Dilluns 17 de setembre: signatura del contracte d’obres per acabar el pou de l’Esplai i Ple ordinari, on la oposició no aprova propostes socials i de millora per la Bisbal

Dilluns 17 de setembre: signatura del contracte per acabar el Pou de l’Esplai i Ple ordinari on la oposició ha votat en contra perquè no puguem fer rebaixa de la contribució, ni contractar un educador de carrer, ni tenir representació de l’Ajuntament a l’escola i institut, ni comprar un cotxe, ni reforçar el departament d’urbanisme.

pouAvui a les 12 del migdia he signat el contracte del que vam aprovar l’adjudicació a la Junta de Govern del 6 de setembre, per l’execució de les instal·lacions per a un pou d’abastament d’aigua a la urbanització de l’Esplai en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a l’empresa Ongrub Medi Ambient.
L’obra té un cost de 98.536,92€ (IVA inclòs) i una durada màxima de 3 mesos. L’obra es farà en aquest últim trimestre de 2018.
Durant el 2017 es va construir i pagar el nou pou de l’Esplai, després d’assecar-se el que hi havia el 2016. Ara falta fer la part exterior del pou i la posada en funcionament que es finança amb el superàvit 2017, aprovat en el Ple de juny 2018.

A la tarda celebrem un Ple ordinari, el primer Ple després de la fallida moció de censura i el primer que l’equip de govern estem en minoria. Un Ple on els regidors de la oposició (ERC i la regidora no adscrita) han seguit demostrant com són, actuant amb demagògia, sense respecte per al Bisbal i sense responsabilitat pel càrrec que ocupen. El motiu que anaven repetint des d’ERC quan votaven en contra d’una proposta, era que votaven en contra perquè som un govern il·legítim! (saben què vol dir aquesta paraula?)

Punts 1 a 3: Aprovació per unanimitat de les actes dels Plens ordinari del 18/06/2018, Ple extraordinari del 27/06/2018 i Ple extraordinari del  25/07/2018

Punt 4: els regidors d’ERC i la regidora no adscrita voten en contra de l’acta anterior de la sessió extraordinària del 22/08/2018

Punt 5: aprovem per majoria el nomenament del nou jutge de pau titular
El mes de maig el Sr. Cuadros, jutge de Pau, va presentar la seva dimissió. A partir d’aquí s’inicià la tramitació per tornar a convocar la plaça de jutge de pau titular. Hi ha hagut una proposta, la del Sr. Paulino Oviedo, i és la que avui proposem al Ple pel seu nomenament.
Vots a favor: PDeCAT i regidora no adscrita    Vots en contra: ERCPle

Punt 6: aprovem per unanimitat les festes locals pel 2019
Seran el dimarts 23 d’abril del 2019 (cau en dimarts, l’endemà del dilluns de Pasqua) i el divendres 16 d’agost del 2019, l’endemà del dia de Festa Major.

Punt 7: aprovem per unanimitat el projecte d’estatuts de la mancomunitat de l’Albornar, amb les modificacions acordades per l’Assemblea general als Ajuntaments mancomunitats per a la seva aprovació
L’Assemblea General de data 19 de maig de 2017 va acordar inicialment la modificació de l’article 19 dels Estatuts.  Aquest acord es va publicar al BOPT i al DOGC el 8 de juny de 2017. Va estar informada favorablement per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès de 19 de juliol de 2017 i per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 30 de juny de 2017.
A més, els quatre ajuntaments mancomunats hem exposat al públic durant 30 dies l’anunci d’aprovació inicial dels Estatuts, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al•legacions.
Després l’Assemblea General de la Mancomunitat vam aprovar el 27 de desembre de 2017, l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts.
El 2 de març de 2018 arriba l’informe favorable de la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local (DGAL – Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge . A partir d’aquest informe,  l’Assemblea general de la Mancomunitat de l’Albornar del dia 29 de març el 2018 vam aprovar el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat de l’Albornar, amb les modificacions acordades, i s’envià als Ajuntaments de la Mancomunitat perquè ho aprovem.

Punt 8: no s’aprova la Modificació de crèdit per reforçar el departament d’urbanisme, tenir un educador de carrer i comprar un vehicle pel servei d’informació i inspecció
S’incrementen (es posen diners) a les partides següents, un total de 27.950€:
–  Serveis tècnics 12.150€, que és la part proporcional del sou d’arquitecte per aquest 2018 del conveni amb CCBP del punt d’aquest Ple.
L’arquitecte que tenia plaça es va jubilar al juliol i ara tenim una contractació provisional d’arquitecte fins que es cobreixi de manera definitiva amb convocatòria de plaça de funcionari. Però igualment hi ha molta feina d’inspecció d’obres que han demanat permís d’obres en règim de comunicació, i amb aquest conveni tindríem un arquitecte tres dies a la setmana per fer aquestes tasques
–  Educador de carrer: 2.300€, que és l’import per aquest 2018 (octubre, novembre i desembre).
Des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal s’ha creat el servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc, i La Bisbal estem dins aquest projecte. S’oferirà atenció individualitzada i en grup als adolescents, donant suport i guia en la recerca de recursos per afavorir la seva integració social i laboral.
Aquest servei ve regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Es finança des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i des dels ajuntaments que hi participem.
Serà per les tardes de dilluns a divendres a medi obert i a la Cova Jove, a partir de l’1 d’octubre i fins el desembre de 2019.
El cost total per l’Ajuntament és d’11.500€ (d’octubre 2018 a desembre 2019).
–  Compra de vehicle: 13.500€
Al pressupost 2018 tenim partida per renting de vehicles i es farà rènting per una furgoneta per la brigada, però a través de la compra agregada de l’ACM proposem la compra d’un vehicle pel servei d’informació i inspecció.

Es rebaixa (es treu) de les partides següents un total de 27.950€:
–  Fons de contingència 22.320,65€
Tenim fons de contingència, que és una reserva, perquè hi estem obligats des que l’Ajuntament té un Pla d’ajust del 2012. La normativa diu que pots utilitzar aquest fons de contingència per temes extraordinaris que no estiguin al pressupost. Per això l’utilitzem en aquesta modificació de crèdit.
–  Subvencions empreses per creació de llocs de treball: 2.300€
La partida és de 10.000€ i en queden 7.500€ per les subvencions a aprovar
–  Rènting de vehicles: 3.329,35€
Aquesta partida queda amb 1.670,65€ que és l’import que necessitem pel rènting d’una furgoneta per la brigada per aquest 2018, a través de la compra agregada de l’ACM
Vots a favor: PDeCAT     Vots en contra: ERC i la regidora no adscrita

Punt 9: no s’aprova tenir representants de l’Ajuntament a altres organismes
En el canvi en l’equip de govern, s’ha de modificar el nomenament dels representants de la Corporació a favors de regidors i davant d’altres organismes i entitats. Proposem nomenar els següents representats:
Consell Escolar del Col·legi Públic            Sra. Leonor Uceda
Consell escolar de l’IES Nord                Sra. Leonor Uceda
Junta Pericial cadastre de rústica            Sra. Leonor Uceda
Mancomunitat l’Albornà                Sra. Agnès Ferré Cañellas (ja hi era),  Sra. Judith Vidal Vilella, Sr. Pere Saumoy Bundó (ja hi era)
Favor: PDeCAT    Contra: ERC i regidora no adscrita. Això és responsabilitat o ràbia??

Punt 10: no s’aprova ratificar el Decret d’Alcaldia 2018-0327 de data 16/07/2018 d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al conveni de col·laboració per l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic amb el Consell Comarcal del Baix Penedès
Va vinculat al punt de la modificació de crèdit per reforçar el departament d’urbanisme.
Favor: PDeCAT    Contra: ERC i regidora no adscrita

Punt 11: no s’aprova rebaixar l’impost de Bens Immobles
La Direcció General del Cadastre va començar el 2013 un procés d’actualitzar totes les finques donades d’alta al cadastre incorporant les alteracions detectades a la cartografia i bases de dades cadastrals, a tots els municipis. Un procés que han anat fent a tots els municipis d’Espanya.
Durant el 2016 una empresa externa va fer el treball de camp a La Bisbal i aquest 2018 és quan els afectats reben una carta per pagar l’IBI corresponent per aquestes alteracions. A conseqüència de l’increment del valor cadastral d’aquestes propietats, sense apujar el percentatge d’impost de l’IBI, els titulars han pagat més i l’ajuntament també recapta més.
L’increment que suposa aquesta revisió és de 101.344,08€ més. El que proposem és no cobrar aquest increment de contribució i rebaixar l’IBI. Passar tipus impositiu de 0,80% a 0,75% implica que ingressaríem 101.344,08€ menys el 2019, que és l’increment provocat per la revisió cadastral.
Favor:PDeCAT    Contra:  ERC i regidora no adscrita (motiu???)

Punt 12: s’aproven els comptes generals 2017
Proposem aprovar els comptes generals 2017, després que la Comissió de comptes es reunís el 27 de juliol, que informà favorablement el Compte General de l’exercici 2017 per 6 vots ponderats a favor (PDeCAT i PSC) i 5 vot ponderats  en contra (ERC).  Són uns comptes generals anivellats i sanejats amb capacitat de finançament amb un Deute viu en quant el ràtio de 39,25%. Som un Ajuntament solvent.  El Compte General de 2017 acompleix tots els paràmetres que estableix la llei, de la mateixa manera que s’acomplien el 2016 però no en els anys anteriors. Per aquest motiu s’ha pogut fer inversió des del 2016, ja que l’acompliment d’aquests requisits són condició indispensable per poder realitzar inversió.
Acompliment de:
–    Rati d’endeutament del 39,25% (a principis de legislatura superàvem el màxim permès per la llei que és del 110%)
–    Dies del període mig de pagament de 28,28 dies (a principis de legislatura superàvem el màxim permès per la llei que és de 30 dies)
–    Acompliment de la regla de la despesa
–    Equilibri patrimonial i financer
Favor: PDeCAT i regidora no adscrita    Contra: ERC

Punt 13: Donar compte informe de secretaria intervenció del període mig de pagament primer trimestre del 2018
1r trimestre 2018: 24,74 dies. El màxim que es permet són 30 dies. Partíem de més de 100 dies de període mig de pagament a començaments de legislatura.
(no es vota)

Punt 14: Donar compte informe de secretaria intervenció del període mig de pagament segon trimestre del 2018
2n trimestre 2018: 24,06 dies, inferior al màxim permès. (aquest punt no es vota)

Punt 15: Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte dels Decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari fins ara. Són del 21 de maig al 5 de setembre. Igualment els decrets es poden consultar directament al portal de la transparència, a partir del mateix dia que es signa.

16. Precs i preguntes
Primer contestem les preguntes uqe van fer a l’últim Ple ordinari i després prenem nota de les preguntes que fan i que contestarem al proper Ple ordinari.

Tot i no aprovar propostes socials i de millora pels bisbalencs i bisbalenques, nosaltres seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari