Dilluns 20 de març: Ple ordinari on aprovem el conveni que permetrà arreglar l’accés a la C-51

Avui dilluns 20 de març, celebrem Ple ordinari a les 7 de la tarda. Hi assistim tots els regidors i regidores del consistori. Aquí teniu el resum dels temes tractats i també les votacions.

Ple11. Aprovació de l’acta anterior ordinària del 19 de desembre del 2016, i extraordinària del 09 de febrer de 2017
S’aproven les dues actes

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  (no es vota)

3. Donar compte de la modificació de la denominació de Convergència i Unió (CIU) a partit Demòcrata PdeCAT (no es vota)
Les passades eleccions del maig 2015, la candidatura de CiU obtingué 5 regidors.
El juliol de 2016 CDC aprova un acord de transitorietat a través del qual la seva acció política la desenvoluparia la nova força política del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).
El 13 de gener de 2017 els regidors i regidores de PDeCAT entrem aquesta modificació de canvi de nom al registre de l’Ajuntament.
En aquest Ple es dóna compte d’aquest canvi de denominació.

4.Donar compte de la modificació de la denominació de SB-CP (Socialistes de la Bisbal-Candidatura de Progrés) a PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) (no es vota)
Les passades eleccions del maig 2015, la candidatura de SB-CP obtingué 1 regidora.
L’octubre de 2016 la federació del PSC del Camp de Tarragona aprovà la creació de l’agrupaciódel PSC a la Bisbal.
El 08 de març de 2017 aquesta regidora entra a registre la sol•licitud de modificar el nom de SB-CP a PSC.
Al Ple es dóna compte d’aquest canvi de denominació.

5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions en matèria d’ensenyament
Cada curs escolar se subvenciona als alumnes de l’escola Ull de Vent en la totalitat dels llibres de text amb, com a màxim, els preus de l’AMPA de l’escola per cada llibre.
L’escola ja fa anys que sociabilitza els llibres a través de l’AMPA, de manera que els alumnes que compren els llibres a l’AMPA al final de curs els tornen i el curs següent tenen una part de llibres reciclats i de llibres nous tenen els llibres que s’hi escriu.
El curs 2015/16, els alumnes subvencionats però que no havien comprat els llibres a l’AMPA, tornaven els llibres a l’Ajuntament i nosaltres els cedíem a l’AMPA pel següent curs.
Per aquest curs 2016/17 ja hem pagat el 50% de la subvenció i a final de curs pagarem l’altra 50% quan tornin els llibres.
La modificació que proposem en aquest punt implica simplificar els tràmits administratius municipals i fomentem que cada curs siguin més alumnes els que reciclin els llibres.
Fixem un import màxim per alumne i curs de 200€ i, als beneficiaris, se’ls abonarà l’import que han pagat pels llibres amb aquest màxim.
Als alumnes de la Bisbal que van a l’IES Coster la Torre, s’apuja la subvenció de 150€ a 200€ com a màxim pels llibres del curs.
Vots a favor: PDeCAT, PSC       Vots en contra: ERC
S’aprova per majoria

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per l’adquisició de llibres de text, transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès i de la quota anual de l’AMPA curs escolar 2017-2018
El curs escolar anterior va ser el primer any d’aprovar aquesta ordenança per ajuts a famílies desafavorides per llibres, transport escolar i quota anual de l‘AMPA.
Les famílies desafavorides són les deutores de l’Ajuntament, d’Hisenda o Seguretat Social que, pel fet de ser deutores, no poden accedir a les altres subvencions per llibres o transport escolar.
Aquesta ordenança és la mateixa que l’any passat però s’actualitza l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que ve definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que s’ha d’anar actualitzant cada any.
S’aprova per unanimitat

7. Aprovació definitiva de la desafectació de part de l’edifici públic escolar corresponent al carrer Baix Penedès núm.8 (Casa dels Mestres)
Al costat de l’escola hi ha les dues cases dels mestres. D’aquestes cases una ja és de l’ajuntament i l’altra està sense utilitzar i està afectada per ensenyament (que vol dir que la propietat és de l’ajuntament però que l’ús és d’ensenyament).
El maig de 2016 vam aprovar per Ple l’aprovació inicial de la desafectació d’aquesta casa. No s’ha presentat cap al·legació i en aquest Ple aprovem la desafectació definitiva, passant a ser municipal.
S’aprova per unanimitat

8. Aprovació provisional de la modificació de les NN.SS de planejament de la Bisbal del Penedès, en sòl urbà, per al canvi de qualificació urbanística de les antigues cases dels mestres situades a l’Avgda. Del Baix Penedès
Les cases dels mestres és un projecte municipal important per fer-ne dos habitatges de lloguer social.
Per aconseguir-ho, un pas és el punt que hem aprovat anteriorment que és que passi a ser municipal i l’altre és el que aprovem ara.
Actualment aquestes dues cases dels mestres tenen un ús d’equipaments dins el planejament urbanístic municipal. Per passar a ser habitatges socials, s’ha de canviar l’ús i per això l’octubre de 2016 vam aprovar per Ple l’aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries per aquest canvi d’ús.
Una vegada aprovada inicialment, s’han de demanar informes a diferents organismes autonòmics perquè informin sobre aquest canvi.
En aquests mesos hem rebut els informes favorables i avui aprovem provisionalment la modificació de normes pel canvi d’ús de les cases dels mestres.
Ara hem de trametre aquesta aprovació provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.
Una vegada aquesta Comissió l’aprovi definitivament, ja es podran fer les obres d’adequació de les cases dels mestres i preparar les bases  de lloguer social.
S’aprova per unanimitat

9. Aprovació modificació plantilla creació d’una plaça de tècnic especialista Llar d’Infants
Aquesta plaça es crea per tenir-la a punt de treure a concurs per poder donar servei a més infants en cas que  les matriculacions a la llar d’infants pel curs 2017/18 impliquin obrir una altra aula.
Actualment tenim 3 aules i si es matriculen infants per omplir quatre aules, no podríem donar el servei perquè ens faltaria una persona tècnica de llar d’infants.
En aquest Ple creem aquesta plaça i, en cas que en les matriculacions de maig veiéssim que fa falta obrir una quarta aula, dotaríem pressupostàriament aquesta plaça i la trauríem a concurs.
S’aprova per unanimitat

10 . Aprovació conveni de col·laboració entre l’institut d’estudis Penedesencs i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Renovem el conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Penedesencs, que suposa una aportació anual de 500€ per part de l’Ajuntament. Donem suport a aquesta institució i acollim xerrades, caminades, … de l’IEP.
S’aprova per unanimitat

11. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al nou conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca
En el Ple ordinari de desembre de 2016 vam aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per l’encàrrec de gestió de la licitació d’una aplicació informàtica per la gestió de comptabilitat.
Ara aprovem el mateix conveni modificant els municipis que hi participem (Arboç, la Bisbal, Calafell, Cunit, Llorenç, Santa Oliva i el Consell Comarcal) i els imports assignats a cada municipi.
La despesa que correspon a la Bisbal per aquest 2017 és de 4.902,97€
Vots a favor: PDeCAT, PSC      Abstencions: ERC

12. Aprovació conveni d’adhesió entre el consorci de promoció turística del Penedès i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Aquest consorci enoturismePenedès és un organisme format per entitats públiques i privades per promoure polítiques turístiques dins la Denominació d’Origen Penedès.
L’Ajuntament de la Bisbal aprovem entrar-hi com a consorciats aportant 1.500€ l’any. L’any passat ja vam actuar conjuntament amb el Consorci amb el Penedès 360º, unes rutes de bicicleta per tot el Penedès amb restaurants i cases rurals. Doncs un dels punts per on passa una de les rutes és la Bisbal.
S’aprova per unanimitat

Ple213.- Aprovació de conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de territori i sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per al canvi de titularitat de diversos trams de les carreteres T-240, TP-2402 i de la carretera de l’Albornar
S’està treballant en aquest conveni des del 2015, que és per un canvi de titularitats de carreteres entre la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de la Bisbal.
La construcció de la C-51 ha fet que s’haguessin de refer algunes titularitats de vies entre les tres administracions. L’ajuntament adquirim la titularitat d’un tram de la carretera que actualment és de la Diputació (des semàfors al creuament on hi ha l’antiga fàbrica Fimsa) i cedim a la Generalitat la titularitat de la carretera de l’autopista al polígon.
La Diputació ja ha aprovat el conveni i la Generalitat ho aprovarà en breu.
Des que vam entrar a govern el juny de 2015, hem estat treballant per incloure en aquest conveni el compromís de redacció del projecte per buscar la solució per millorar l’actual connexió de la C-51 amb la carretera T-240.
Hem aconseguit que en aquest conveni hi consti “Per tal de donar continuïtat al trànsit municipal, la Generalitat de Catalunya projectarà i construirà al seu càrrec una rotonda a la C-51 per tal de substituir i millorar l’actual connexió amb la carretera T-240”.
S’aprova per unanimitat

14. Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, presentada per PdeCAT
Vots a favor: PDeCAT, ERC       Vots en contra: PSC
S’aprova per majoria

15. Moció del PSC (SB-CP) de la Bisbal del Penedès demanant l’inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació
Vots a favor: PSC, ERC  Abstencions: PDeCAT
Ens hem abstingut perquè dels dos acords que es proposen a la moció, un ja s’està fent perquè el SOC, els Ajuntaments i els Consells Comarcals estan treballant conjuntament per crear ocupació.
L’altra acord diu “instar que es pugui garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d’ocupació local”. Nosaltres ho garantirem perquè traurem la plaça a concurs quan la Generalitat ens aprovi la creació del servei SOM Bisbal i a la comarca també es compleix en els municipis que tenen creats serveis d’ocupació municipals.

16. Moció que presenta el PSC (SB-CP) per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya
Vots a favor: PSC       Vots en contra: PDeCAT, ERC
No s’ha aprovat la moció

17. Moció que presenta el PSC (SB-CP) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat dels subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica
S’aprova per unanimitat

18. Moció del PSC (SB-CP) de la Bisbal del Penedès per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis
Vots a favor:  PSC, ERC   Abstencions: PDeCAT
Ens abstenim perquè si la Generalitat no hi aplica els recursos que toquen és perquè no els rep de l’estat espanyol. També remarcar que a la comarca hi ha places lliures de centres de dia públics i que la Generalitat no autoritza a obrir nous centres de dia públics a la comarca mentre no es cobreixin les places existents. Per tant, no se n’obres més a la comarca perquè no hi ha més demanda.

19. Moció del PSC (SB-CP) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació
S’aprova per unanimitat

20. Precs i preguntes

El Ple s’ha acabat a les 21:30h.

Destaco la facilitat dels regidors d’ERC per tergiversar els fets i que diguin amb tota tranquil·litat que si ara es construirà una rotonda a la C-51 és gràcies a ells. Els fets són els que són i s’hauria de tenir la decència o la vergonya de callar abans de tractar-nos a tots amb tant poc respecte. Però és el que hi ha i en tot això no deixen de sorprendre (i no en positiu!).

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari