Dilluns 4 de juny: Ple extraordinari on aprovem distribuir 462.298,50€ del superàvit de 2017 a inversions per la Bisbal, gràcies als 5 vots favorables del PDeCAT

Dilluns 4 de juny: comencem la setmana amb celebració de Ple extraordinari a les 5 de la tarda.

El Ple d’avui és de dos punts i el motiu de la urgència són seguir avançant en les inversions en la xarxa d’aigua, dels vestuaris del camp de futbol municipal, part restant de la primera fase del poliesportiu municipal, franges forestals i la compra d’una nau industrial per la brigada i magatzem municipal.
Aquesta proposta s’ha aprovat gràcies als vots favorables dels 5 regidors del PDeCAT perquè els 4 regidors d’ERC han votat en contra i la regidora del PSC s’ha abstingut. Si en voleu saber els motius pregunteu-ho a ERC i PSC.

PlePrimer punt: Aprovació inicial de modificació de crèdit
En el Ple extraordinari del 10 de maig de 2018, aprovem la liquidació de l’exercici 2017, per la bona gestió i compliment de tots els requisits que fixa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tenim un superàvit  a distribuir de 645.408,24€. Requisits acomplerts: estabilitat pressupostària positiva, romanent de tresoreria positiu, rati endeutament del 39,25% (el límit màxim és 110%. L’acomplim des del 2016) i el període Mig de Pagament de 28,28 dies (el màxim són 30 dies. L’acomplim des del 2016).
El superàvit lliure del 2017 de 645.408,24€, el podem destinar només a reduir deute i al que marca el Real Decret Llei 1/2018, de 23 de març.
La proposta és destinar 462.298,50€ a inversions en millora de xarxa d’aigua, en franges forestals, vestuaris del camp de futbol, import per acabar la primera fase de les obres del poliesportiu municipal i la compra i adequació d’un edifici per la brigada. Properament, en un altre Ple, destinarem la resta del superàvit a altres inversions.
Inversions en xarxa d’aigua (173.062,78€)
– Canvi part xarxa d’aigua del Papagai (49.611,96€)
Actualment la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització del Papagai està realitzada amb tub de PVC, a excepció dels trams que s’han reparat. La xarxa, en general, presenta problemes greus de rendiment, fuites i taps de calç. Des que la urbanització del Papagai es va recepcionar per part de l’Ajuntament, el 2010, aquests són els primers projectes de renovació de xarxa d’aigua complerts que es duran a terme.
Tenim dos projectes de substitució de part de la canonada existent, on hi ha més problemes, i són als carrer Alosa, carrer Cadernera i carrer Russinyol, substituint l’actual tub per canonada de polietilè i substitució de les escomeses domiciliàries. Les noves canonades seran de 90mm de diàmetre.
El 18 d’abril s’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona la subvenció PEXI per la renovació canonades carrers Alosa i Cadernera: Cost: 44.588,28€ (Subvenció de 26.004€ + superàvit 2017 de 18.584,28€)
El projecte de renovar la xarxa del carrer Rossinyol té un cost de 31.027,68€, i es finança amb aquesta distribució del superàvit.
– Soterrament xarxa aigua Priorat (14.876,03€)
D’una avaria molt greu de fa uns mesos per problemes de calç al C/ Toledo principalment, es fa posar un tub provisional per donar subministrament d’aigua. Ja tenim projecte fet i el cost és de 14.876,03€, que es finançarà amb aquest superàvit del 2017.
– Instal·lació dels comptadors de control dels cabals subministrats en alta (27.139,32€)
Instal·lar comptadors a les sortides dels pous d’aigua ( de tot el municipi) que van als dipòsits, una bona mesura per controlar-ne i millorar-ne l’eficàcia. Té un cost total de 39.780,26€, i l’ACA ens ha concedit una subvenció de 12.640,94€, la resta que són 27.139,32€ surten d’aquest superàvit.
– Pou Esplai (81.435,47€)
Durant el 2017 es va construir i pagar el nou pou de l’Esplai, després d’assecar-se el que hi havia el 2016. Ara falta fer la part exterior del pou i la posada en funcionament, que són 81.435,47€ i que es finança amb aquest superàvit.
Part que falta per la primera fase del poliesportiu municipal
La primera fase del poliesportiu municipal, que serà la part dels vestuaris de construcció nova, es finança amb fons propis previstos al pressupost 2018, més la subvenció del PAM de la Diputació i 81.476,17€ d’aquest superàvit.
Vestuaris camp de futbol
Quan es va fer nou el camp de futbol municipal, de gespa, es va finançar amb leasing. Però no es van arreglar els vestuaris. Són els vestuaris que utilitza molta gent, tant els jugadors de tots les equips de Joventut Bisbalenca CF com els equips visitants. Al pressupost del 2018 hi tenim una partida destinada de 10.000€ però el projecte definitiu puja 34.759,55€. Per tant, destinem 24.759,55€ d’aquest superàvit per finançar-lo.
Franges forestals
En aquesta legislatura cada any invertim més de 15.000€ en franges forestals a les urbanitzacions del municipi. Ara hi afegim 18.000€.
Compra i adequació finca per la brigada (165.000€)
Actualment l’Ajuntament té llogada una nau al terme municipal de Santa Oliva, amb un contracte de lloguer que finalitza a finals d’any.
Amb aquesta partida volem adquirir un espai que permeti l’ús per la brigada i per magatzem municipal. Pels preus que hi ha al mercat per la zona i per l’import que pot suposar adequar-ho, són 165.000€. Una nau al municipi de la Bisbal, que ens suposi guanyar temps del personal municipal. En el moment en què aquesta modificació de crèdit estigui aprovada definitivament, podrà iniciar-se l’expedient de compra.

Segon punt: Donar compte informe d’intervenció de compliment del pla de reducció del deute
El 2014 es va aprovar per Ple una operació d’endeutament per cancel·lar el deute pendent en factures que no podia assumir l’Ajuntament en aquell moment. Era de 753.803,04€ a 8 anys.
En el mateix Ple es va aprovar un pla de reducció del deute ja que superava el màxim que permet la llei. Des del 2014 que cada any s’ha de donar compte al Ple d’aquest pla de reducció de deute, que és aquest punt. Informem favorablement que es compleix el pla de reducció de deute. Es dona compte i, per tant, no es vota.

És un Ple molt important per aquesta aprovació inicial de la distribució del superàvit de 2017 en inversions necessàries per tot el municipi.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari