Pla econòmic financer 2014/2015 per l’elevat endeutament

Per què l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha hagut d’aprovar un Pla Econòmic-Financer 2014/2015 durant el 2014?  Per què no compleix l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa.

Què vol dir això?  La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la obligació que els ajuntaments han d’elaborar i executar pressupostos amb estabilitat pressupostària, seguint la norma europea.

Estabilitat pressupostària vol dir equilibri, sense despeses excepcionals, seguint el pressupost marcat.

Si no es compleix aquesta estabilitat, la llei obliga als ajuntaments a fer un Pla Econòmic-financer perquè en un any compleixi els objectius. O sigui, que si no has fet bé el pressupost o l’has fet bé però després no el compleixes, et suspenen i has d’anar a recuperació seguint un Pla marcat que no et permeti gastar més del que pots i fer el que no has fet en un any.

Doncs això és el que ha passat a l’Ajuntament de La Bisbal:   En la liquidació del pressupost de 2013 l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, s’incomplia la regla de la despesa i, per tant, no complia amb la Llei d’estabilitat pressupostària, i això l’obliga a fer i complir un Pla Econòmic financer pel 2014 i 2015.

Segons el pressupost de 2012, el límit de màxim de la regla de la despesa era de 2.619.542,16€ i ens trobem que la liquidació del pressupost de 2013 la despesa computable és de 3.326.100,10€, 706.557,94€ que no estaven pressupostats

Dades a tenir en compte:

– L’Ajuntament reconeix que té un deute viu del 157,99€ el 2013, vol dir que de cada 100€ que té l’Ajuntament, en deu 157,99€.

Això és una situació insostenible.

– A la liquidació de 2013 apareix una partida de 240.908,86€ de “despeses realitzades a l’exercici pendents d’aplicar a pressupost”.

Per tant són despeses sense especificar del 2013 que es pagaran el 2014!!

Com preveu l’Ajuntament complir la regla de la despesa el 2015?

– Amb varis ajustaments al pressupost de 2014 i 2015

– Cobrar quotes pendents de les obres de la Miralba amb la venda de parcel.les (és bon moment per vendre parcel.les?)

Què es desprén de tot això?

– La falta de previsió

– L’estirar més el braç que la màniga

– Que tinguem un rati d’endeutament molt elevat per no tenir disciplina pressupostària

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari