Dimecres 3 d’agost (2na part): punts econòmics del Ple

En aquesta segona part del Ple explico els punts econòmics: en els punts 4 i 5 fem “nét” de despeses pendents d’anys anteriors, en el punt 6 aprovem com distribuim el superàvit de la liquidació del pressupost del 2015 i en el punt 7 apliquem al pressupost del 2016 els tres punts anteriors, junt amb altres partides.

Ple1Punt4. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Exp.845/2016)
Aprovar reconèixer despesa d’Aqualia per import de 59.313,56€ i ingressos del cànon que cobrem d’Aqualia dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014 per import de 41.812,16€:

– 17.553,69€ de despesa corresponen a les tasques de manteniment de la depuradora de l’Esplai, que pel 2015 l’anterior equip de govern no ho va preveure al pressupost.

– 41.759,87€ de despesa del 2014 correspon a obres fetes aquests últims anys com a millora, no com a manteniment.

– el cànon que tenim pendent de cobrament dels últims anys, per 41.812,16€.

Vots a favor: CiU i PSC
Vots en contra: ERC

5 Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Exp.834/2016)
El compte 413 del pressupost 2015, era el compte que l’anterior equip de govern feia servir com a “varis”, posant-hi factures algunes pagades i algunes no, quan no hi havia prou partida al pressupost. Ara fem nét, liquidem aquest compte, que puja 186.216,46€ on hi trobem factures del 2013, 2014 i 2015.

Vots a favor: CiU i PSC
Abstenció: ERC

6 Aprovació de la distribució del superàvit de l’exercici 2015
El 21 d’abril s’aprova la liquidació de l’exercici 2015, d’on se’n desprenen els següents indicadors:
Romanent de tresoreria positiu per a despeses generals: 59.509€
Estabilitat positiva: 1.401.745,58€
Rati de deute viu: 73,81% (inferior al 113% de fa un any)
Període mig de pagament: 70 dies (inferior als 100 dies de fa un any)
Despeses pendents d’aplicar a pressupost: 186.216,46€, les despeses que hem reconegut en el punt anterior.
Aquest romanent de tresoreria s’ha de destinar a despeses pendents d’aplicar a pressupost. I es fa en el punt següent.

Aprovat per unanimitat

7 Modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Tenim despeses de 300.119,83€ per:
– per fer front als 186.216,46€ del punt 5.

– per liquidar els 59.313,56€ de les obres d’Aqualia, del punt 4.

– Creem tres partides noves de despesa per un total de 54.589,81€:
– Subvenció del transport escolar pel 2016 amb 2.500€ (aquesta subvenció s’aprova en el punt número 10 del Ple).
– Obra d’aportació d’aigua al dipòsit de l’Esplai, per 34.223,34€
El pou de l’Esplai es va assecar el dia de Sant Joan, sembla ser que feia uns anys que quasi no hi havia aigua però no s’havia fet res.
– Construcció pista de joc amb tancat perimetral per 17.866,47€. La construcció d’una pista de futbol al costat de la pista d’skate.

D’on traiem aquests 300.119,83€:

– Del romanent de tresoreria, 53.509€

– De majors ingressos recaptats per l’IAE, 192.021,02€

– De sobrant de dues partides per 54.589,81€
Al pressupost d’aquest 2016 teníem previst més de 100.000€ per soterrar els tubs d’aigua que fa més de dos anys que estan sobre la vorera, al carrer Gavina del Papagai i als carrers Llobregat i Ebre de Can Gordei.
Ara l’obra ja està feta i ha costat menys del pressupostat. Per això aquest sobrant s’utilitza per pagar les despeses que hem explicat.

Vots a favor: CiU i PSC
Vots en contra: ERC

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari