Dilluns 19 de desembre: TN comarques, Ple ordinari i creació executiva local PDeCAT

El dia 5 de desembre van venir els de TV3, del TN Comarques, perquè uns veïns i regidors d’ERC els havien avisat que pagaven més d’aigua que abans. Em van entrevistar i avui ha sortit.
El que m’ha molestat és que, la veu en off explicava que feia 16 anys que no es modificaven les tarifes d’aigua a la Bisbal. Aquesta informació és falsa i no l’han contrastat, el govern d’ERC va apujar les tarifes i quotes d’aigua el 2011 i el 2013. No us cregueu tot el que diu la televisió!


PleA les 7 de la tarda hem celebrat el Ple ordinari, un Ple  amb punts molt importants que us resumeixo tot seguit els punts més importants. No reflectiré les intervencions de la oposició perquè amb aquests tres exemples en tindreu prou: han votat en contra dels pressupostos perquè diuen que  a la proposta no expliquem res, en contra de la proposta de la modificació de les tarifes d’aigua i en contra del conveni amb el Consell Comarcal.
Després de 8 anys al govern haurien de saber que la proposta del pressupost és una part de l’expedient, on també hi ha informe d’intervenció, memòria, inversions, plantilla, … i que poden veure l’expedient i demanar còpia de la documentació, però no hi han anat.
De l’aigua han votat en contra de rebaixa les quotes dels no empadronats.
El conveni amb el Consell Comarcal és per un nou programa informàtic de comptabilitat, i han votat en contra perquè diuen que no volen que creem una empresa nova entre l’ajuntament i el consell comarcal i que la comptabilitat es porti des d’allà. No és cert tot això i ho he tornat a explicar però sembla que no m’he explicat prou bé. Per tant, no cal dir-ne res més!

Aprovació del pressupost 2017, plantilla i bases d’execució
Vots a favor: CiU, PSC    En contra: ERC
Pressupost de 4.457.874,95€
Es preveuen més ingressos per:
–    IAE, del polígon (>300.000€)
–    IBI especial autopistes que tenien bonificació (>150.000€)
–    IBI urbana, inspecció cadastral 2017 (regularització)
–    Impost construccions per més empreses
–    Venda parcel·les Miralba, propietat ajuntament
No concertarem cap préstec nou.
Modificacions significatives en les partides de despeses:
–    Personal: augmentem en 200.000€ per dues places de tècnics A1 segons sentències (arquitecte i jurídic, aquest últim pendent de sentència ferma)
–    Personal incrementem en 3 places per treure a concurs aquest any: enginyer (1 dia a la setmana), tècnic ocupació i joventut, operari electricitat(brigada)
–    Partida per fer auditories administratives i comptables
–    Partida nova de 60.000€ per neteja de voreres urbanitzacions i espais públics, mínim 2 vegades any
A destacar:
–    Partida pels 3 tombs (5.000€)
–    Partides socials (incloent una nova partida per pagament de rebuts aigua i llum): 65.000€
–    Subvencions a entitats i associacions: 53.000€
–    Subvencions llibres, bus escolar i menjador: 94.000€
–    Subvencions per fomentar la ocupació i nous autònoms: 45.000€
Inversions principals:
–    Parada bus IES Coster la Torre: 45.000€
–    Franges forestals: 15.000€
–    Baranes espais públics: 6.000€
A la Miralba hi ha passos entre carrers amb escales però sense baranes, amb el perill que comporta
–    Vials Ortigós: 15.000€
L’accés al nucli l’Ortigós i un carrer amb forta pujada, queden molt malmesos per les pluges, amb el perill que comporta per la circulació per la carretera
–    Pas vianants entre carrers: 20.000€
Els passos entre carrers a Can Gordei, que s’han d’arreglar
–    Pou aigua Esplai: 20.000€
Iniciar la tramitació de l’obra per construir un nou pou a l’Esplai
–    Fracció orgànica a les urbanitzacions: 116.000€
Seguint amb la normativa, en uns anys hem d’acomplir amb la fracció orgànica a tot el municipi. Aquest inversió compta amb una subvenció de 50.000€
–    Rehabilitació cases dels mestres: 50.000€
Projecte de rehabilitar les cases dels mestres transformant-les en habitatges socials
–    Reestructuració energètica llar infants: 26.000€
A la llar d’infants tenim energia geotècnica i solar, i està tan ben dissenyada que es gasta més en electricitat que si fos només energia elèctrica. Amb aquest pressupost es reestructura les instal•lacions energètiques per obtenir bon rendiment i reduir la factura
–    Local social de la Miralba: 50.000€
A la Miralba no hi ha local social ni cap projecte. Durant aquest any es farà el projecte i s’iniciaran les obres
–    Millora local social Priorat: 10.000€
Millora del local ampliant-lo amb una sala
–    Instal·lació seguretat biblioteca: 6.000€
–    Adequació piscina: 30.000€
–    Adequació poliesportiu: 200.000€
Iniciar les obres del poliesportiu municipal a partir de la idea guanyadora al concurs d’idees. Primer es farà el projecte i després es trauran a concurs les obres

Compliment objectiu estabilitat, deute públic i regla de la despesa en el pressupost 2017
–    Objectiu d’estabilitat, el complim. Es mesura en tres apartats:
1.    Estabilitat o dèficit: tenim superàvit no financer de 363.487,25€
2.    Tenim capacitat de finançament, per tant no necessitem demanar préstecs per executar el pressupost
3.    Complim amb l’objectiu d’estabilitat en 271.528,65€
–    Deute públic, el complim.
Rati de deute viu, és el 53,13% (< al màxim que és el 110%). Al juny 2015 estàvem al 113%.
Ara tenim un deute viu de 1.932.942€.
–    Regla de la despesa, el complim amb un marge de 88.382,49€.

Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases específiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica
Vots a favor: unanimitat
El juliol del 2015 vam aprovar les bases de subvencions per nous autònoms.
Ara la legislació ha canviat pels nous autònoms i per això hem adequat les bases.
Va dirigit a persones a l’atur, que estiguin empadronades a la Bisbal amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat des que es va donar d’alta d’autònom, que es donin d’alta com autònoms a partir de l’1 de gener de 2016,.
Subvencionem un màxim de 2.800€ per autònom que inclou: quotes autònom del primer any, tributs i preus públics relacionats amb l’inici de l’activitat, despeses de gestoria i assessoria per posar en marxa el negoci i el lloguer del primer any del local de negoci.

Aprovar i informar l’estudi econòmic de modificació de tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable
Vots a favor:CiU, PSC    En contra: ERC
En el Ple 3 agost 2016, es va fer un 1r pas per rebaixar el rebut de l’aigua. Què es va aprovar:
–    Tarifa social de l’aigua, que s’havia eliminat
–    Tarifa de fuites, que no existia
–    Canviar els blocs de consum d’aigua, adequant-los als de l’ACA
–    Incrementar tarifes d’aigua de manera que paga més qui més consumeix
–    Rebaixar les quotes fixes pels empadronats
Aquesta diferenciació va venir per aquesta primera negociació amb Aqualia, essent conscients que si paguem tant és perquè entre tots paguem el dipòsit del Priorat amb aquestes quotes, des del 2013 fins que s’acabi la concessió.
Per tant, si rebaixem el rebut d’aigua hem de pagar el dipòsit d’una altra manera.
Tot i aquesta diferenciació, ja va suposar un molt bon primer pas.
Aquests punts aprovats per Ple es van enviar a la Comissió de Preus però no s’han aplicat.
No s’han aplicat perquè hem seguit reunint-nos amb Aqualia fins arribar a aquest punt d’avui.
Aqualia ens presenta una proposta que nosaltres modifiquem a la baixa.
En aquest punt el que modifiquem de l’aprovació de l’agost són les quotes fixes dels no empadronats, equiparant-les amb les dels empadronats.
Sabem que segurament això suposarà un dèficit en el servei i la llei, tal i com s’exposa en els informes de secretaria-intervenció, exposa que s’ha de mantenir l’equilibri econòmic financer del servei.
Això vol dir que si l’empresa té dèficit del servei per aplicar aquestes quotes, l’Ajuntament haurem de pagar aquest dèficit.
Com queda:
Quotes fixes:
–    Quota de servei:
La que paguem des de 2013: 21€
La que aprovem avui: 14,66€
–    Quota conservació infraestructures:
La que paguem des de 2013: 12€
La que aprovem avui: 8,40€
–    Quota conservació comptadors:
La que paguem des de 2013: 3€
La que aprovem avui: 1,96€

Simulacions rebuts aigua:
Consum 18m3: 45,56€ (ara paguem 53,23€) rebaixa 11,40%
Consum 20m3: 52,93€ (ara paguem 55,92€) rebaixa del 5,30%
Rebut social es rebaixa entre un 41 i un 55% el rebut final
El 3 d’agost vam fer el primer pas, avui fem el segon pas i no serà l’últim d’aquesta legislatura.

Aprovació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social, que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procediment de concessió
Vots a favor: unanimitat
Regular les prestacions econòmiques d’urgència social per les despeses derivades de l’habitatge: aigua i llum.
Es té en compte les situacions econòmiques i familiars, sempre supervisat per Serveis Socials.
Al pressupost es crea una partida de 5.000€ destinat a aquests ajuts, per poder fer front a rebuts d’aigua i llum durant un màxim de 6 mesos.

Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i “Humana, Fundación pueblo a pueblo”, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible
Vots a favor: unanimitat
Renovar el conveni amb aquesta Fundació, que tenen 4 contenidors ubicats al municipi per recollir roba usada.
La novetat és el compromís de la fundació a fer xerrades i tallers de sensibilització en temes de cooperació.

Aprovació Pla infocat
Vots a favor: unanimitat
És un Pla bàsic d’emergència municipal per estructurar la planificació en matèria de protecció civil.
És un pla obligatori que no teníem a l’ajuntament.
Ha estat elaborat pel Servei d’Assistència Municipal del Servei de Mediambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, amb col·laboració i suport de la regidoria de medi ambient.

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, per l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes
Vots a favor: CiU, PSC        En contra:    ERC
En el consell d’alcaldes del Consell Comarcal de juliol de 2016, es va parlar de la possibilitat de tenir un nou programa comptable que fos compatible amb el programa de gestor de documents
Onze ajuntaments de la comarca hi estem interessats i estarà subvencionat per la Diputació.

Aprovació del Servei d’Ocupació Municipal, la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament d’aquest servei públic
Vots a favor: CiU, PSC        Abstencions: ERC
El gener de 2016 vam iniciar el Servei d’Ocupació Municipal SOM Bisbal. El servei d’ocupació no és competència municipal però el considerem imprescindible en un municipi com la Bisbal amb un alt índex d’atur.
Després d’aquest any en funcionament, ja podem crear el servei.
SOM Bisbal té com a objectiu principal dissenyar i desenvolupar actuacions de formació ocupacional, inserció i intermediació laboral.
Dades de SOM Bisbal:
– Persones inscrites al SOM Bisbal des del 1/01/2016 fins avui: 570
– Insercions  laborals des del 1/12/2015 fins avui: 52
– Formació: curs de català, curs de coaching personal, taller d’inserció laboral i de posicionament davant l’entrevista

Aprovació del servei públic d’informació i inspecció, la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament d’aquest servei públic
Vots a favor: unanimitat
Des del 2013 que l’Ajuntament va contractar, sense cap convocatòria ni creació de plaça, vigilants.
Per ser vigilants cal que siguin places de funcionaris i actualment no es permet aquesta creació.
El juliol de l’any passat vam anar a parlar amb la Conselleria d’Interior de la Generalitat i ens van confirmar que no existia el servei de vigilància a la Bisbal.
El que fem ara és crear el servei (no estava creat) i regularitzar-lo, adequant-lo amb les funcions específiques.

Informació de gestió
Des de començaments de la legislatura que l’equip de govern, en especial el Pere, la Maguy i jo, treballem per trobar una solució a l’enllaç de la carretera C-51 amb la T-240 i la TV-2042.
Vam fer vàries reunions amb carreteres de Tarragona i amb el director de carreteres de la Generalitat, el Sr. Flores per aquest tema. Al departament no tenien cap sol•licitud de solució de l’antic govern, al contrari, el que constava és que el que volien és el que hi ha fet.
Per aquest motiu, en el Ple extraordinari del 13 de maig de 2016, vam aprovar la moció de suport a aquesta solució. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PSC.
El 13 de juliol vam anar a parlar amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr Josep Rull per demanar solucions.  Es va comprometre a estudiar la millor solució.
Mentrestant, s’estava elaborant un conveni de traspassos de diversos trams de la xarxa viària entre Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya i Ajuntament.
A finals de novembre, l’esborrany d’aquest conveni inclou una rotonda de connexió, a càrrec de la Generalitat ,entre les carreteres C-51 i T-240.
Aquest conveni està pendent que s’aprovi al govern de la Generalitat i després signarem les 3 parts.
És una gran notícia pels bisbalencs i bisbalenques!

Executiva localUna estona després del Ple, teníem l’assemblea local de PDeCAT per escollir nova executiva local i president local.
Hem escollit en Joan Banach com a cap local i la Judith, el Jordi, el Genís i jo mateixa com a executiva. El Jordi Marlès, secretari de l’executiva comarcal, ha vingut a l’assemblea i ha aixecat acta.
Seguim treballant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

One Comment

  1. Rosa Maria Turdiu 27 de desembre de 2016 9:09 am Respon

    Agnès , es pot saber el detall de la partida de 53.000 euros per subvencions a entitats?

Deixa un comentari