Dilluns 18 de juny: Ple ordinari on aprovem la resta de distribució del superàvit 2017 en inversions pel municipi

Dilluns 18 de juny: Ple ordinari.

A les 7 de la tarda hem celebrat Ple ordinari, un Ple amb 12 punts a l’ordre del dia i que ha durat 45 minuts. Hi érem tots: 5 regidors del PDeCAT, 4 d’ERC i 1 del PSC.
Aquí teniu el resum:
1, 2 i 3 Aprovació de les actes dels Plens: ordinari del 19/03/18, extraordinari del 10/05/18 i extraordinari del 04/06/18
Aprovat per unanimitat

4 Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies  socioeconòmicament desafavorides, usuàries de la llar d’infants L’oreneta pel curs escolar 2018/19
Bases per poder aprovar la convocatòria de subvenció del 50% de les quotes mensuals de la llar d’infants pel proper curs 2018/19, per a les famílies en situacions socioeconòmicament desafavorides. Aquestes són les bases i, una vegada aprovades definitivament després que es publiquin al BOP, caldrà aprovar la convocatòria per Junta de Govern.
Aprovat per unanimitatPle

5 Aprovació inicial del reglament de funcionament de la biblioteca pública
Actualització necessària fruit de la inclusió de la Biblioteca al Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya, atès que el gruix del reglament, menys un petit afegit posterior,  era de fa 13 anys.
S’han modificat i actualitzat tots els capítols i articles, seguint les directrius marcades pel Sistema de Lectura Pública , imprescindible perquè regula tots els àmbits d’actuació de la biblioteca.
S’amplien drets, serveis i deures (novetats com el préstec a entitats), així com es regulen tota una sèrie de circumstàncies fins ara no del tot detallades en el reglament anterior, com el règim de sancions.
També s’han ampliat altres apartats per tal de fer-los més detallats, amb l’objectiu d’evitar arbitrarietats i buits legals, per tal de protegir així millor al servei, els treballadors i els usuaris, tot establint unes regles clares i públiques per tothom.
Aprovat per unanimitat

6 Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis culturals
Actualitzem l’ordenança de fa 12 anys. S’hi afegeixen serveis que fins ara no es preveien i per tant no estava regulat el seu ús (com impressions A3 o compensacions en cas de pèrdua de documents) així com contemplen ampliació de serveis que es presten (venda de documents usats, escanejos).
Tot i l’actualització, continuen sent preus econòmics (l’augment és mínim), per sota de mercat i de la mitja dels altres biblioteques de la comarca, per no perjudicar els usuaris
Preu dels llibres editats per l’Ajuntament. Tenim aprovat un preu únic de 5€ aprovat fa més de 10 anys i ara actualitzem aquests preus, que segueixen essent preus populars i inferiors al cost, aprovant un preu del 50% del seu cost.
Aprovat per unanimitat

7 Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de la quota de servei de l’escola bressol
Adaptem el preu igualant els preus dels no empadronats als d’empadronats, complint així la legalitat vigent. Pel curs 2018/19 els preus de la llar d’infants seran els mateixos que els empadronats:  drets d’inscripció 40€, quota mensual: 135€ i 110€ a partir del segons germà.
Aprovat per unanimitat

8 Aprovació inicial de modificació de crèdit
Tenim un superàvit lliure del 2017 de 645.408,24€, que podem destinar només a reduir deute i al que marca el Real Decret Llei 1/2018, de 23 de març.
Aquest Real Decret defineix en quins programes pot anar destinada la inversió del superàvit 2017. Els programes són un número que tenim als pressupostos municipals i que també posen al Real Decret perquè és on indiquen a quins programes es pot destinar aquesta inversió.
En el Ple extraordinari del 4 de juny vam aprovar destinar part del superàvit a inversions incloses en els programes del Real Decret: “161-Abastecimiento domiciliario de agua potable, 342-Instalaciones deportivas, 136-Servicio de prevención y extinción de incendios i 153-Vías públicas”. Coincideix aquest número de programa amb el número de programa del pressupost de l’Ajuntament 2018.
Ara portem al Ple la proposta de distribuir els 183.109,74€ restants del superàvit:
Addenda pla parcial les Planes per l’increment de potència elèctrica al polígon (l’última addenda del conveni, la que no paguen els propietaris). Són 64.793,84€ al programa 425 Energia. El Real Decret permet destinar inversió al programa “425 Energia”.
Adequació aparcament piscina i escales accés carretera, va al programa 342 Instal·lacions esportives, per un import de 63.336,18€. El Real Decret permet destinar inversió a” 342-Instalaciones deportivas”.
Inversions en enllumenat públic va al programa del pressupost 165 Enllumenat públic, per un import de 54.979,72€. El Real Decret permet destinar inversió a “165 Alumbrado público”. Es faran inversions al municipi en l’enllumenat públic per seguir-lo adequant a la normativa vigent.
Aprovat per unanimitat

9 Aprovació de la instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa subjecte a la funció interventora
El Ministeri d’Hisenda ha aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels Ajuntaments, que entra en vigor l’1 de juliol de 2018. Regula les comprovacions dels expedients en el compliment de determinats requisits, com l’existència de crèdit pressupostari, que aquest és l’adequat a la naturalesa de la despesa, i d’altres.
Aprovat per unanimitat

10 Aprovar una rectificació d’error material en l’aprovació inicial de la modificació de crèdit del finançament en inversions financerament sostenibles aprovat en el Ple del 4 de juny
Proposem corregir l’error en aquesta proposta de la setmana passada, sense modificar-ne el contingut ni cap partida. Canviar el programa 163, que consta al Ple del 4 de juny, per 153 que és el correcte. El concepte i l’import són els mateixos.
Aprovat per majoria (5 PDeCAT a favor, 4 d’ERC en contra i 1 abstenció del PSC)

11 Donar compte dels Decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari, que va ser el mes de març

12 Precs i preguntes
Responem les preguntes fetes pels regidors de la oposició en l’últim Ple ordinari del 19 de març i contestem també les preguntes al Ple que han fet l’Associació de veïns de la Miralba.
I anotem les preguntes que ens fan els regidors, que contestarem al proper Ple ordinari.

Seguim fent feina! Al sortir del Ple alguna comentaven que ara els plens són aburrits des que no venen els Mossos ni són Plens interminables, això en conya és clar! Però és veritat, vam viure molts anys en què els Plens eren un espectacle denigrant de la democràcia i ara hem tornat a la normalitat.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari