesta subvenció; ser subjecte passiu de l’IBI pel seu habitatge habitual com a propietari de l’immoble o que se li repercuteixi la quota en els rebuts de lloguer ser subjecte passiu de l’IBI o tenir l’IBI repercutit al rebut de lloguer en la data de meritació de la quota subvencionada; no ser propietari d’altres immobles urbans ni la persona sol·licitant, ni cap persona empadronada que visqui a l’habitatge; la persona sol·licitant i els que estiguin empadronats al mateix habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts iguals o inferiors al llindar d’ingressos referenciats a l’IRSC i estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions Públiques i amb la Seguretat Social.
S’han presentar 8 sol·licituds, de les quals 5 no compleixen els requisits perquè tenen altres propietats, perquè supera els ingressos màxims, perquè no aporta la documentació que se li va requerir el mes d’octubre del 2018 o perquè no és la persona titular del rebut d’IBI.
Hi ha tres beneficiaris que compleixen tots els requisits i se’ls hi aprova 299,39€ a un i 300€ als altres dos.
adjudicar dos serveis del Racó de la Gent Gran: dinamització de les tardes i benestar emocionalBisbal
El Racó de la Gent Gran es va obrir el setembre passat amb un contracte menor per oferir serveis per les tardes mentre que s’hi traslladaven els serveis que es feien els matins al CMC destinats a la gent gran. A la Junta de Govern del 10 de desembre vàrem aprovar la licitació per dos anys (2019 i 2020), per un total de 90.873,20€ (IVA inclòs) pels 2 anys (45.436,60€ anuals) pels següents serveis: Dinamització del Racó de la Gent Gran: 4 hores cada tarda de dilluns a divendres (Servei gratuït destinat a majors de 65 anys); Dinamització del parc de salut: 3 hores a la setmana (Servei on els usuaris paguen 30€ al trimestre) i Benestar emocional: 2 hores a la setmana (Servei on els usuaris paguen 15€ el trimestre). Segons la normativa de contractacions públiques, s’han de treure a concurs els tres serveis per separat (tres lots, en diuen) i les empreses que es presenten es poden presentar als lots que vulguin.
S’han presentat 3 empreses i avui adjudiquen dos dels serveis a l’empresa Vital Activity: dinamització del Racó de la Gent Gran, per 56.430,36€ pels dos anys (2019 i 2020) a l’empresa Vital Activity i de benestar emocional a l’empresa Vital Activity, per 5.246,36€ pels dos anys (2019 i 2020).
El servei de parc de salut hi ha dues empreses empatades en puntuació i en les properes setmanes es resoldrà l’empat i adjudicarem aquest servei a l’empresa guanyadora.

Seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari