Proposta de pressupostos 2019 (3): pressupost de 4.630.008,45€

En el Ple vam presentar la proposta d’aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute. Un pressupost de 4.630.008,45€.

Pressupost que no s’ha aprovat pels vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita, però que us expliquem a continuació. Primer hi ha l’explicació del pressupost per capítols  i després per serveis.

EXPLICACIÓ PER CAPÍTOLS:

Despeses 4.630.008,45€:
El capítol 1 (personal) és d’1.337.886,93€
La diferència respecte el 2018 és per la separació de la plaça de secretaria de la plaça d’intervenció, comptant que no serà a jornada sencera i només es té en compte una tercera part del sou.
El capítol 2 (despeses corrents) és de 2.025.639,25€
És per assumir la compra de béns corrents i el funcionament dels diferents serveis que prestem, incorporem els costos de contractacions previstes (servei transport públic i racó de la gent gran) i despeses jurídiques per contenciosos (per liquidacions de plusvàlues i temes urbanístics) i el capítol 3 (despeses financeres) és de 49.000€, es redueix lleugerament.
El capítol 4 (transferències corrents) en 266.833,15€ inclou els convenis, subvencions i transferències corrents.
El capítol 5 (fons de contingència) amb 37.520€. Per llei hem de dotar una partida amb un mínim del 0,5% de l’import de les despeses no financeres, com a mesura contra la morositat. A part del mínim (del 0,5%) s’hi ha inclòs una reserva per les modificacions de les retribucions del personal segons la Relació de Llocs de Treball (RLT) que s’està iniciant.
Capítol 6 (inversions reals) amb 543.658€, per dur a terme les inversions decidides per l’equip de govern, explicades a l’apartat d’inversions.
Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que el 2017 i 2018. És per poder concedir bestretes a les nòmines del personal.
Capítol 9 (passius financers) amb 363.471,12€, el mateix import que el 2017 i 2018, són les quotes d’amortització previstes pel 2019. Cal tenir en compte que aquesta partida l’any 2014 era de 749.519,08€ i ara és menys de la meitat.

Ingressos 4.630.008,45€:
Capítol 1 (impostos directes) amb 2.452.000€ que suposa un lleuger augment respecte l’any passat .
Capítol 2 (impostos indirectes) amb 220.000€ no varia respecte el 2017 ni 2018.
Capítol 3 (taxes, preus públics i altres) amb 673.100€ suposa un lleuger augment respecte el 2018.
Capítol 4 (subvencions rebudes) amb 871.858,45€. L’increment és degut per l’augment en la participació als tributs de l’estat i en el retorn de la recollida selectiva.
Capítol 5 (ingressos patrimonials) amb 18.050€. Són ingressos procedents de concessions que en aquest cas és de la concessió del servei de la xarxa d’abastament d’aigua.
Capítol 6 (alienació d’inversions reals) amb 300.000€, el mateix import que el 2018.
L’Ajuntament és propietari d’un 25% d’una finca industrial del polígon Les Planes Baixes, inclosa al patrimoni municipal del sòl. La resta de la finca és d’un particular que li va vendre FIDSA per la permuta que va fer amb el poliesportiu (que és patrimoni municipal del sòl). Aquesta alienació es va iniciar a començaments del 2018 però va quedar deserta. Pel 2019 està previst tornar a posar-les a la venda per la instal•lació de noves empreses o l’ampliació de les existents. S’han previst 300.000€ de venda pel principi de prudència i, en cas que sigui més import, l’ingrés de més que hi hagi anirà a les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal.
Capítol 7 (transferències de capital) amb 89.000€ que és molt inferior al del 2018 per la partida de la subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona, que en el pressupost de l’any passat hi havia l’import del 2017 (218.500€) per la construcció de la Miralba i l’import previst pel 2018 de 150.218,57€  destinada a la rehabilitació del poliesportiu municipal.
Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que el 2017 i 2018. És la devolució de les bestretes concedides al personal.
Capítol 9 (passius financers), sense import perquè no es preveu sol•licitar cap préstec nou a llarg termini.

Bisbal1
EXPLICACIÓ PER SERVEIS:

Mobilitat urbana: 5.000€
Continuar amb la senyalització viària engegada el 2018 al barri de la Riba. Inclou senyalització d’edificis municipals, de vialitat dels carrers i alguns canvis de sentit.

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 35.000€
Inclou fer més franges forestals per valor de 30.000€, el doble d’import que el 2018, i el conveni amb l’ADF Clot de Bou per 5.000€.
Cada any es demana i es rep una subvenció de 9.000€ de la diputació de Tarragona per les franges forestals

Administració general d’habitatge i urbanisme: 242.893,08€
S’incrementen les partides de treballs externs per les redaccions dels projectes d’ampliacions dels locals socials i de la construcció d’una nova illa al cementiri.
Personal (arquitecte, enginyer i administrativa): 162.893,08€ (mateix import que 2018)
Valoracions i peritatges: 25.000€
Estudis i treballs tècnics externs: 45.000€
Subvencions rehabilitació façanes i vallar terrenys: 10.000€

Habitatge social: 44.000€
El 2018 hi havia partida per la redacció del projecte de rehabilitació de les dues cases dels mestres i les obres d’una de les cases, per convertir-la en habitatge social.
Enguany hi ha pressupost per rehabilitar l’altra casa i la direcció d’obra de les dues cases.

Pavimentació de vies públiques: 107.183,66€
Personal: 25.583,66€
Manteniment de carrers del municipi: 48.000€. Inclou arreglar sots dels carrers provocats per les arrels dels arbres i arreglar el carrer St Roc.
Baranes i passos de carrers a Can Gordei i la Miralba: 24.000€. Ja se n’han fet dos i amb aquesta partida se n’arreglaran dos més.
Combustible vehicles, amb 3.000€, vestuari amb 600€ i compres de material no inventariable amb 6.000€.

Abastiment domiciliari d’aigua potable: 21.000€
Inclou els estudis per noves inversions a la xarxa d’aigua de tot el municipi i les inversions. És una partida que s’ampliarà en funció de les línies de subvencions de la Diputació i l’ACA.

Recollida, gestió i tractament de residus: 590.000€
La recollida de residus que inclou l’import per contracte a l’empresa concessionària, més la recollida de trastos pel 2019, més el punt verd més les taxes per tones als abocadors i més la recollida de la fracció orgànica a urbanitzacions.

Neteja viària: 75.767,32€
S’incrementa lleugerament per la compra de material.
Personal: 51.167,32€
Maquinària i manteniment de maquinària: 10.000€
Vestuari del servei de brigada: 600€
Rènting vehicles: 5.000€
Combustible vehicle: 3.000€
Compra material no inventariable: 6.000€

Cementiri: 1.000€
Manteniment del cementiri.

Enllumenat públic: 250.583,66€
Aquesta partida s’incrementa per la compra d’un vehicle cistella (que fins ara es llogava) i per la inversió en enllumenat públic per seguir posant-lo en normativa
Personal: 25.583,66€
Arrendament maquinària: 2.000€
Reparació i conservació: 10.000€
Energia elèctrica: 120.000€. El cost anual de l’enllumenat públic de tot el municipi.
Compra material no inventariable: 6.000€
Adequació instal·lació enllumenat: 30.000€
Compra vehicle cistella: 57.000€

Parcs i jardins: 186.361,48€
Personal: 96.001,48€
Lloguer magatzem per la brigada: 15.360€
Arrendament maquinària: 2.000€
Manteniment parcs i jardins: 22.000€
Maquinària: 3.000€
Combustible vehicles: 4.000€
Treballs externs neteja voreres urbanitzacions: 40.000€
Material parcs i jardins: 5.000€

Assistència social primària: 24.850€
S’adeqüen els imports a la realitat, ja que es posaven imports superiors al que realment s’utilitzava.
Edifici banc d’aliments (manteniment, aigua, …): 1.000€. Inclou adequar l’espai (pintura, canvi cortines, …)
Energia elèctrica banc d’aliments: 2.000€
Aliments i productes farmacèutics: 4.200€
Horts socials: 650€
Telèfon i alarma: 1.500€
Ajuts segons reglament d’ajuts puntuals: 10.000€
Compra i instal·lació aire condicionat: 5.000€

Foment de l’ocupació: 166.000€
Personal (tècnic ocupació, garantia juvenil, convenis de col·laboració social,…): 131.000€
Cursos ocupacionals: 15.000€
Subvencions nous autònoms i creació llocs de treball: 20.000€

Protecció a la salubritat pública: 30.000€
S’incrementa perquè, a part de la processionària, plagues i campanya gats, s’inclou el tractament d’esterilització de coloms.
Tractament de plagues i processionària: 15.000€
Campanya d’animals: 10.000€
Tractament esterilització coloms: 5.000€

Serveis a la gent gran: 65.000€
S’incrementa en els nous cursos i dinamització del Racó de la Gent Gran.
Manteniment racó de la gent gran: 5.000€
Treballs externs: 59.000€. Inclou el podòleg, les ambulàncies i la dinamització del racó de la gent gran.
Compra material no inventariable: 1.000€

Joventut: 5.000€
Pla local de Joventut: 5.000€

Ensenyament, primària: 144.066,28€
Personal: 62.356,28€. Conserge més personal de neteja
Edifici escola: 41.410€. Manteniment, electricitat, aigua, calefacció, … I inclou el pintar un mural a la paret exterior de l’escola
Festes i altres: 1.500€
Conveni amb l’escola de primària per pagar el material escolar: 13.200€
Subvenció llibres escolars: 20.000€
Subvenció transport escolar: 5.000€

Ensenyament, secundària: 19.000€
Subvenció llibres escolars: 17.000€
Mèrit escolar: 1.000€
Activitats: 1.000€

Llar d’infants: 179.406,92€
La disminució d’aquesta partida és per la restructuració energètica i el cobert del pati que s’han fet aquest any
Personal: 149.956,92€
Manteniment edifici: 21.600€
Vestuari: 600€
Material educatiu: 1.000€
Farmaciola: 250€
Anglès: 3.000€
Subvencions per famílies desafavorides: 3.000€

Menjadors escolars: 30.000€
Llar d’infants: 10.000€
Escola primària: 20.000€

Foment de la convivència ciutadana: 121.000€
Manteniment i funcionament hotel d’entitats: 6.000€
Cursos i tallers: 15.000€
Mobiliari Miralba: 15.000€
Millores local Priorat: 25.000€
Millores local Esplai: 25.000€
Millores local Can Gordei: 25.000€
Adquisició bústies per la Miralba i Can Gordei: 10.000€
Biblioteca pública i arxiu municipal: 42.391,57€
Personal: 37.891,57€
Material: 1.500€
Activitats biblioteca: 3.000€

Equipaments culturals: 28.100€
Manteniment i funcionament CMC.

Promoció cultural: 87.900€
Conveni amb Institut d’Estudis Penedesencs: 500€
Lloguer anual sala de la societat: 1.400€
Subvencions entitats culturals: 5.000€
Escola de música i altres (Reis): 39.000€
Placa castells: 1.000€
Edició llibres de Sant Jordi: 6.000€
Activitats: 15.000€ (Sant Jordi, 3 tombs, …)
Conveni Societat: 10.000€

Casal lleure 30.000€
Casals d’estiu i de Nadal

Festes populars: 121.000€
Festa Major, festes d’urbanitzacions, lloguer d’envelat, lloguer de lavabos químics, seguretat

Promoció i foment de l’esport: 20.000€
Conveni amb Joventut Bisbalenca: 20.000€

Instal·lacions esportives: 258.658€
Manteniment zones esportives i funcionament: 25.500€
Petit material esportiu: 2.500€
Leasing camp de futbol: 91.800€
Conveni consell Esportiu: 14.000€ Per les activitats durant l’any de gimnàstica
Gestió piscina: 25.000€
Rehabilitació poliesportiu: 99.858€

Agricultura: 2.500€
Aigua a disposició dels pagesos

Fira: 3.000€
La Fira d’octubre

Transport urbà: 120.000€
El servei de bus urbà

Camins veïnals: 30.000€
Manteniment i conservació: 30.000€

Òrgans de govern: 286.560,20€
Retribucions polítics: 118.000,20€. Sous equip de govern i assistència a òrgans de govern, i es redueix respecte els anys anteriors pel sou del càrrec de confiança més la seva seguretat social
Revista municipal i xarxes: 45.000€
Telèfons: 3.000€
Desplaçaments: 1.000€
Atencions protocolàries: 3.000€
Publicitat i propaganda: 5.000€
Pressupost participatiu: 72.000€
Subvencions xec nadó: 5.000€

Administració general: 638.500,25€
Personal: 335.211€ L’increment és per incorporar el sou de secretari en el desdoblament de les places de secretaria i intervenció.
Formació: 3.000€
Manteniment i funcionament edifici: 69.300€ 70.700€. Manteniment, material oficina, fotocopiadores, …
Assegurances: 17.000€
Publicacions en diaris oficials: 12.000€
Jurídics, contenciosos: 35.000€
Oposicions i proves selectives: 2.000€
Servei recaptació: 85.469,25€
Treballs externs: 40.000€
Fons contingència: 37.520€

Atenció als ciutadans: 135.681,76€
Personal: 122.681,76€. Unitat d’informació i inspecció
Formació: 1.000€
Rènting vehicle: 6.000€
Vestuari: 1.000€
Manteniment i combustible vehicles: 6.000€

Transferències a entitats locals territorials: 79.133,15€
Consell Comarcal:
Servei Assistència Social: 67.879€. Incorporem servei educadors de carrer i més serveis assistència social
Joventut: 3.003,00€
Àrea recreativa del Montmell: 796,15€
Centre obert: 4.155€
Foment ocupació: 300€
Consorci Universitari: 2.000€
Enoturisme Penedès: 1.000€

Deute públic: 403.47112€
Quotes dels préstecs vigents

Al no prosperar aquesta pressuposta, seguirem treballant amb els pressupostos de 2018 prorrogats, fins que aprovem uns nous pressupostos 2019.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari