Dilluns 19 de març: celebració del Ple ordinari del mes de març

Avui dilluns 19 de març, dia de Sant Josep i dia del Pare.

D’avui destaco el Ple ordinari que ha començat a les 19:00h i ha acabat a les 20:40h, amb 21 pun ts a l’ordre del dia. Propostes molt interessants però el que destaco d’avui és un alt nivell de “festival del humor” per part dels regidors d’ERC, que més que festival ha estat vergonyós que electes locals escollits pel poble menteixin com si res i que, fins i tot, afirmin que les normatives són per canviar-les, no per complir-les.Anant a l’interessant, sense perdre el temps, aquí teniu el resum:

Punt 1: Aprovació acta anterior del Ple de desembre 2017, aprovat per unanimitat

Punt 2: presa de possessió de la Sra. Margarita Barberà Cuesta com a regidora d’ERC-AM
Entra com a regidora la segona suplent de la llista d’ERC a les municipals del 2015, darrera d’ella queden 2 suplents i s’acaba la llista.

Ple1Punt 3: Modificació de drets reconeguts d’anys anteriors, aprovat per unanimitat
És una modificació on es donen de baixa drets reconeguts (que vol dir que es donen de baixa ingressos pendents de rebre) a conseqüència d’errors del 2012 al 2016 per un total de 14.098,66€, pels següents motius:
–    Ingressos duplicats, que consten com a pendents d’ingressar però ja estan pagats.
–    Ingressos pendents de cobrar d’activitats municipals, on l’usuari es va donar de baixa però no es va anul·lar el rebut

Punt 4: Modificació d’obligacions reconegudes d’anys anteriors, aprovat per unanimitat
És una modificació on es donen de baixa obligacions reconegudes (que vol dir que es donen de baixa pagaments pendents de realitzar) a conseqüència d’errors del 2011 al 2016 per un total de 7.353,07€, pels següents motius:
–    Càrrecs pendents que no tenen factura que respongui però que es van entrar a la comptabilitat
–    Càrrecs duplicats, que consten com a pendents de pagament però ja estan pagats.
És fer nét de petits errors que s’anaven arrossegant als pressupostos.

Punt 5: Aprovació d’instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa, aprovat per unanimitat
És instaurar un sistema de control intern per part de l’interventor municipal, acomplint el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
En l’annex a aquesta proposta és on s’expliquen totes les comprovacions i seguiments que ha de fer l’interventor en els  expedients de personal, de contractació, de subvencions (que inclou subvencions, convenis i contractes patrimonials), arrendaments de bens, alienació d’immobilitzat i d’urbanisme.Aquesta fiscalització també comportarà que l’interventor comprovi, per cada despesa o obligació, els següents requisits:
–    Que existeixi crèdit pressupostari i que sigui adequat a la naturalesa de la despesa
–    Que les despeses o obligacions es generen per l’òrgan competent
L’aplicació d’aquesta normativa suposa un important volum de feina però no se’ns aporten els mitjans humans ni materials per dur-ho a terme. S’anirà implementant mica a mica.

Punt 6: Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) i altres Ajuntaments de la comarca, pel desenvolupament del programa “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès”, en el marc dels programes innovadors i experimentals que promou el SOC, aprovat per unanimitat
En el Consell d’alcaldes del 13/09/17 vam aprovar l’acord estratègic pel desenvolupament i l’ocupació al Baix Penedès. Aquest acord també contempla definir conjuntament estratègies d’actuacions en la ocupació. Per aquest motiu l’Ajuntament del Vendrell va demanar subvenció al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) pels programes comarcals d’innovació en l’ocupació i d’innovació en el teixit productiu.
Aquestes subvencions són per crear la “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès ”. A finals del 2017 es va rebre la resolució favorable, per part del SOC, atorgant una subvenció de 148.051,13€ (el cost total del projecte és de 197.401,51€). Amb aquesta aprovació entrarem a formar part de la creació de la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès, i suposa un cost per l’Ajuntament de la Bisbal de 3.500€. Amb aquesta xarxa es pretén incrementar la ocupació a la nostra comarca.
El projecte té la següent organització:
Nivell institucional: Consell d’Alcaldes del Baix Penedès
Equip directiu: format per 7 persones. Director de l’oficina del SOC, una persona representant del CCBP i dels Ajuntaments que tenen servei d’ocupació (El Vendrell, Cunit, Calafell, l’Arboç i la Bisbal)
Grup de treball: tècnics d’ocupació dels 5 municipis amb servei d’ocupació i el tècnic d’ocupació del CCBP. Aquest grup de treball es reuneix un dia a la setmana

Punt 7: Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i els Ajuntaments del Vendrell, St. Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, La Bisbal del Penedès, Sta. Oliva, Albinyana, El Montmell, l’Arboç, Bonastre, el Consorci del Transport Públic de Tarragona (Autoritat territorial de la mobilitat del Camp de Tarragona) i l’empresa Autocars Poch SAU, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a la comarca del Baix Penedès, aprovat per unanimitat
El conveni vigent actualment és de juny del 2001. Ara s’actualitza el conveni, incloent l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona que en aquell moment no estava constituïda.
El conveni del 2001 tenia per objecte definir les actuacions per millorar el servei de bus comarcal al Baix Penedès. En el conveni que portem avui a votació, s’hi inclou el Pla de millora del servei que s’aplicava però no constava en el conveni anterior. En referència a la Bisbal, el servei seguirà fent expedicions de dilluns a dissabtes cap al Vendrell. Les tarifes dels tiquets no varien i seran aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat que anualment aprova l’ATM del Camp de Tarragona.

Punt 8: Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de La Bisbal del Penedès i nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació, proposta aprovada per 6 a favor (PDeCAT i PSC) i 5 en contra (ERC)
La Comissió de Delimitació Territorial, de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat , ens informa que s’inicien varis expedients de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya.
Aproven iniciar 65 expedients de delimitació a Catalunya, un dels quals és entre La Bisbal i Masllorenç.Hem de crear la Comissió de Delimitació municipal i enviar-ho al De partament d’Administració Local per quan iniciïn l’expedient, que ens citaran a nosaltres i a Masllorenç. Per part de l’Ajuntament la Comissió estarà formada pel secretari, l’arquitecte, els regidors Maguy Antolín i Pere Saumoy i jo mateixa. En el Ple ordinari de setembre 2017 ja vam aprovar una altra Comissió de delimitació de terme, però era amb el municipi de Rodonyà.

Punt 9: Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple extraordinari de 03/08/16, de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers, aprovat per unanimitat
En el Ple extraordinari del 3 d’agost de 2016 es va aprovar modificar l’ordenança fiscal de la prestació del servei de bus urbà, incloent una nova tarifa: un abonament mensual de 5€ pels usuaris empadronats a la Bisbal, que era una mesura per potenciar l’ús del bus que té molts pocs usuaris.
Aquesta modificació s’havia d’enviar a la Comissió de Preus de Catalunya perquè donessin el vist-i-plau, però no es va enviar perquè l’empresa concessionària d’aquest servei van presentar al·legacions a aquesta modificació i una proposta per d’allargar la concessió. Per Junta de Govern vam desestimar aquesta proposta.
Aquesta concessió acaba a finals del mes de juny, i durant els mesos de juliol a octubre tindrem un nou servei de bus a demanda que millora el servei, l’horari i és més sostenible. Aquest estiu es prepararan uns plecs de clàusules per poder licitar aquest servei. El preu del tiquet va lligat al preu que es paga per la concessió o el servei i,per tant, estudiarem millors preus per aquest tiquet quan es liciti la concessió i servei. Per aquest motiu es revoca aquesta aprovació.

Punt 10: Addenda al contracte de data 06/06/2017 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU, aprovat per unanimitat
El 29 de maig de 2017 aprovàvem per Ple el conveni amb EDE per dur a terme la tramitació legal pel desenvolupament de les actuacions urbanístiques previstes en l’ordenament urbanístic de varis municipis, inclòs la Bisbal, per la realització d’infraestructures d’energia elèctrica, que permetin disposar als promotors de varis polígons industrials de l’increment de potència elèctrica sol•licitat en el seu moment.
Aquesta infraestructura de quàdruple circuit i d’ampliació de transformació de SE Castellet s’inicia a l’estació SE Castellet i la xarxa arriba al terme de Banyeres, passant després per Santa Oliva i acabant a La Bisbal del Penedès, amb un cost total superior als 4 milions d’euros.
Suposa ampliar la SE Castellet, quatre línies subterrànies, les connexions necessàries a la xarxa existent dels diferents polígons, realitzar la construcció d’una nova línia aèria de mitja tensió de quatre circuits des de torres metàl·liques i l’ampliació del transformador de Castellet. Cada polígon assumeix el cost de manera proporcional a la seva participació i es farà en diferents pagaments.
El polígon industrial Les Planes es va executar entre el 2002 i el 2005 a iniciativa de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. El 2004 ja es va signar un primer conveni amb la companyia elèctrica per incrementar la potència elèctrica per arribar a la potència necessària per les indústries, la potència que fixava el projecte d’urbanització del polígon. El polígon ja es va recepcionar, estant les obres executades, però quedant pendent aquesta connexió d’alimentació externa.
Els propietaris de les parcel·les ja van fer un primer pagament d’aquest projecte d’infraestructura d’energia sense que s’iniciés el projecte. L’Ajuntament vam ser els promotors del polígon Les Planes, però els propietaris de cada parcel·la són els que han de fer front als costos d’aquesta infraestructura. Per això ja està aprovada la operació jurídica complementària per repercutir els costos als propietaris adjudicataris de finques.
Fa uns mesos des de Fecsa-Endesa van convocar a tots els signants del conveni a una reunió per explicar-nos un nou escenari. Ja tenen totes les actes de propietaris signades i només els falta l’aprovació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès , per les obres que passen pel seu municipi.
L’Ajuntament de Banyeres, a finals del 2015, va aprovar aquest projecte. Ara manifesta que la línia ha de ser soterrada al seu pas per Saifores (al projecte que van aprovar la línia era aèria). Això suposa un cost de 363.801,72€ (IVA inclòs) que hem d’assumir entre tots, incloent l’Ajuntament de Banyeres. La part que toca al polígon de la Bisbal és de 78.400,55€ (IVA inclòs).

Punt 11: Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització dels cursos al CMC, aprovat per 6 vots a favor (PDeCAT i PSC) i 5 abstencions (ERC)Ple2
Modifiquem l’article 4 de l’ordenança fiscal que regula el preu dels cursos que es realitzen al CMC incorporant que el preu dels cursos de formació ocupacional que s’hi realitzin serà de 3€ l’hora. El cost hora per curs és de 6€ de mitjana, per tant, l’usuari paga el 50%.
Des del servei SOM Bisbal s’oferiran diversos cursos destinats a diferents col·lectius: autònoms, persones aturades, persones ocupades, … Cursos més genèrics d’ocupació que ens han demandat els usuaris de SOM Bisbal o que creiem que són positius pel creixement professional dels usuaris.

Punt 12: Modificació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, i el seu procediment de concessió, aprovat per unanimitat
L’any passat vam aprovar aquest reglament que regula l’atorgament d’ajuts puntuals per pagar rebuts d’aigua i llum i la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris a les famílies més desfavorides.
És un reglament que hem anat aplicant des que es va aprovar fins ara i, al portar-lo a la pràctica, hem comprovat que havíem de canviar alguns punts i anant-los adaptant a les diferents casuístiques a les que ens trobem.
Les modificacions més rellevants són:
–    Crear una comissió tècnica de valoració, que valorarà cada sol·licitud, i que estarà formada per:
Presidenta: alcaldessa
Vocals: regidora de benestar social, secretari de l’Ajuntament, treballadora social del Consell Comarcal i la tècnica d’ocupació de SOM Bisbal
Secretari: un funcionari de l’Ajuntament
Aquesta comissió es reunirà el primer dimecres de cada mes i avaluaran el seguiment i quantia de cada cas.
–    Definir millor les mesures d’ajuda en el cas de subministrament elèctric, sobretot pel què fa al consum bàsic que serà el que es podrà abonar
–    Modificar els terminis de la instal·lació de comptadors solidaris, que passa de 6 a 12 mesos, amb una pròrroga de 6 mesos
–    En tots aquests casos es valorarà que l’usuari sigui actiu en la recerca de feina o de formació per poder accedir a les ajudes, així com que consumeixi els consums bàsics que estableix la llei de consum

Punt 13: Reglament de règim intern de l’espai la Cova Jove, aprovat per unanimitat
Dins de les polítiques de joventut de la Bisbal, l’any passat es va contractar una persona dins el programa de Garantia Juvenil, per promoure entre els joves el civisme i la col·laboració amb el teixit associatiu, creant espais dotats d’infraestructures i recursos per la participació, activitats lúdiques, culturals i formatives juvenils.
Es crea l’espai denominat la “Cova jove” en una sala del CMC, i amb aquest reglament es regularà el seu funcionament . Va dirigit a joves d’entre 12 i 30 anys. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres de 16:00h a 20:30h i entrarà en funcionament per Setmana Santa. En el reglament s’hi troben les normes de convivència, de funcionament i el règim sancionador.

Punt 14: Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del Període Mig de Pagament del 4rt trimestre 2017, es dóna compte del Decret i no es vota
El rati és de 28,28 dies, que són els dies que estem de mitjana a pagar als proveïdors. Complim amb la normativa que estableix el màxim en 30 dies.

Punt 15: Donar compte decret d’alcaldia 2017/593 de data 29/12/2017, es dóna compte del Decret i no es vota
Donar compte decret de modificació de crèdit 7/2017 de 29/12/17, de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa per 116.000€.

Punt 16: Donar compte del Decret d’Alcaldia 2017/592 de data 29/12/2017, es dóna compte del Decret i no es vota
Donar compte decret de modificació de crèdit 6/2017 de 29/12/17, de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries que afecten a baixes i altes d’aplicacions de personal per 101.000€.
Es donen de baixa de llocs de treball no coberts i es traspassen a les partides de convenis de col·laboracions socials de l’any passat i per la pròrroga dels dos contractes de garantia juvenil.

Punt 17: Donar compte del Decret d’alcaldia 2017/590 de data 27/12/2017, es dóna compte del Decret i no es vota
Donar compte decret de modificació de crèdit 5/2017 de 27/12/17, de generació de crèdit.
S’incrementa la partida d’adequació quadres llums i lluminàries en 6.951,50€ (de 19.000€ a 25.951,50€) per la subvenció concedida de la Diputació de Tarragona PEXI de 6.951,50€.
A la Junta de Govern del 23 de novembre de 2017, s’aprova l’informe per les obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic a l’Esplai i Can Gordei.
L’import de la inversió és de 25.951,50€ (IVA inclós) i es va demanar subvenció a la Diputació de Tarragona en l’àmbit de les Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, en el Servei d’Assistència Municipal a través de la subvenció PEXI que subvenciona 24.654,01€.

Punt 18: Donar compte del Decret d’alcaldia 2018/099 de data 07/03/2018, es dóna compte del Decret i no es vota
Donar compte Decret d’aprovació del pla pressupostari a mig termini (2019/2021).
Complint amb la Llei d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, hem d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, on s’ha de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
Remarcar que l’endeutament a començaments de legislatura era del 113%, sense complir cap dels objectius. Gràcies a la bona gestió el 2016 es van començar a complir els objectius i, per tant, es va començar a poder fer inversió. Aquest any arribarem 37,63% i que la programació pel 2021 és arribar al 15,32%.

Punt 19: Ratificació decret d’alcaldia 2018/0028 de 24/01/2018, aprovat per 6 a favor (PDeCAT i PSC) i 5 abstencions (ERC)
Donar compte decret d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministratiu per a l’execució del programa Treball i Formació (TREFO) 2017.
Es dóna compte del decret d’alcaldia signat el 24/01/18 entre l’Ajuntament de la Bisbal i el Consell Comarcal.
És un conveni entre varis Ajuntaments de la comarca i el Consell comarcal pel conveni del TREFO pel 2017. És un conveni que es fa a través del Consell Comarcal perquè la majoria de municipis no hi podem accedir individualment però sí de manera comarcal. És un conveni subvencionat per la Generalitat on l’aportació de l’Ajuntament és de 3.856,99€. Un conveni per formar i contractar persones en atur no perceptores d’atur, preferentment majors de 45 anys. Des del Consell Comarcal s’han demanat dos programes per aquesta subvenció: educació ambiental i neteja forestal.
A la Bisbal tenim 4 persones d’educadores ambientals (3 durant 6 mesos i 1 durant 1 any) i 1 persona que entra en el programa de neteja forestal, que forma part d’una brigada comarcal que fan diverses actuacions a municipis de la comarca.

Punt 20: Donar compte Decrets d’alcaldia, es dóna compte dels Decret i no es voten

Punt 21: Precs i preguntes
Contestem les preguntes que van fer al Ple ordinari de desembre i apuntem les que fan avui.

En aquest punt hem sentit moltes mentides i disbarats però n’hi ha una que demostren la gran cara dura que tenen: ens han preguntat quan començarien les obres del pont de la C-51, ja que ells havien quedat amb carreteres que començarien al cap de 5 anys d’haver acabat les obres de la C-51!!
Ens hem  quedat sense paraules fins que el Pere ha parlat, només podíem riure. Ja que van ser ells, l’anterior equip de govern, els que van fer força perquè la carretera es fes tal i com està ara en aquell punt. A part que no es farà un pont sinó una rotonda.

L’important són les propostes aprovades, seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari