Regidors de CiU a la seu d’ERC a Barcelona

El 8 d’octubre de 2013 els regidors de CiU anem a la seu d’ERC a Barcelona per entrar a registre el següent document, del qual no hem obtingut resposta:

El comunicat conjunt dels grups municipals de CiU i PSC de La Bisbal del Penedès que adjuntem a aquesta carta, no és una queixa simple sense fonaments, no és un atac al partit ni a les persones.
És un comunicat que posa de manifest les maneres de fer, d’actuar d’un equip de govern que representa el seu partit tan a nivell local com a nivell comarcal (al Consell Comarcal del Baix Penedès hi ha dos consellers comarcals d’ERC i un és el Sr. Josep Ma Puigibet, alcalde de La Bisbal del Penedès).

Us detallem les accions a què ens hem vist obligats a tirar endavant aquesta legislatura, després de quatre anys d’incompliment de les lleis locals i de comportaments antidemocràtics:

– Informe desfavorable del Síndic de Greuges el 2008 per manca de col•laboració de l’alcalde de La Bisbal, Josep Ma. Puigibet.

– Quatre contenciosos administratius contra l’equip de govern d’ERC, guanyats pel grup municipal de CiU, relatius a drets bàsics dels regidors
– Tres querelles interposades contra Josep Ma Puigibet, per delicte de calúmnies i injúries, per delictes contra drets individuals i prevaricació. Es tres querelles segueixen el seu curs.

– Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, declarant nul un conveni de col•laboració aprovat per l’equip de govern.

09/01/09: resposta del Síndic de Greuges (registre sortida núm. 272) referent a l’entrada del Grup municipal de CiU de La Bisbal del Penedès de 20/05/08, referent al no enviament de les actes de Junta Govern Local i al no contestar les preguntes formulades als Plens i entrades per escrit, entre d’altres qüestions.
La resposta del Síndic acaba dient: “L’article 3 de l’esmentada Llei 14/1984, obliga a les administracions públiques a col•laborar amb caràcter preferent i urgent amb el Síndic de Greuges. Res d’això s’ha complert i en conseqüència donaré compte al Parlament de Catalunya en l’informe anual que en aquests moments redacto, de la manca de col•laboració de l’alcalde de La Bisbal del Penedès”.
Informe del Síndic de Greuges 2008 al Parlament de Catalunya: “En alguns casos molt puntuals, cal denunciar una actitud poc col•laboradora de l’administració afectada, com succeeix enguany amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. En aquests moments es tramiten tres queixes per manca de resposta i d’accés a la informació municipal: dues iniciades pel grup municipal a la oposició i una altra per un veí a títol particular (queixes 00948/08, 02580/08 i 03986/08, respectivament). El Síndic ha reclamat en diverses ocasions les despostes pendents i, fins i tot, un dels seus col•laboradors s’ha desplaçat a les oficines municipal son no ha estat rebut per l’alcalde que, per persona interposada, li ha fet saber la seva intenció de no col•laborar amb la tasca del Síndic, contràriament a l’obligació legal recollida a l’art. 3 de la llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de Greuges. Setmanes més tard, el Síndic ha rebut una resposta del consistori amb comentaris i valoracions sobre les relacions amb els reclamants, però sense cap mena d’informació sobre els aspectes demanats pel Síndic per poder resoldre la queixa plantejada”.

Any 2010: Jutjat d’Instrucció núm. 5 del Vendrell: Querella per possible delicte de calúmnies i injúries contra Josep Ma. Puigibet.
Motiu: publicació en diari municipal i dit en plens que una regidora tenia dues entrades d’aigua i una no passava per comptador. Sense proves i no volent acceptar a l’acte de conciliació el retirar les acusacions.
La querella segueix endavant.

FotoERC1
Any 2011:
* Jutjat d’Instrucció núm. 2 del Vendrell: Querella pels delictes de prevaricació, delictes sobre els drets individuals i coaccions, contra Josep Ma Puigibet.
Motiu: no respectar el torn de paraula del Grup Municipal de CiU en una intervenció al ple, sense cap justificació, i fent venir els Mossos d’Esquadra al ple per expulsar una regidora.
La querella segueix endavant

* Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona: Contenciós Administratiu per l’arbitrarietat i discriminació en les indemnitzacions a càrrecs electes de 10€ per assistència a plens i 250€ per assistència a Junta de Govern Local.
Sentència: anul•lar l’aprovació de les citades indemnitzacions pel tracte diferenciador entre membres de la Corporació.

* Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona: Contenciós Administratiu per aprovar cinc convenis de col•laboració amb diverses entitats, pel tracte desigual entre entitats i per manca de documentació.
Sentència: anul•lar els convenis amb les entitats.
Any 2012:
* Jutjat Instrucció núm.6 del Vendrell: Querella per possible prevaricació contra el Sr. Josep Ma. Puigibet.
Motiu: no enviar còpia de les actes de Junta de Govern Local des del 2007.
El procediment segueix endavant.

* Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona: Contenciós Administratiu per no respondre les preguntes formulades pel Grup Municipal de CiU, per impedir participar els grups municipals a la revista que edita l’Ajuntament i per no posar a disposició dels grups municipals un despatx.
Sentència: convocar un ple extraordinari per respondre les preguntes, deixar un espai a la revista per cada grup municipal i posar a disposició dels grups municipals un despatx.

* Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona: Contenciós Administratiu pel ROM aprovat per l’Ajuntament: torn de paraula de 3 minuts per cada punt de l’ordre del dia dels plens, ROM no consensuat amb la resta de grups polítics.
Sentència: tracte discriminatori als grups polítics. Sentència recorreguda per l’equip de govern.
Any 2013: Dictamen 209/13 de la Comissió Jurídica Assessora, referent al conveni aprovat per l’Equip de Govern de Conveni de Col•laboració amb Joventut Bisbalenca CF de 50.000€ per la temporada 2011/12.
Motiu: grup municipal de CiU demanem anul•lar el punt per no complir la llei de subvencions i perquè dos regidors d’ERC eren membres de la Junta de Joventut Bisbalenca i van votar a favor del conveni.
Dictamen: el conveni està incurs en nul•litat de ple dret.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

 

Share

Deixa un comentari