Dilluns 19 de setembre: prevenció forestal, mesa contractació escola de música municipal i Ple ordinari

Aquesta setmana la comencem amb una reunió molt interessant al Consell Comarcal. Una reunió informativa convocada per la Diputació de Tarragona per “Plànol de delimitació d’incendis forestals“. Hi hem assistit la Leo, regidora de medi ambient, i jo.


És un plànol on es preveuen totes les mesures per prevenir els incendis.
L’Ajuntament de la Bisbal vam sol·licitar, com altres ajuntaments de la comarca, l’assistència a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
En la reunió d’avui ens han presentat l’empresa adjudicatària que realitzarà aquests plànols, ens han explicat els terminis i el que necessiten.
A partir d’aquí hem de fer els deures! i molts deures! Perquè a la Bisbal no s’ha fet res des de l’Ajuntament per la prevenció d’incendis.
A finals d’any passat ja vam sol·licitar la redacció de l’Infocat (el pla de protecció civil) que està pendent de revisar i aprovar.
Amb aquests dos passos ja haurem avançat i es podrà seguir actuant per la prevenció.

A les 5 de la tarda hem constituït la mesa de contractació per l’escola de música municipal.
A començaments d’agost vam aprovar el Plec de clàusules administratives particulars de la contractació de la gestió del servei municipal de l’escola de música, per procediment obert.
Formem part de la mesa: jo com a presidenta, el secretari municipal com a secretari i la Judith, la Maguy i la Leo com a volcals.
S’han presentat dues propostes i hem obert el sobre A (de documentació administrativa) i el sobre C (de criteris de valoració).
Entre avui i demà la mesa de contractació hem de valorarles dues propostes i el dimecres a les 11 del matí, quan obrirem el sobre B (oferta econòmica), ja tindrem a qui adjudiquem.

És veritat que ho hauríem d’haver iniciat abans perquè les classes comencen a l’octubre, però encara estem dins l’any de posar ordre en tot i se’ns acumulen els concursos!
L’anterior equip de govern contractava per urgència als professors de música, això es pot considerar frau de llei ja que per contractar ha de ser via concurs públic i no es feia així. Aquest any posem ordre però l’any que ve anirem amb més temps!

A les 7 de la tarda tenim Ple ordinari. Hi assistim tot el Consistori i acabem el Ple deu minuts abans de les vuit, amb el següent contingut:

Ple21 Aprovació actes 20/06/16 i 03/08/16
L’acta del Ple ordinari del 20/06/16 s’aprova per unanimitat i la del Ple extraordinari del 03/08/16 s’aprova pels vots a favor de CiU i PSC i els vots en contra d’ERC.
Aquí els regidors d’ERC han estat uns minuts remenant papers perquè no trobaven (i no han trobat!) un punt que volien esmenar de l’acte del Ple del 3 d’agost …

2 Donar compte decrets alcaldia
Aquest punt sempre hi és en els Plens ordinaris i és donar compte dels decrets que signo des de l’últim ple ordinari fins ara. Tot els regidors tenen una còpia de la llista de decrets i, si hi ha algun dubte o consulta, la fan en l’últim punt de precs i preguntes.

3 Donar compte decret d’alcaldia 2016-0122 d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017
En aquest decret aprovem les línies fonamentals del pressupost 2017, els imports que componen els capítols del pressupost complint:
L’estabilitat pressupostària
La regla de la despesa
L’equilibri pressupostari
L’anivellament pressupostari
I l’objectiu del deute

Punts a destacar, que es tindran en compte quan confeccionem el pressupost de 2017:
– Subvenció de 50.000€ per la FORM (fracció orgànica de residus municipals, que seria la fracció orgànica) a les urbanitzacions
– Incorporar l’import que surt de la sentència del punt 6 del Ple (de l’arquitecte municipal), uns 200.000€
– Incorporar 100.000€ per fer auditories comptables i administratives cada any, i també per modificacions puntuals de les normes subsidiàries que s’han de realitzar
Aquest punt és donar compte i, per tant, tampoc es vota.

4 Ratificació del decret d’alcaldia número 0125 de data 31/08/16 del conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un pla estratègic comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació, per tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del departament de treball, afers socials i família
Varis Ajuntaments de comarca hem signat el conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un pla estratègic comarcal, per talPle1 de presentar-se a la convocatòria 2016 del Departament de Treball, Afers socials, i Família.
El 31 d’agost vaig signar el decret d’adhesió al conveni, en el Consell d’alcaldes del 7 de setembre vam signar el conveni i es ratifica avui.
El cost econòmic a repartir entre els ajuntaments promotors d’aquest pla estratègic serà del 20% d’un import entre 300 i 400 euros per ajuntament i la subvenció del SOC arriba al 80 %. El cost serà per l’exercici 2017.
Durant 2015, el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració amb els Ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit, Arboç, va desenvolupar una Diagnosi socioeconòmica i territorial del Baix Penedès.

De la Diagnosi se’n deriven estratègies i àmbits clau d’intervenció ordenats en 8 línies diferenciades. Aquest és, doncs, el punt de partida compartit per totes les administracions del territori, que caldrà aprofundir durant un procés posterior de Planificació Estratègica.

El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments de la comarca i amb el suport d’associacions empresarials amb implantació al territori i empreses consolidades dels diferents sectors econòmics de la comarca, convenen la necessitat d’iniciar aquest 2016 un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022.
Un pla estratègic territorial és un exercici analític i prospectiu que aspira, bàsicament, a respondre dues qüestions: 1) quins han estat els factors històrics que expliquen la configuració actual del territori, els seus punts forts i les seves mancances, 2) com s’han d’implicar en el disseny del futur comarcal els agents urbans (ciutadans, empreses, institucions, governs locals, i altres) per a participar i cooperar en la projecció del conjunt del territori de la comarca.

Aprovem aquest punt pels vots favorables de CiU i PSC, i els regidors d’ERC s’han abstingut (el tema d’ocupació no els deu interessar…)

5 Donar compte informe de secretaria intervenció del període mig de pagament del 2n trimestre del 2016 (Exp 862/2016)
També és donar compte, ara estem en 56 dies i hem aconseguit baixar dels més de 100 dies de fa un any.

Ple36 Aprovació execució sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa secció 4 número 977/2015 de data 18/12/2015, de reconeixement de perllongació de la permanència en servei actiu de l’arquitecte municipal Sr Ramon Munté Adell (Exp 566/2016)
Aquesta sentència deixa sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern del 19/06/13 per “ser contrari al dret”.
I condemna a l’Ajuntament a donar d’alta al Sr. Munté a la Seguretat social amb efectes retroactius del 14/08/13,  a abonar les nòmines de llavors fins ara més els interessos de demora corresponents, i a readmetre’l com arquitecte municipal.
Perquè aquesta sentència?
El 2013, l’arquitecte municipal va fer els 65 anys, l’edat de jubilació. Però, com a arquitecte es permet que continuï treballant fins als 70 anys.
Ell va demanar continuar i, si és un lloc de treball imprescindible, l’ajuntament no s’hi pot negar.
Però l’equip de govern anterior va fer el contrari: no va acceptar la sol·licitud de continuar i va amortitzar la plaça d’arquitecte, que vol dir, que ningú podia ocupar aquesta plaça dient que no feia falta cap arquitecte municipal a la Bisbal.
Però sí que es necessita un arquitecte municipal. I què va fer l’anterior equip de govern? Doncs contractar els serveis d’un enginyer tècnic perquè fes la feina d’arquitecte municipal.
L’arquitecte municipal, com és lògic, va denunciar a l’ajuntament i el procés ha arribat aquest 2016.
Ara tots haurem de pagar, per la mala gestió de l’anterior equip de govern,  un total de: 173.277,55€ (uns 29 milions de pessetes) més els interessos de demora a part.
Aquí el regidor d’ERC Sr Rivas ha acusat l’advocat que tenien contractat i la gestoria de fer informes incorrectes que ells es van creure. No cal fer més comentaris!
S’ha aprovat pels vots favorables de CiU i PSC i els regidors d’ERC s’han abstingut

7 Aprovació ordenança reguladora de la taxa per la realització de cursos en el CMC (Exp 969/2016)
Des de la regidoria de cultura de de la gent gran, es proposen cursos de la memòria per gent gran, de gimnàstica per l’equilibri i per evitar caigudes per la gent gran, i cursos de matemàtiques sense llibres ni paper per nens i joves. Els cursos de memòria i els de matemàtiques al CMC i els de gimnàstica entre el CMC i l’equipament a l’aire lliure al costat del centre de dia.
Tot això a preus molt assequibles i subvencionats.
S’ha aprovat per unanimitat

8 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de les bases de subvencions en matèria d’ensenyament (Exp 705/2016)
Des de la regidoria d’ensenyament s’ha modificat l’ordenança de menjador i s’amplia la subvenció als usuaris de menjador, de manera que se subvenciona amb 1,70€ per dia als esporàdics del menjador de l’escola i amb 4,14€ per dia als esporàdics del menjador de la llar d’infants.

9 Informació de gestió
En aquest punt informo sobre la recepció i inauguració del polígon industrial Les Planes Baixes

10 Precs i preguntes
En el ple ordinari de juny es van fer dues preguntes sobre les festes a les urbanitzacions i s’han contestat.
En aquest punt el Sr. Rivas, la Sra. Verdún i la Sra. Pérez, d’ERC, han fer vàries preguntes que seran contestades al següent Ple ordinari.

I sense que vinguin els Mossos, ni fer fora ningú, ni crits ni discursos interminables, es dóna per finalitzat el Ple ordinari!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

2 Comments

 1. Rosa Maria Turdiu 20 de setembre de 2016 9:19 am Respon

  Agnes, sobre el punt 6 , durant el qual vaig estar-hi present, amb sembla un autentic disbarat. Pensava que no ho havia sentit be perque, la veritat, aquest secretari costa una mica d’ entendre, pero ara veig que si,que ho vaig sentir perfectament. Aquesta sentencia no s’ ha recorregut? Apart de si ho van fer bé o malament l’ antic ajuntament , amb sembla una senténcia totalment desproporcionada.

  • Agnès Ferré 20 de setembre de 2016 4:13 pm Respon

   Bona tarda,
   aquesta sentència és ferma i l’hem d’aplicar. El punt d’ahir és el primer pas i ara estudiem maneres de reclamar responsabilitats a l’anterior equip de govern.

   http://agnesferre.cat

Respon a Rosa Maria Turdiu Cancel·la les respostes