Canviar la Masieta sense tenir en compte la Llei

L’urbanisme és un tema complicat on, tant des de l’equip de govern com des de l’oposició, es necessita un bon assessorament. A La Bisbal no, a la Bisbal tenim la sort de tenir un gran equip de govern que no necessita informes assessors urbanístics per prendre una decisió tan important com canviar el sistema de gestió urbanística d’una urbanització. I és que ells van néixer ensenyats.

A l’octubre de 2008 vam celebrar un ple extraordinari on un dels punts era passar de Compensació (s’urbanitza a iniciativa dels veïns, amb la supervisió de l’ajuntament) a Cooperació (s’urbanitza a iniciativa de l’ajuntament) a la Masieta.

Per entendre-ho bé cal un breu resum dels antecedents d’aquesta urbanització: la Masieta es fa pel sistema de compensació (el sistema previst a les normes subsidiàries). Un grup de veïns va presentar a l’octubre del 2004 els escrits per poder crear una Junta de Compensació. Segons la llei ha d’haver-hi un mínim del 50% de superfície per poder iniciar els tràmits de la Junta de Compensació. A partir d’aquí van començar els tràmits.

La Junta de Govern Local, el 29 de juny de 2005, acorda l’aprovació inicial dels estatuts i les bases d’actuació de la urbanització de la Masieta. Després es va notificar als propietaris i obrir el període per poder presentar al.legacions.

Finalment el 19 de juliol de 2006, amb decret de l’Alcaldia, s’aproven definitivament els estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació de la urbanització de la Masieta, en base a l’informe jurídic fet per una Assessoria externa i l’informe de la Secretària.

Es nomena, com a representant de l’Ajuntament al sí dels òrgans rectors de la Junta de Compensació, a la regidora Dolors Andreu Cordomí (el 2006 regidora per CiU i ara a l’equip de govern per ADMC).

A finals d’abril’07 els propietaris presenten una escriptura a l’Ajuntament. Aquesta escriptura és pública i, per tant, amb l’adhesió dels veïns davant notari.

El maig’07 hi ha eleccions i el mes de juny es constitueix el nou consistori, a partir d’aquí no s’aprova res més. Només faltava que per la tardor passada es ratifiqués i s’enviés l’escriptura a registrar per tenir personalitat jurídica.

Doncs es veu que aquest notari no sap fer escriptures o almenys aquesta no ho és pel nostre equip de govern. Així en el ple l’alcalde va dir que aquesta escriptura era un engany, sense més aval que el seu propi discurs.

Són conscients que fer aquest canvi en aquest moment és il.legal? Saben a què s’exposen amb aquesta aprovació? Els òrgans que, en teoria, supervisen la gestió municipal, sabran actuar en conseqüència?

El temps ho dirà.

Share

Deixa un comentari