El Defensor del Pueblo dicta que el secretari de l’Ajuntament no ha actuat conforme la llei en el Ple de 17/12/13

Ajuntament1Què és el Defensor del Pueblo? És l’alt comissionat de les Corts Generals (Congrés i Senat), encarregat de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de l’activitat de les Administracions Públiques.

El 2014 el grup de CiU vam enviar a El Defensor del Pueblo les següents denúncies contra l’actuació del secretari municipal:
     – No sotmetre a votació fer un punt de l’ordre del dia del Ple de 17/12/13 a porta tancada, tal com havia demanat la regidora Ma Carmen.
– Llegir de manera literal els certificats de BASE sobre la situació deutora dels regidors de l’Ajuntament, sense el permís d’aquests.
Aquests fets també van ser denunciats a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Què respon El Defensor del Pueblo? Aquest mes de febrer de 2015 ens arriba la resposta.
Referent al no sotmetre a votació fer el punt del Ple de 17/12/13 a porta tancada, el Defensor constata que “no se actuó conforme a lo previsto en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, ni en el artículo 156.1 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña”.
També comenta, en la petició a BASE d’estar o no al corrent de pagament dels regidors, referent a l’actuació del secretari en el Ple de 17/12/13, que “este funcionario no actuó conforme a lo previsto en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987”. En l’informe es deixa constància que ni el secretari ni l’alcalde presenten la documentació demanada pel Defensor del Pueblo.
L’informe del Defensor del Pueblo conclou que “Se indica al Ayuntamiento que deben ser votadas las peticiones de los concejales referidas a debates secretos y que la Secretaría no debe sobrepasar las funciones que le atribuyen las leyes”.

I què passarà a continuació? Aquest informe és finalista i, per tant, l’alcalde no pot permetre aquestes actuacions ni el secretari pot actuar sense seguir la llei però no hi ha cap administració ni estament que ho supervisi. Així anem!!
Queda demostrat una vegada més  que l’Ajuntament i el Secretari en molts casos actuen fora de la legalitat vigent, només cal recordar les sentències condemnatòries del tribunal contenciós administratiu o les resolucions del Síndic de Greuges i ara la resolució del Defensor del Pueblo. És evident que ara podríem presentar una altra denúncia i dedicar temps i recursos a demostrar el que tots sabem: que amb aquesta gent no es pot anar enlloc, perquè no respecten les regles del joc. De totes maneres, hi ha un procediment molt més fàcil per eliminar aquests mals governants, i ara el tenim a l’abast a les properes eleccions.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari