Divendres 27 de juliol: Comissió especial de comptes 2017, celebració de casament, arriba la revista Torre de Guaita i gaudim del casament del Joanjo i la Rat

Divendres 27 de juliol: comissió de comptes del 2017, casament del Ruben i la Marta, nova revista Torre de Guaita i casament dels meus cunyats.

comissióComptesA les 11 del matí celebrem la Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2017. El dijous 5 de juliol vam convocar aquesta per avui i, en aquests 15 dies els regidors i regidores del consistori poden venir a veure l’expedient dels comptes del 2017 i consultar la documentació que en forma part, fer consultes, accés a les factures de tot el 2017, …
En aquests 15 dies no ha vingut cap regidor de la oposició a consultar la documentació i, per més ridiculesa, la Sra. Verdún diu que vota en contra perquè no ha tingut accés a aquesta documentació. Per ser més sincera hauria de dir que no ho han consultat perquè no han volgut.
La comissió de comptes està formada per un membre de cada partit polític amb representació al consistori que té el vot ponderat dels seus regidors i també en forma part el secretari-interventor i l’alcaldessa. Per part del PDeCAT ve el Pere Saumoy, del PSC l’unica regidora i d’ERC la Sra. Verdun.
L’objecte de la reunió de la Comissió Especial de Comptes és examinar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici econòmic de 2017 en compliment del que es disposa en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La Comissió Especial de Comptes informa favorablement el Compte General de l’exercici 2017 per 6 vots ponderats a favor (PDeCAT i PSC) i 5 vot ponderats  en contra (ERC).  El Compte i l’informe estaran exposats al públic durant 15 dies i 8 més, quan surti publicat al BOP de Tarragona.
El Compte General de 2017 acompleix tots els paràmetres que estableix la llei, de la mateixa manera que s’acomplien el 2016 però no en els anys anteriors. Per aquest motiu s’ha pogut fer inversió des del 2016, ja que l’acompliment d’aquests requisits són condició indispensable per poder realitzar inversió.
Acompliment de:
–    Rati d’endeutament del 39,25% (a principis de legislatura superàvem el màxim permès per la llei que és del 110%)
–    Dies del període mig de pagament de 28,28 dies (a principis de legislatura superàvem el màxim permès per la llei que és de 30 dies)
–    Acompliment de la regla de la despesa
–    Equilibri patrimonial i financer
Som un ajuntament sanejat i solvent des del 2016, gràcies a la bona gestió!Casament

Al migdia tinc el goig de celebrar el casament dels bisbalencs Ruben i Marta.
Tenim la sort de viure una època on es casa qui vol i amb qui vol, sense convidats o amb molts convidats, amb cerimònia religiosa o pel civil, amb anells o sense anells, amb celebració festiva o sense, … El més important és que les dues persones que es casen s’estimin i estiguin disposats a viure junts tota la vida i, en cas de casar-se, triar quin casament volen.

revistaArriben les revistes Torre de Guaita, dels mesos juliol/agost.
Amb la visita del Dr. Massagué i Solé a la portada i amb notícies molt interessants a dins com noves inversions, el Casal d’Estiu i l’obertura  de la piscina municipal. Referent als escrits dels partits polítics, només dues reflexions, una per l’escrit d’ERC i una per l’escrit del PSC.
Sobre l’escrit d’ERC: diuen “el preu que es paga per l’aigua és un luxe” i “np creieu que està arribant el moment de municipalitzar el servei d’aigua?”. Això és tractar a tots els bisbalencs i bisbalenques com si fósim analfabets, ja que el govern d’ERC a l’ajuntament és qui va signar la concessió amb Aqualia pel servei d’aigua per 25 anys i qui va apujar el preu de l’aigua més del 50% per pagar el dipòsit del Priorat. Amb la legislació actual municipalitzar el servei vol dir pagar més de 00.000€ a Aqualia per acabar la concessió i no poder contractar tot el personal necessari, des de l’Ajuntament per oferir el servei.
Sobre l’escrit del PSC: fa temps que es pensa que és a l’oposició i no a govern, és el que es reflexa dels seus escrits a la revista. Quan parla de “la falta de lealtad y la falta de transparencia vividas son una evidencia. No contar con su socio de gobierno para actos institucionales conlleva un riesgo evidente” m’agradaria saber al govern d’on es refereix, per curiositat.CasamentJoanjoRat

CasamentJRI per la tarda una celebració molt especial: el casament dels meus cunyats Joanjo i Rat. Que sigueu molt i molt feliços!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari