Proposta de pressupostos 2019 (2)

Per poder tenir pressupost a l’Ajuntament i poder fer inversió cal complir, des del 2012, amb els objectius d’estabilitat, deute públic i regla de la despesa.
A l’Ajuntament de La Bisbal ens complim des de principis d’aquesta legislatura. Al Ple extraordinari dels pressupostos també es va donar compte de l’informe d’intervenció on es constata que el pressupost del 2019 que es presentava a aprovació complia  amb aquests objectius:

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC  I LA REGLA DE LA DESPESA CORRESPONENT AL PRESSUPOST DEL 2019
Establert a l’article 15.2.c/ de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)
Bisbal1
Compliment de l’objectiu d’estabilitat:
superàvit o dèficit no financer
El càlcul del superàvit o dèficit financer s’obté de la diferència entre els drets reconeguts en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos (4.624.008,45€) i les obligacions reconegudes (4.260.537,33€) en els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses.
4.624.008,45€ – 4.260.537,33€ = 363.471,12€ de superàvit no financer
Capacitat o necessitat de finançament
Tenim capacitat de finançament en 886.169,78€, que vol dir que en el pressupost de 2019 no necessitem finançament (crèdits) per fer totes les despeses i inversions, sinó que podríem demanar finançament per aquest import i seguir complint tots els objectius.
Complim el requisit d’estabilitat pressupostària per un import de 886.169,78€
Regla de la despesa:
A fi de determinar, si en termes consolidats, l’ajuntament compleix amb la regla de la despesa, caldrà comparar l’import màxim establert a partir de la previsió de la liquidació del 2018 amb aquell que es desprèn del pressupost del 2019.
Complim amb un marge de 1.064.742,57€, que és l’import corresponent a la despesa finançada amb fons finalistes provinents d’administracions públiques
Objectiu de deute públic:
El nivell de deute és d’un 24,49% (el 2018 és del 40,47% i el 2015 del 113%)  i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l’objectiu del deute públic.

Tot i aquest informe, no s’han aprovat els pressupostos. Per tant, continuem treballant per la Bisbal amb els pressupostos del 2018 prorrogats.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari