Dilluns 18 de desembre: casament civil, reunió pel projecte del poliesportiu municipal, Ple ordinari i acte electoral de JuntsXCatalunya

Dilluns d’una setmana excepcional: festivals de Nadal de música, de l’escola de primària i de teatre, final del primer trimestre escolar i eleccions autonòmiques el dijous.

Començo celebrant el casament civil d’una parella bisbalenca a la sala de plens. És molt emocionant quan cases a parelles que coneixes i que són veïns. Que sigueu molt feliços!

PoliesportiuAquest matí hem tingut una reunió molt important. Des que vam adjudicar el contracte menor per la redacció del projecte de rehabilitació del poliesportiu municipal, avui ens hem reunit perquè ens presentessin el projecte bàsic per servir de base a redactar ja el projecte executiu. No és senzill redactar un projecte de rehabilitació sobre una edificació de més de 40 anys que no compleix la normativa actual (complia la de quan es va construir) i que s’ha d’adaptar a la normativa i necessitats actuals. És un projecte que es basa en la idea guanyadora del concurs d’idees i que només li calen algunes modificacions sobretot pel tema de sortides d’emergència i seguretat. Esperem tenir-lo ben aviat per aprovar-lo i iniciar el procés d’adjudicació d’obres de la primera fase.

Aquesta tarda ha estat molt complerta: primer Ple ordinari i després acte electoral de JuntsXCatalunya a la Bisbal.

El Ple ordinari d’avui té 11 punts i tots aprovats per unanimitat:

1. Aprovació actes anteriors
Aprovem les actes de 4 plens: Ple ordinari del 18 de setembre, Ple extraordinari urgent del 25 d’octubre, Ple extraordinari del 23 de novembre i Ple extraordinari de l’1 de desembre.Ple

2. Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del període mig de pagament del 3r trimestre del 2017
Aquest punt no es vota, es dóna compte del període mig de pagament del tercer trimestre que és de 30,37 dies (els dies que estem per pagar als proveïdors), complint amb els requisits d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

3. Aprovació massa salarial del 2017
Segons la legislació vigent, anualment s’ha d’aprovar la massa salarial de l’any. Per aquest 2017 és de 610.252,11€, que suposa un increment de 102.000€ respecte el 2016 per les dues borses de treball: del personal de neteja i del personal de la llar d’infants.

4.Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’una subvenció sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos
Proposta presentada pel Pere Saumoy, Regidor d’Hisenda. Subvenció d’una part de l’IBI, en la convocatòria de la subvenció es determinarà aquest import, a propietaris o llogaters que se’ls hi repercuteix la quota en el rebut de lloguer, que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Al pressupost del 2018 té una partida assignada de 4.000€
La finalitat és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.
Una vegada aprovada, s’ha d’exposar al públic 30 dies i després s’aprovarà definitivament. A partir d’aquí ja podrem aprovar la convocatòria d’aquesta subvenció. Els requisits per presentar-se quan la convocatòria estigui vigent seran:
–    Estar empadronats a La Bisbal del Penedès com a mínim des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria
–    Ser titular o llogater de l’habitatge habitual amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster
–    La persona sol·licitant i la resta de persones que estiguin empadronades al mateix habitatge, no poden ser titulars d’altres immobles urbans
–    La persona sol·licitant i la resta de persones que estiguin empadronades al mateix habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts iguals o inferiors als referencials a l’IRSC
–    La persona sol·licitant ha d’ésser subjecte passiu de l’IBI del seu habitatge habitual
–    En el cas de llogaters, han de tenir repercutit l’IBI al rebut de lloguer de l’habitatge habitual
–    Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions públiques i Seguretat Social

5.Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i neteja de façanes, i el tancament de solars
Proposta presentada també pel Pere Saumoy. Aprovem les bases de subvencions per promoure i facilitar actuacions de rehabilitació i neteja de façanes, així com el tancament de solars urbans del municipi.
Una vegada aprovada, s’ha d’exposar al públic 30 dies i després s’aprovarà definitivament. A partir d’aquí ja podrem aprovar la convocatòria d’aquesta subvenció.
Les ajudes econòmiques seran que no superi el 25% del cost total de l’obra, amb un màxim de 500€. Al pressupost 2018 hi ha prevista una partida de 10.000€.
Els requisits de convocatòria seran:
–    subjectes passius de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa de tramitació de llicències urbanístiques quan la seva sol·licitud sigui per rehabilitar o pintar façanes o per tancar solars
–    estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals

6.Modificació d’ordenances fiscals
Es modifiques dues ordenances: una del cementiri i una de cursos del CMC. Una vegada aprovades aquestes modificacions, es publicaran durant 30 dies fins que ja seran vigents.
Aquest 2017 s’han construït 16 columbaris al cementiri municipals, a iniciativa del Feliu Gil, Regidor de sanitat.
El cost total de subministrament i col·locació dels columbaris ha estat de 3.446,08€ (cost unitari de 215,38€). L’import de compra d’un columbari es fixa en 250€ (215,38€+34,62€ de despeses generals) i la quota anual de conservació es fixa en 6€.
L’altra modificació de les ordenances és la incorporació d’un nou curs  dels que s’ofereixen des de les regidories de cultura, lleure i gent gran: el curs de restauració.
Aquest curs el dirigeix una bisbalenca i el cost trimestral serà de 36€ (12€ al mes).

7. Aprovació Pla estratègic de Subvencions
Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i que sempre compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària.
En el Pla s’hi detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.
Aprovem un Pla estratègic de subvencions pel 2018, on es recullen totes les subvencions que l’equip de govern volem convocar pel 2018:
– Concessió directa a l’ADF Clot de Bou per 5.000€
– Subvencions per rehabilitar i pintar façanes i tancar solars, per 10.000€. Avui al Ple n’hem aprovat les bases
– Subvencions per famílies desafavorides per 10.000€. Inclou les convocatòries de subvencions per excursions i colònies escolars, llibres de l’escola i institut, transport escolar, menjador escolar i quota d’Ampa per famílies desafavorides.
– Ajuda a les famílies mitjançant protocol d’aigua i llum, amb 5.000€
– Subvencions per una part de l’IBI, per 4.000€. Avui també n’hem aprovat les bases.
– Subvencions per Casal social per 1.500€. Subvencions pel Casal de Nadal i Casal d’estiu per les famílies amb pocs recursos econòmics.
– Subvencions per fomentar l’ocupació a les empreses, per 10.000€
– Subvencions per ajudar als nous autònoms, per 15.000€
– Concessió directa amb l’escola Ull de Vent, per 10.720€ pel material escolar de l’escola de primària.
– Subvencions pels llibres escolars de primària, per 20.000€.
– Subvencions pel transport escolar, amb 5.000€.
– Subvencions per llibres escolars de l’institut Coster la Torre, amb 17.000€.
– Subvencions per una part de les quotes mensuals de la llar d’infants, per famílies amb pocs recursos econòmics, amb 6.000€.
– Subvencions per una part del cost diari del menjador escolar a la llar d’infants i a l’escola de primària, amb 30.000€
– Subvencions per entitats culturals, amb 10.000€.
– Concessió directa de subvenció de 18.000€ a Joventut Bisbalenca.
– Subvencions per entitats esportives per 2.000€.
– Xec nadó, subvenció pels nascuts a la Bisbal, amb 3.000€.
Són 17 subvencions, amb un total de 182.220€, que agrupades per àrees suposa :
Ensenyament: 88.720€
Cultura: 10.000€ (sense comptar el pagament per actuacions de les diferents entitats ni el servei de fotocòpies)
Esports: 20.000€
Ocupació: 25.000€
Mediambient: 5.000€
Natalitat i adopció: 3.000€
Serveis socials: 16.500€
Habitatge: 14.000€

8. Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per Jove Baix Penedès: projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès
Proposta de la Leo Uceda,  Regidora de joventut. Els municipis del Baix Penedès participem en el projecte de dinamització juvenil de Jove Baix Penedès en varis àmbits  i amb aquest conveni fixem les funcions, competències i responsabilitats de totes les parts.
El 2016 l’Ajuntament de la Bisbal tornem a donar-nos d’alta dins aquest projecte de Jove Baix Penedès, ja que l’anterior govern en va sortir. Al pressupost 2018 comptem amb una partida  de 3.003€ que és per aquest conveni amb Jove Baix Penedès.
Els objectius d’aquest projecte són:
– Augmentar qualitativament i quantitativament la informació que ofereixen els serveis d’informació juvenils de Baix Penedès sobre diferents àmbits: formació, habitatge, treball, salut, educació, participació i cultura
– Intercanviar informació, coneixements, material i altres referents a les polítiques juvenils entre els tècnics dels diferents municipis
– Estimular la participació dels joves de la comarca en tots els serveis que ofereix el projecte i en les polítiques de joventut locals i comarcals
– Coordinar-se i donar suport a les activitats municipals preexistents, evitant la reiteració i aplicant de la forma més eficient els recursos posats a l’abast
– Fomentar l’anàlisi de la realitat juvenil dels municipis de la comarca per definir les accions del projecte

9. Donar compte dels decrets d’alcaldia
Es dóna compte a 170 decrets d’alcaldia des de setembre fins ara. Un gran nombre de decrets són de neteja de parcel·les.

10. Informació de gestió
Des de començaments de legislatura que la regidoria de barris, el Feliu i el Pere, han fet vàries reunions amb les associacions de veïns constituïdes i registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que són les associacions de veïns del Priorat, de la Miralba, de l’Esplai i l’associació de propietaris de Can Gordei.
En aquestes reunions també es convidaven a veïns de la Masieta, l’Ortigós i Santa Cristina que no tenen associacions de veïns i del Papagai perquè l’associació de veïns està registrada a Sant Jaume.
La proposta que es va fer des de la regidoria de barris era la de crear la Coordinadora de Barris, una entitat amb representació amb veu i vot de totes les associacions de veïns constituïdes i registrades i amb representació de veïns dels barris on no hi ha associació, que tindrien veu però no vot.
Aquesta coordinadora tractaria els temes comuns a tots els barris sense entrar en detall a cada urbanització. Per exemple: servei d’aigua, de bus, d’il·luminació pública, … I servir d’enllaç directe amb l’Ajuntament.
En aquests dos anys s’han fet reunions i anar donant forma a aquest projecte i als seus estatuts. Els assistents a les reunions han considerat que és un molt bon projecte i ja han començat a fer tots els tràmits per constituir-se com entitat i començar a funcionar.
Aquí acaba la part de la regidoria de barris i comença la feina de la Coordinadora de fer tots els passos i crear-la.
Fins ara ha estat molt positiu perquè també ha servit perquè es coneguessin totes les associacions. Felicito a totes les persones que hi ha participat per aquest pas tant important que serà molt positiu per tot el municipi.

11. Precs i preguntes
Es contesten les preguntes dels regidors de la oposició que van fer al Ple ordinari de setembre i apuntem les preguntes que ens fan perquè les contestem al Ple ordinari de març de 2018.
Junts2Junts1
I el Ple s’acaba a un quart de nou del vespre. Marxem ràpid cap a l’auditori del CMC on ja ha començat l’acte electoral de JuntsXCatalunya.
Més de 50 persones ens apleguem per escoltar al Jaume Domingo i després per conversar mentre compartim una copa de cava.
Abans d’acabar veiem una intervenció, un missatge que ens envia el President Puigdemont.Junts3
Junts4Un honor estar al costat del President amb coratge i dignitat lluitant pacíficament per un país millor, pel nostre país sempre amb respecte i ànims!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari